Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van 7 Oct. '98.^ Vergadering der Classis Deventer, gehouden te Deventer, 17 Augustus 1898.

Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze is geopend, wenscht de praeses Ds. Scheps hartelijk geluk met zijn vijfentwintigjarige ambtsvervulling onlangs herdacht.

De omvraag naar Art. 41 D. K. O. geeft stof tot dank aan den Heere. Enschedé's afgevaardigden spreken hun vertrouwen uit, dat het bij hen spoedig tot ineensmelting der beide kerken zal komen. In Deventer zijn de kerkeraden aan het onderhandelen.

In zake de circulaire van de Classis Den Haag, in betrekking tot Art. 13 D. K. O., wordt rapport uitgebracht; de volgende conclusies worden aan de kerkeraden ter overweging gegeven, om daarvan den volgenden keer rapport uit te brengen; i. elke kerk bepale, wat zij als j aarlij ksch tractement aan den dienaar des Woords bij emeritaat wil en kan geven; 2. elke kerk beginne door een vast jaarlijksche uitgave hiervoor te zorgen, waartoe de dienaar des Woords tevens 2 pCt. van zijn diensttractement laat vallen.

Ds. Weijers houdt een referaat over de vraag: zijn de kerkeraadsvergaderingen openbaar of niet? Spreker vat aan het eind, het gesprokene saam in de volgende conclusies;

1. Hoewel Voetius niet zoover ging als Hyperius, erkent hij toch toehoorders in de Synodale vergaderingen.

2. Wat op de eene kerkelijke vergadering geoorloofd is, kan niet in de andere als iets op zichzelf ongeoorloofd beschouwd worden.

3. Het aanwezig zijn van toehoorders in eene kerkelijke vergadering, kan niet als een op zichzelf ongeoorloofde zaak beschouwd worden, her­ haaldelijk zijn ze toegelaten, de vergadering behield echter de beslissing aan zichzelve.

4. In 't algemeen hebben onze vaderen geheimhouding van kerkeraadszaken geëischt.

5. Waar het zaken zijn die de gemeente in haar geheel raken, is voortdurende geheimhouding onmogelijk, onbillijk en ongewenscht, alle andere zaken van persoonlijken aard blijven stipt geheim.

6. Een rechte weg wordt in dezen aangewezen door de Generale Synode en ten deele reeds door de grootere kerken gevolgd door:

a. wanneer toegang als toehoorder wordt gevraagd, zelf te beslissen, of deze zal worden verleend en onder welke voorwaarde;

b. een persoon aan te wijzen die namens de vergadering verslag gereed maakt voor de pers, opdat zoo de gemeenteleden kunnen meeleven met hun eigen zaken, en niet bij de leden der vergadering behooren te visschen, dat tot allerlei praatjes en verkeerde voorstelling aanleiding geeft.

Een aangename opgewekte discussie volgt. Nadat nu nog enkele instructies waren behandeld, , alsmede een klagende broeder uit W. was gehoord en beantwoord, sluit de praeses de vergadering en gaat voor in dankzegging.

Samenkomst der Classe „Utrecht", d.d. 21 Sept. 1898.

De praeses opent de samenkomst, doet 't gebed en leest Psalm 138.

Het blijkt, dat de meeste kerken nog niet gereed zijn met haar antwoord op de vraag, voor welk bedrag zij zich kunnen verbinden ter bestrijding der kosten, verbonden aan den dienst van een missionairen dienaar des Woords, ingeval de kerk van Utrecht hiertoe de hulp der kerken dezer Classe inroept. Die kosten bedragen minstens ongeveer / 3500, — 's jaars.

Alleen de kerken van Zeist en Benschop hebben haar antwoord gereed, waarvan met blijdschap wordt kennis genomen.

Wordt bepaald, dat nu in de vergadering van December a.s. de overige kerken zullen zorgen, haar antwoord gereed te hebben.

De kerk van Utrecht kan dan beoordeelen, of zij met behulp der zusterkerken in staat zal zijn. Ds. Adriaanse geheel voor haar rekening te houden.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de dankzegging gedaan en sluit de praeses de samenkomst.

Vergadering der Classe 's-Gravenhage, gehouden 27 Sept. '98 te 's-Gravenhage.

In het moderamen nemen zitting: Ds. Kramer als praeses. Ds, Elshove als assessor, Ds. Van Binsbergen als scriba.

Aan de afgevaardigden van 's-Gravenhage B was door hun kerkeraad opgedragen, aan de Classe de doorzending te verzoeken van het volgende voorstel der Diakonie van voornoemde kerk: „Bij de e.k. Generale Synode aan te dringen op eene principieele uiteenzetting van de bediening en de bevoegdheid van het diakenambt, ten einde te komen tot een zoo volledig mogelijke studie voor de fundamenten en den bouw van het diakonaat, als leiddraad voor de richtige uitoefening van genoemd ambt."

Na eenige discussie wordt besloten den kerkeraad van 's-Gravenhage B te verzoeken dit diakonaal voorstel eerst te herzien, en verder de behandeling ervan uit te stellen tot de volgende vergadering.

Thans komt weder in behandeling de vraag van Loosduinens kerkeraad, of hij ook in strijd handelt met Art. 17 der Classicale bepaUngen, zoo hij Ds. Bootsma, geestelijk verzorger van

het gesticht Bloemendaal, verzoekt op te treden in den dienst des Woords en der Sacramenten.

Ofschoon de officieele bescheiden ter tafel zijn, kan de Classis toch niet komen tot eene heldere voorstelling van de kerkelijke positie van genoemden broeder. Besloten wordt daarom aan de kerk van den Helder inlichting te vragen, omtrent de ambtelijke betrekking tot haar van Ds. Bootsma.

Eene ernstige zaak komt thans in behandeling. Het is de missive van den kerkeraad van Rotterdam B inzake de zending. Genoemde kerkeraad deelt daarin mede, onder biddend opzien tot den troon der genade, het voornemen te hebben opgevat, eenen dienaar des Woords uit te zenden tot den arbeid der zending op Midden-Ja va ten Noorden, en komt nu tot de Classe met deze vraag: „Is er in den kring van uwe Classe niet een dienaar des Woords, wien, naar het oordeel uwer vergadering, de geschiktheid niet kan ontzegd worden om te worden uitgezonden, en van wien mag worden ondersteld, dat, zoo eene wettige roeping op hem werd uitgebracht, deze voor hem eene zaak van ernstige overweging zou uitmaken? "

Verschillende broeders spreken hunne gedachten uit. De meerderheid is echter van oordeel, dat men in deze vergadering niet tot een antwoord op genoemde vraag komen kan. Besloten wordt ten slotte eene commissie te benoemen, met opdracht binnen den kring der Classe een onderzoek in te stellen, ten einde de volgende vergadering in staat zij, een antwoord op de gestelde vraag te geven. In deze commissie worden benoemd DD. van der Valk en Sikkel.

Eindelijk wordt onderzoek gedaan naar de zaak der ineensmelting in de kerken van Den Haag en Scheveningen.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1898

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 oktober 1898

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken