Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

3 minuten leestijd

De drie vrije Protestantsche kerken in Fransch-Zwitserland hebben, evenals de staatskerk en vele andere kerkelijke gemeenschappen eene uitnoodiging ontvangen om afgevaardigden te zenden ten einde de inwijding van de «Erlösers Kirche» in Jeruzalem bij te wonen. De vrije kerken hebben op deze uitnoodiging ieder afzonderlijk geantwoord en daarbij te kennen gegeven dat zij het betreuren, dat de feestelijke inwijding zal plaats hebben op een tijdstip waarop men zoovele Christenen schandelijk en ongestraft in Turkije vervolgt. De bede wordt er aan toegevoegd, dat de oogen van de machtigen der aarde zullen geopend worden voor den ellendigen toestand waarin zich de ongelukkige Armenische Christenen bevinden. »Wat beteekent de toewijding van een kerkgebouw aan den dienst van den Verlosser in een rijk, waar de aanbidders van den Christus dagelijksch worden verdrukt, beroofd, gepijnigd, vermoord, " roept een Fransch blad zoo volkomen terecht uit, indien men in aanmerking neemt dat zij plaats heeft onder de auspiciën van een machtig vorst, dien het maar één woord heeft te kosten en het moorden houdt op.

Voor de weduwen en weezen van predikanten der Vrije Schotsche kerk wordt uitstekend gezorgd. Een predikants-weduwe krijgt zoo spoedig mogelijk na het overlijden van haar man eene som van f 900 om de kosten van begrafenis, verhuizing enz. te kunnen bestrijden. Voorts ontvangt de weduwe jaarlijks een som van ƒ 550 en voor elk kind beneden de 18 jaren f 300. Eene weduwe met 5 kinderen heeft dus een inkomen van f 2050. Elke wees heeft een jaargeld van f 500.

In Geneve wordt sedert den 2den October op Zondag niet één brief of courant door de posterijen aan huis bezorgd. Menschen die brieven of drukwerken op den Zondag willen ontvangen, moeten die van het postkantoor afhalen. Maar ook voor het afhalen van brieven staat het Geneefsche postkantoor niet den geheelen dag open, doch alleen van acht uur voormiddag tot 12 ure.

De Tabernakel van Spurgeon staat herbouwd te worden. Het voorportaal en de muren zijn blijven staan. Het gebouw zal verrijzen gelijk het geweest is, maar zal een 1000 zitplaatsen minder bevatten.

Menig predikant van orthodoxe belijdenis is in Duitschland voor de voeten geworpen dat Luther : in vers gedicht heeft van den volgenden inhoud:

»Ich bin ein rechtes Rabenaas, Ein wahrer Sündenkrippel, Der seine Sünden in sich frasz Als wie das Rosz die Zwiebel.

Herr Jesu, nimm mich Hünd beim Ohr, Wirf mir den Gnadenknochen vor, Und schmeisz mich Sündenlümmel In deinen Gnadenhimmel."

Toen de ex-hofprediker Stöcker een tweetal jaren geleden hoorde, dat dit vers als een oud kerklied aangehaald werd, wist hij slechts te antwoorden, dat het lied een kind van zijn tijd was. De predikant Hoffmann heeft nu aangetoond, dat de bovenstaande rijmelarij uit de 19de eeuw is van een rationalist, die de leer, dat de mensch alleen door Gods genade zalig wordt, heeft willen bespotten.

Evenmin als Luther part noch deel heeft aan het bekende: »Wer nicht liebt Wein, weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang, " dat eerst in 1770 ontstaan is, evenmin heeft de eeuw der Reformatie het spothed: »Ich bin ein wahres Rabenaas" voortgebracht. De studie van den predikant Hoffmann heeft dit onwedersprekelijk aangetoond.

Een zendeling op Ceylon schreef dezer dagen, dat op dit eiland het Boedhisme is gaan herleven. Een Boedhistisch college werd geopend onder leiding van een man die ook het Boedhisme op het z.g. parlement van godsdiensten te Chicago had vertegenwoordigd. Sedert Formosa in de jianden van Japan kwam, moeten de Presbyteriaansche zendelingen, dat hunne pogingen om het land te Christianiseeren, krachtig tegengewerkt worden door eene Boedhistische propaganda, die door s Japanners geleid wordt. R

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken