Bekijk het origineel

Offcieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Offcieele Berichten.

4 minuten leestijd

(Me* verkorting uit hei Kerkblad van 12 Aug.'gS.)

Verslag van de Vergadering der Classis Franeker, gehouden op r4 Juh 1898.

In het moderamen nemen zitting: Ds. Balhuizen als praeses. Dr. Hania als assessor en Ds. Willering als scriba.

Praeparatoir-examen wordt afgelegd door den heer Th. Bergsma van Weisrijp, nadat de stukken in orde zijn bevonden. Met alle stemmen verklaart de Classis dezen br. beroepbaar voor de Gereformeerde kerken, wat hem door den praeses op hartelijke wijze wordt medegedeeld.

Bij de rondvraag vraagt Oosterbierum •—zoo noodig — advies met het oog op de a. s. beroeping van een leeraar. De Classis oordeelt, dat dit niet behoeft gegeven te worden. Eveneens verzoekt Dr. Hana met het oog op zijn vertrek naar Steenwijk, een wettelijk getuigenis des afscheids. Het moderamen wordt de zorg hiervoor opgedragen.

Ten slotte breekt er voor de vergadering nog een ernstig oogenblik aan. Dr. Hania, voor het laatst in ons midden, neemt op hartelijke en aangrijpende wijze afscheid van de brs. Op verzoek van den praeses vertolkte Ds. van Goor op schoone wijze den vertrekkenden br. den dank der Classis voor alles wat hij in haar midden heeft willen zijn en doen. Voor ons als Classis zal het gemis zeer groot zijn; maar wij willen zijn besluit eerbiedigen, hem straks met onze bede naar Steenwijk vergezellen, volkomen vertrouwend, dat zijn voorbede voor ons en zijn toegenegenheid tot ons niet zal verflauwen.

Na het zingen van-Ps. 134 : 3 sluit de praeses de vergadering met dankgebed.

Verslag van de Vergadering der Classe Rotterdam gehouden den ign Juh j.l.

Het moderamen is samengesteld uit: Ds. W. Hoogland praeses. Ds. J. van Haeringen assessor, Ds. S. Oudkerk scriba, Ds. J. J. Miedema adj.-scriba.

Rapporten uitgebracht door Ds. Sluyter van den gehouden Zendingsdag. De deputatenwor den gedechargeerd. Ds. Douma vraagt naar aanleiding van dit rapport: Hoe het staat met de zaak der Zending in onze Classis, ter hand genomen door de kerk van Rotterdam B. Hij vraagt later of de brs. afgevaardigden van Rotterdam B. ook kunnen zeggen, hoever wij gevorderd zijn in het uitzenden van een missionairen dienaar des Woords.

Na eenige bespreking over deze gewichtige zaak, besluit de Classicale vergadering aan Rot terdam B de volgende vraag te richten: „Hoe staat het met de uitvoering van de belangrijke zaak der Zending, volgens 't besluit der Februari Classe, waarvan de Classis totnogtoe geen rap port heeff-ontvangen? " Het eerste gedeelte van Berkel's voorstel: „De Classe stelle vragen op ten gebruike bij het doen van openbare belijdenis, opdat hierin bij de onderscheidene kerken eenstemmigheid kome, " wordt verworpen. Het tweede gedeelte „door de e. k. Generale Synode worde de liturgie bij vernieuwing officieel vastgesteld" zal worden doorgezonden naar de Provinciale Synode.

Ds. Wolf vraagt zijn Classicale attestatie, met 't oog op zijn aanstaand vertrek naar de kerk van Brussel. Deputaten ad hoc zullen 't hem verstrekken. De praeses roept hem een hartelijk woord van afscheid toe met den wensch, dat de Heere hem tot een uitgebreiden zegen voor Brussel en kerk en België stelle. Ds. Wolf dankt woor de liefde, 't vertrouwen en 't genot in de gemeenschap der broeders op de Classicale vergaderingen ondervonden.

Ds. van Haeringen sluit de vergadering met dankgebed.

Verslag van de Vergadering der Classis Dordrecht, gehouden 3 en 4 Augustus.

Als praeses der vergadering neemt zitting: Ds. V. d. Munnik, als scriba Ds. Lugtigheid, als assessor Ds. Mulder.

Praeparatoir examen van de Candidaten J. F. Jonkers en M. F. Visser. Na 't voordragen van een deel hunner predikatiën over Coll. 1:21—22 en Ezech. 34 : 31, worden zij onderzocht in Exegese O. T. naar Jer. 50 en 52 door Ds.

Warmenhoven. Exegese N. T. naar Rom. 8 en Gal. 3 door Ds. de Jongh en in Dogmatiek door Ds. V. d. Munnik.

Met algemeene stemmen worden beide Candidaten beroepbaar gesteld. Ds. H. Visser eindigt de morgenzitting met dankzegging.

Giesen Oudkerk vraagt: Hoe te handelen met een lidmate, die met een Hervormd man gehuwd, haar kind in de Herv. kerk ten doop hield. Daar met bedreiging en geweld pressie op haar hiertoe was uitgeoefend, meent de Classe dat geen termen voor censuur aanwezig zijn.

Op het voorstel van Dordrecht C, aangaande de formule der zegenbede vóór de predikatie en het Amen na den doop, meent de Classe niet te moeten ingaan.

Ds. Knoll sluit deze zitting met dankzegging. Ds. van der Munnik sluit de middagzitting met dankzegging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 augustus 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Offcieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 augustus 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken