Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van ? > Juli '98.)

Classe Goes.

De Classe Goes, bijgestaan door deputaten der Prov. Synode, heeft in hare vergadering van 30 Juni jl. peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen tot den dienst des Woords en der Sacramenten in de Gereformeerde kerken toegelaten den Eerw. heer N. G. Kerssies, beroepen predikant te Biezelinge.

Stehe de Koning der kerk dezen zijnen jeugdigen dienaar ten rijken zegen!

Prov. Syn. van N.-Holland.

De Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Holland, te Haarlem op 22 Juni vergaderd, had ter tafel voorstellen van de kerken, zoowel van Classe Haarlem als van de Classe Amsterdam, benevens eene mededeeling der kerken van Friesland, alle betrekking hebbende op wat de kerken doen zouden ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering door onze Koningin Wilhelmina.

Eenparig was in de Synode de overtuiging, dat zóó belangrijke gebeurtenis niet mocht voorbijgaan, zonder dat de kerkeraden de gemeenten saamriepen, om in gebed en smeeking te naderen voor den Troon des Heeren, teneinde zijn onmisbaren zegen in te roepen over Vorstin en volk: een zegen door aller zonden zoo volkomen verbeurd en alleen op 's Heeren goedertierenheid pleitende te verwachten. _

En eveneens was er eenparigheid bij de mèening, dat 31 Augustus als van zelf de aangewezen dag moet worden geacht, om op een uur, nader in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden te bepalen, in eene samenkomst tot gebed het volk te vergaderen.

Verleene de Heere genadiglijk op < ïit voornemen zijnen zegen: en geve Hij dien Geest des gebeds, waardoor metterdaad van een staan voor 's Heeren aangezicht en van een pleiten op zijn trouw sprake kan zijn!

Namens de Synode voornoemd,

B. VAN SCHELVEN, Praeses.

W. H. GISPEN, Assessor.

H. LouMAN BEIJER, ) „ ., W. BREUKELAAR, ) scriba.•

Een gelijksoortige bekendmaking ging uit van de Prov. Syn. van Zeeland.

Kort Verslag van de Vergadering der Gereformeerde kerken van N.­ Holland, in Synode samengekomen te Haarlem den 2 2 en Juni 1898.

Tot leden van het moderamen worden gekozen : Ds. B. van Schelven, praeses; Ds. W.

H. Gispen, assessor; Ds. H. L. Beijer en Ds.

W. Breukelaar, scriba.

De praeses benoemt onderscheidene commissies tot het nazien der verschillende rekeningen om na de pauze de Synode te dienen van rapport.

Onderscheidene rapporten worden uitgebracht.

Ds. W. Breukelaar rapporteert, namens deputaten door de vorige Synode benoemd, om deze Synode te dienen van rapport en advies inzake de Heldersche doopskwestie.

Na breedvoerige bespreking wordt met bijna eenparige stemmen de conclusie van dit rapport aangenomen.

Deze conclusie luidt: De Gereformeerde kerken van Noord-Holland in Synode vergaderd; gelezen hebbende het bij de vorige Synode ingediende bezwaar tegen een besluit der Classis Alkmaar, waarbij een doop, die bediend werd met de formule: Ik doop u tot de belijdenis van den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes als Christelijke doop is erkend; gehoord hebbende het rapport en advies van

deputaten ad hoc:

spreken als haar oordeel uit:

a. dat deze formule om onderscheidene redenen hoogst afkeurenswaardig is en in haar gebruik een ernstig vergrijp ligt gepleegd aan den heiligen doop, weshalve de Gereformeerde kerken het gebruik dier formule in eigen boezem nooit weder kunnen dulden;

b. dat evenwel de doop, die in het aan de beoordeeling der Synode onderworpen geval te Den Helder in de gemeente van het Ned.

Herv. Kerkgenootschap met deze formule is bediend, op grond van verschillende overwegingen nog als Christelijke doop moet worden erkend; en besluiten dezen doop niet als waardeloos te verwerpen, dat kind te erkennen als te zijn gedoopt, en mitsdien de uitspraak der Classis Alkmaar te handhaven.

Als roepende kerk voor de volgende Synode wordt aangewezen de kerk van Alkmaar.

De vaststelling der acta wordt opgedragen aan het moderamen.

Uittreksel uit de Handelingen van de Part. Synode van de Geref. kerken in Zuid-Holland, gehouden 28 en 29 Juni te 's Gravenhage.

Het moderamen wordt na stemming samengesteld uit: Ds. W. Doorn als voorzitter. Ds.

A. van Veelo als assessor en Ds. C. van Proosdij en Ds. C, W. J, van Lummel als scriba.

Ds. De Jonge brengt verslag uit namens het bestuur van het Prov. Ger. Weeshuis te Middelharnis. Hierbij voegt hij mededeeling van de pogingen door het bestuur aangewend om het Weeshuis tot eene stichting te maken. Deze zaak wordt breedvoerig in de eerste, tweede en derde zitting behandeld.

Met algemeene stemmen heeft de Synode dienaangaande het volgende besluit genomen : '• „De Prov. Synode heeft met instemming ken-„nis genomen van de pogingen der regenten „om van het Weeshuis te Middelharnis eene „stichting te maken; , ook heeft zij met genoe-„gen gehoord, dat deze broeders werkzaam zijn „om deze stichting in verband te brengen met „de Geref. kerken in deze Provincie; en oor-„deelt, dat de statuten daarvoor door de daar-„toe gerechtigde kerken moeten worden vastge-„steld."

Als secundi-regenten worden benoemd: voor Ds. Doorn, Ds. Douma; voor Ds. de Jonge, Ds. van der Munnik; voor Ds. v. Proosdij, Ds. Mulder van Schoonrewoerd; voor ouderl. Schippers, ouderl. Landwehr; voor ouderl. Steehouwer, ouderl. Boer van Alfen.

Namens deputaten van de Kas voor Hulpbehoevende kerken in deze Provincie, brengt Ds. V, d. Munnik rapport uit.

Een nieuwe „Regeling" door deputaten ontworpen, wordt insgelijks door de Synode aangenomen.

Aan de Classis Rotterdam wordt opgedragen, de volgende Synode bijeen te roepen, met het oog op de Gen. Synode in het begin van Juni; drie maanden voor de samenkomst geschiede de oproeping; en de Classen worden verzocht te zorgen, dat de stukken voor het Agendum drie weken voor de samenkomst aan de roepende kerk gezonden worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 juli 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken