Bekijk het origineel

Dfficieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dfficieele Berichten.

3 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van i Juli '98.^

Inwendige Zending in Drente.

De ondergeteekenden geven aan de kerken van Drente kennis, dat br. J. de Braal, door de laatst gehouden Prov. Synode benoemd tot Colporteur-Bijbellezer voor de Provincie Drente, met I Juli zijn arbeid zal aanvangen. Met vriendelijken aandrang worden de kerken van Drente uitgenoodigd om dezen broeder en zijn arbeid in den gebede te gedenken. Voorts is het dringend noodig^ dat br. de Braal door de kerkeraden met raad en voorlichting in zijn arbeid gesteund worde, en dat hem een gastvrije ontvangst door de broeders en zusters geboden worde. De ondergeteekenden vertrouwen, dat deze kennisgeving door allen, die aan de komst van Gods koninkrijk gaarne medewerken, met blijdschap wordt ontvangen en dat hun verzoek mede tot bevordering van dezen arbeid dient.

De Dep. voor Inw. Zending in Drente.

I-I. HULS te Nieuw-Amsterdam.

H. DIJKSTRA te Smilde.

H. A. DIJKSTRA te Diever.

V. D. DE GROOÏ te Mcppel.

AIcppel, 23 Juni 1898.

Korte Acte der. Prov. Synode van Noord-Brabant en Limburg, gehouden te 's-Hertogcnbosch 15 Juni 1898.

Nadat uit de lastbrieven gebleken was, dat iedere Classe door twee predikanten en twee ouderlingen vertegenwoordigd was, werd het moderamen aldus samengesteld: Ds. J. M. Mulder, pracses. Ds. A. Schouten Wz., assessor. Ds. J. V. Haeringen Kz. scriba en Ds. J. D. v. d. Velden adj .-scriba.

Daar de combinatie van Prov. Synode en Prov. Zendingsdag ditmaal mislukt is, zal de zendingsdag gehouden worden in de tweede week van September, te regelen door het moderamen van deze Synode. Hoofddoel van die samenkomst zal zijn de onderlinge bespreking van zendingszaken door ambtsdragers uit al de kerken der Provincie.

Na goedkeuring der onderscheidene rapporten, wordt het voorstel van de Classe Almkerk, om in de gegeven omstandigheden voor onze Provincie geen steun aan te vragen bij de Algemeene Kas inzake Art. 13 D. K. nader toegelicht. Er zal waarschijnlijk /850 noodig zijn.

Brabant kan deze som bijeenbrengen. Vanwege deputaten voor de Algemeene Kas zal geen zware omslag opgelegd worden, aangezien feitelijk alle Provinciën voor zichzelve zorgen, uitgenomen Drente en Overijsel, die ten dezen opzichte in de moeilijkste positie verkeeren.

Plet voorstel werd aangenomen, nadat de percentage uitsluitend voor deze zaak aldus geregeld was: Almkerk 45 pCt.; Klundert 35 pCt. en 's-Bosch 20 pCt.

Het rapport van deputaten voor Inw. Zen ding en Bijbelcolportage wordt goedgekeurd.

De ontvangsten waren / 3883, 50 en de uitgaven ƒ 4519, 49. Besloten werd het gebouwtje te Helenaveen te verkoopen voor de aangeboden som van ƒ 1800. Voorts adviseerde de Synode, doelmatige traktaten te verspreiden, waarin speciaal de toestanden van Brabant en Limburg ter sprake komen.

De toestand van Helmond wordt besproken.

Die kleine kerk heeft haar gebouwen verkocht.

De vroegere schuldenlast is nu geen hinderpaal meer om haar te helpen. Zeer gaarne zou de Synode steun bieden, opdat Helmond een dienaar des Woords verkreeg, maar zelfs het verzoek van Helmond, om een oefenaar aan ts stellen met den financieelen steun der Provincie, kon niet ingewilligd worden. Om zooveel mogelijk te helpen zal Ds. Binnema, indien hij kan, wekelijks een dag van zijn arbeid aan Helmond geven, terwijl de Classes Almkerk en Klundert haar financieelen steun niet zullen ontzeggen, wanneer de Classe 's-Bosch doet, wat zij vermag.

De eerstvolgende Part. Synode zal omstreeks 15 Juni 1899 gehouden worden te Raamsdonk, saam te roepen door de kerk van Klundert.

De assessor, Ds. A. Schouten Wz. sloot na het zingen van ^%. 12:11 deze Synode met dankzegging

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Dfficieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken