Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

4 minuten leestijd

Het is betend, dat vele Amerikaansche predikers jacht maken op effect en daarom de zonderlingste thema's in hunne voordrachten uitwerken.

De Heratct der Waarheid, die te Eckhardt iri Indiania verschijnt, geeft een lijstje van 'onderwerpen, die door bekende predikers op den Pinksterdag behandeld werden. Te Columbus, in den staat Ohio, hield op Pinksteren een voorganger een preek over de matigheid; een ander te Brooklyn in New-York preekte op dien feestdag over de vlaggen van Aiperika en Spanje; een ander te Cincinnati in Ohio, over het ware succes in het leven; weder een ander handelde over de ovens op de Amerikaansche oorlogsschepen, enz.

Een van de voornaamste bladen der dissenters in Engeland, de Independent, raakt van lieverlede uitgepraat over het Ritualisme in de Episcopaalsche staatskerk en behandelt daarom in drie achtereenvolgende nummers de vraag: of het den predikanten vrij staat om te rookeii? Ook dames mengen zich in het debat. Zoo schreef »de vrouw van een gelukkige niet rookend predikant" een brief over dit onderwerp aan de Independetit. Het komt ons voor dat gewichtiger dingen konden besproken worden.

De Baptisten in het koninkrijk Saksen, beklagen in een adres aan het Evangelisch Landsconsistorium er zich over, dat genoemd bestuurscollege zijn invloed gebruikt om den minister van binnenland-

sche zaken tegen hen op te zetten. Al is er in dit stuk veel overdrevens en al worden er wellicht ook onware dingen in gemeld, het staat toch vast dat de minister verboden heeft, dat iemand lid van een Baptistische gemeente zijn zal, die zich niet eerst formeel afgescheiden heeft van de godsdienstige gemeenschap waartoe hij behoorde. Ook mogen de Baptisten de handelingen van hun eeredienst niet in het publiek ten uitvoer brengen. Aan de Baptisten wordt ten laste gelegd, dat zij ook kinderen, buiten weten der ouders, in hunne godsdienstoefeningen zoeken te lokken. Daaruit zijn denkelijk de bepalingen van den minister te verklaren.

De minister van onderwijs in Rusland heeft bepaald, dat kinderen van Raskolniki (oud-geloovigen) en van aanhangers van verschillende secten, die aan instellingen van onderwijs van het ministerie uitgaande studeeren, ook het godsdienstonderwijs dat door priesters van de orthodoxe staatskerk gegeven wordt, moeten bijwonen. Weigeren zij aan dit onderwijs deel te nemen, dan worden hun niet de rechten gegeven, welke verkregen worden als de cursus der staatsinrichting gevolgd werd. Het godsdienstonderwijs behoort op deze scholen tot het leerplan; er wordt daarin ook examen afgenomen.

Men ziet hieruit, dat aanvallen op de vrijheid van conscientie in Rusland nog niet tot het verleden behooren.

De Engelsche bladen melden dat een deel van de primitieve methodisten besloten heeft, geen predikant meer toe te laten tot den dienst des Woords, indien hij niet geheel-onthouder is. Men merkt daartegen op, dat deze methodisten dan ook den apostel Paulus, ja zelfs den Christus niet op hunne kansels zouden toelaten om het Evangelie te prediken.

De Eglise libre meldt dat het Protestantsche blad de Signal^ dat in Frankrijk propaganda zoekt te maken voor het Protestantisme, zal blijven verschijnen, al is het getal zijner abonne's merkelijk geslonken, doordat het in de beruchte Dreyfuszzaa, k pleitte voor de revisie van het vonnis van den banneling op het Duivelseiland! De redactie schijnt daaronder moedeloos geworden te zijn, zoodat zij in andere handen moest overgaan. Laat ons • hopen dat de bazuin van de Signal voortaan een zeker geluid zal geven. Tot hiertoe was de Signal meer anti-Roomsch, dan dat het de waarheden verkondigde, die in de eeuw der reformatie weder tot haar recht kwamen.

Te Fontfroide bij Montpellier is op 31 October en volgende dagen eene conferentie van Christelijke studenten gehouden. Er waren op deze vergadering afgevaardigden uit Zwitserland, Madagascar en Nederland tegenwoordig.

Van tijd tot tijd komen er berichten die doen hopen dat men in Rusland een anderen koers volgen gaat. Wel is het waar, dat men niet meer hoort van vervolgingen van Luthersche predikanten, doch dit neemt niet weg dat het systeem, om namelijk van overheidswege deGrieksch-orthodoxekerkmet alle kracht te bevorderen, aan de hand gehouden wordt. Dit blijkt uit het feit, dat door de Heilige Synode gedecreteerd werd, hetgeen is bekrachtigd door den Czar, dat alle »Grieksch-geunieerden" krachtens eene acte van het jaar 1875 als «orthodoxen" moeten beschouwd worden, zelfs wanneer zij vóór het jaar 1895 naar Roomsch-Katholieken ritus gedoopt werden. Wat het inheeft dat iemand als Grieksch-orthodox beschouwd wordt, zal men vragen? Eenvoudig dit. Wanneer een priester der Robmsche of een predikant van eene Luthersche kerk iemand, die tot de Grieksche kerk gerekend wordt, laat communieeren, hij alsdan gevaar loopt orh uit zijn ambt ontzet, of bij herhaalde overtreding naar Siberië verbannen te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken