Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van 26 Aug.'gZ.)

Vergadering der Classis Heerenveen, gehouden 4 Augustus 1898.

Praeses van deze vergadering is Ds. Sybrandy, terwijl, naar gewoonte. Ds. Zomer net scribaat waarneemt.

De kerkeraad van Wolvega deelt mee, dat onder zijn leiding de verkiezing van ouderlingen en diakenen te Munnikenburen heeft plaatsgehad. Tevens echter brengt hij ter kennisse van de vergadering, dat hij bezwaar heeft tot bevestiging der gekozenen over te gaan. Derhalve verzoekt hij van zijn mandaat ontslagen te worden. Dit verzoek wordt ingewilligd, en de kerkeraad van Mildam aangewezen om deze zaak te beëindigen.

Deputaten voor Inw. zending rapporteeren, dat de arbeid in de Z. O. H. geregeld voortgaat.

De ontvangsten bedroegen de som van/2900, — de uitgaven waren ƒ 2887, —. Op dit oogenblik zijn er twee colporteurs werkzaam, de broeders De Haan en Jelgersma. Deputaten zullen br. Stroop, gewezen colporteur der Classis te Munnikenburen, welk arbeidsveld als zoodanig is opgeheven, een schrijven zenden, waarin hem namens de vergadering dank betuigd zal worden voor de diensten, door hem der Classis bewezen. Op de vraag, of er genoegzaam toezicht is vanwege deputaten, wordt door dezen geantwoord, dat zij in hun jongst-geleden vergadering o.m. besloten hebben, wekelijks een rapport aan te vragen van de colporteurs, betreffende den arbeid, door hen verricht. Geen bijzonderheden meer zijnde, dankt praeses deputaten.

Rapport van deputaten inzake een nieuwe kerk te Terwispel, die als uitslag van hun onderzoek mededeelen, dat een nieuw kerkgebouw aldaar inderdaad noodig is. Derhalve worden deputaten Hulpbehoevende kerken gemachtigd, pogingen aan te wenden om daartoe te komen, en de gelden, daarvoor benoodigd, in te zamelen.

Roepende kerk is de eerstvolgende keer de kerk van Hoornsterzwaag.

Nadat nog de korte notulen zijn voorgelezen en gezongen is Ps. 119:83, sluit de praeses deze vergadering met dankzegging.

Vergadering der Classis Kollum, gehouden te Buitenpost op n Aug. 1898.

Nadat de vergadering is geconstitueerd, nemen in het moderamen zitting: Ds. G. J. Weijenberg praeses, Ds. B. Roorda assessor en Ds. W. Verhoef Nzn. scriba.

Het rapport, door de kerkvisitoren uitgebracht, geeft stof tot dank aan den Heere, al zijn opk de onregelmatigheden b.v. in de Doopspraktijk nog niet weggenomen. Ingevolge dit rapport wordt nog besloten, dat de handleiding voor de kerkvisitatie zal worden herzien, alsook dat een boek zal worden aangelegd voor de notulen, welke de visitatoren moeten bijhouden.

In behandeling komt een voorstel van de kerk van Gerkesklooster, om de regeling inzake Art. 13 D, K. O. aldus te veranderen, dat ook de dienaren des Woords een zeker procent daartoe bijdragen. Uit de breede discussie, die hierop volgt, blijkt, dat de Classis in haar geheel beslist tegen eene dergelijke regeling is. Niet de dienaren des Woords, maar de kerken moeten hiertoe bijdragen. Sommigen voegen daaraan toe, dat de financiën voor Emerit. pred., - weduw-en en - weezen misschien wel wat hoog worden opgevoerd, en daardoor de kerken onder een te zwaren last gaan. Gehoord hebbende de verschillende discussies, trekt Gerkesklooster voor ditmaal haar voorstel in, met behoud van haar recht, om later op deze zaak terug te komen.

Op verzoek van den voorzitter eindigt Ds. Kruyswijk met dankzegging, waarna de vergadering door den praeses wordt gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1898

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken