Bekijk het origineel

Ure des Gebeds.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ure des Gebeds.

6 minuten leestijd

Er heeft geen oogenblik twijfel bestaan, of ook de Gereformeerde kerken hier te lande zullen op 31 Augustus heur gebed ten hemel zenden voor de regeering van onze Koningin.

Dat ze zich hierbij niet lieten leiden door de missive van de Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk sprak vanzelf.

Vooreerst om de alles afdoende reden, dat zij geen zoodanige missive ontvangen hebben. Wel is er één gezonden aan Ds.

Hoekstra, maar Ds. Hoekstra mist elke qualiteit om ten deze namens de kerken op te treden. Plij is één der predikanten, niets meer. En het feit, dat hij Scriba der Middelburgsche Synode is geweest, doet hier niets af. Aan iemand die in een dienst geweest is, maar er uitging, zendt men geen dienstbrieven. Bekend nu is het, dat naar het Gereformeerde kerkrecht, niet gelijk wij dit uitdachten, maar gelijk dit steeds door onze vaderen geleeraard en in practijk gebracht is, een officiant ter Synode, ophoudt officiant te zijn, zoodra de Synode gesloten is.

Na sluiting der Synode is er geen Praeses Synodi en geen Scriba meer, en blijven alleen over de Deputaten, die met een bepaalden last door de Synode benoemd zijn.

Deputaat' in dien zin nu was Ds. Hoekstra niet. Scriba was hij af. Wat quahteit-zou hij dan bezeten hebben, om namens de kerken te handelen.'' Hij kon toch in zijn privé niet een ure des gebeds uitschrijven.

En evenmin bezat hij qualiteit om zich tot de 600 kerken te wenden.

En nu zegge men niet, dat de Synodale Commissie dit niet zal hebben geweten.

Dit toch is niet aan te nemen, overmits toch ondersteld mag worden, dat zoo hoog geplaatste en invloedrijke theologen genoegzame kennis zullen hebben van het kerkrecht der aloude Gereformeerde kerken in deze landen, dat althans deze grondregel der kerkregeering hun ter oore was gekomen.

Doch ook al ware dit niet het geval geweest, dan eischte toch beleefdheid, dat wie zich tot een 600-tal kerken wilde wenden, zich de moeite gaf, om te onderzoeken waar het adres is te vinden, en niet op goed geluk af, den brief aan een verkeerde adresseerde.

Bij alle andere kerken heeft de Synodale Commissie dezen regel der kieschheid dan ook in acht genomen. Eilieve! waarom alleen te onzen opzichte niet} Veeleer dunkt ons, dat juist te onzen opzichte het uiterste der beleefdheid plicht ware geweest.

Hoe gespannener de verhouding is, waarin ge ten opzichte van iemand verkeert, hoe meer het uw pHcht is, stiptelijk den goeden vorm in acht te nemen.

Vergeet niet, ook Ds. Hoekstra was een der Dienaren, die de Hervormde kerk, om zijn trouw aan zijn belijdenis, uit zijn ambt en naakt aan den dijk gezet heeft.

Stelt men dus al dat de heeren het juiste adres niet geweten hadden, dan ware het toch hun plicht geweest, dit bij iemand die het wel wist, vooraf te informeeren.

Hun zou dan gezegd zijn, dat men zich te wenden had tot ééne der kerken, b.v. tot die te Amsterdam of te 's-Gravenhage, met verzoek dat deze zich gewend had tot de overige kerken.

Hier komt in de tweede plaats bij, dat de Gereformeerde kerken de uitnoodiging om op 31 Augustus een ure des gebeds te houden, gewacht hebben van de Regeering.

Dit moest wel.

De troonsbeklimming is een politieke, geen kerkelijke gebeurtenis, en het verzoek om zulk een gebed in alle kerken, behoorde uit dien hoofde van de Overheid des Lands uit te gaan.

Daarop was onzerzijds dan ook gerekend.

Er zijn toch Deputaten aangewezen voor onze verhouding tot de Hooge Overheid.

Die waren alzoo gerechtigd om zulk een aanzoek der Regeering in ontvangst te nemen.

Hadden onze kerken het zich anders voorgesteld, zoo zouden ze afzonderlijke Deputaten voor deze zaak hebben kunnen aanwijzen.

Nu ze zich niet anders voorstelden dan dat het aanzoek van den kant der Regeering zou komen was dit overbodig, i Immers de Deputaten voor de verhouding met de Hooge Overheid waren er.

Nu echter dit aanzoek van de Hooge Overheid uitbleef, en bij de kerken als zoodanig geen aanzoek van wie ook is ingekomen, ligt het in den aard der zaak, dat onze kerken uit eigen initiatief hebben te handelen, gelijk in Provinciale Synoden en in onze Classes hiermede reeds een begin is gemaakt.

En dan ligt het in den aard der zaak, dat 31 Augustus voor ons de aangewezen dag is.

Zes September is niet de dag van de aanvaarding der Regeering. Op zes September wordt slechts de eed op de Grondwet en de eed van trouw aan de Koningin afgelegd.

De aanvang der Regeering daarentegen heeft plaats op 31 Augustus, den dag, waarop onze Koningin voor i8 jaren geboren werd.

Zij derhalve die er aan vasthouden, dat de Koningin ' optreedt krachtens geboorterecht en bij de gratie Gods, belijden dat op dien dag het begin van haar actieve regeering ligt, en zullen op den aangewezen dag in den gebede tot God gaan.

Daarbij is het ons een oorzaak van blijdschap, dat ook andere kerken, buiten ons verband, denzelfden dag gekozen hebben, overmits het den plechtigen indruk verhoogt, zoo men weet, dat heel het volk op denzelfden dag zich eenparig voor God stelt.

Er moet hier geen menschelijke bepaling intreden. De dag is bepaald door Hem, die op dien dag onze Koningin deed geboren worden. Zulke dagen staan vast, en moeten niet door willekeur verschoven worden.

„Zijn verjaring zeven dagen later vieren", gelijk men dit wel eens poogt te doen, gaat niet, en is zelfs niet eerbiedig.

Verschil kan alzoo alleen bestaan over de vraag, of men deze ure des gebeds 's morgens of 's avonds zal houden.

Had nu de Regeering gesproken, zoo zou stellig de morgenure beter zijn geweest en door haar initiatief zou dit mogelijk zijn geworden, wijl dan alle bedrijf had kunnen stilstaan.

Nu daarentegen de Regeering, op een o. i. onvergeeflijke wijs, zich aan deze ernstige zaak niet gelegen liet liggen, zal dit bezwaar opleveren.

Schier alle bedrijf zal doorgaan.

Er zal gewinkeld, er zal gearbeid, er zal geloopen en gedraafd worden. En houdt men dan toch zijn Ure des gebeds in de morgenure, dan sluit men den werkman en ieder die in betrekking is, of het druk heeft, uit.

Uit dien hoofde zal er wel niets anders overschieten, dan dat men een avondure kieze, zoodat uit allen stand en rang een ieder kunne opkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Ure des Gebeds.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken