Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

(Met verkorting uit het Kerkblad van 25 Nov. '98.J

Kort Verslag van de Classicale Vergadering van Geref. kerken in de Classis Winschoten, gehouden 13 October 1898 te Winschoten.

Op verzoek wordt de kerk van Bellingwolde als Hulpbehoevende kerk erkend, zij zal ook financiëelen steun ontvangen uit de Classis-kas voor Hulpbehoevende kerken; ook zal de Classis krachtig steunen het verzoek van Bellingwolde bij de comm. van Inwendige Zending in de Prov. Gron. om financiëelen steun.

De kerkeraad van Bellingwolde vestigt nogmaals de aandacht op den allêrtreurigsten staat van hun vergaderplaats, een houten gebouwtje met asphalt gedekt. Als het regent of waait, is het bijna niet mogelijk er den dienst in te houden. Daar moet verandering komen, anders zal het samenkomen der gemeente te veel lijden,

zoo niet ophouden, ten minste des winters. Reparatie is om vele dingen niet raadzaam, 't kost te veel en 't gebouwtje staat op gehuurden grond, daarenboven het blijft na reparatie toch altijd ook nog een zeer onvoldoende vergaderplaats. —• Na eenige bespreking krijgt de kerkeraad den raad: vooral in overleg met den consulent zóó te handelen, als meest tot geestelijk en stoffelijk voordeel der gemeente wezen zal.

Kort Verslag van de Vergadering der Gereformeerde kerken in de Classis Rotterdam, gehouden te Rotterdam, den 18 Oct. jl.

De kerk van R (B) brengt bij monde van haar ouderling rapport uit over de zaak der Zending, Na een korte bespreking neemt de vergadering 't volgende voorstel aan : De vergadering, 't rapport in zake de Zending van R (B) gehoord hebbende en daaruit vernemende, dat deze kerk van R. nog niet weet, of zij de hulpe van andere kerken in de Classis behoeft, gaat met verwijzing naar Art. 33 der voortgezette vergadering van 11 Jan. jl. over tot de orde van den dag.

Later wordt gelezen een circulaire verzonden door den kerkeraad van Rotterdam B inhoudende bet verzoek, om in den kring der Classe uit te zien naar een dienaar des Woords voor den arbeid der Zending op Midden Java ten Noorden. Aan de predikanten van Haeringen, Loois en Goslinga wordt opgedragen, door mondeling of schriftelijk onderhoud te onderzoeken, of in de Classis Rotterdam geen dienaar des Woords geschikt is, aan de roepstem van Rotterdam B gevolg te geven.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Koïlüm, 3 Nov. 1898 te Buitenpost.

De kerk van Kooten betuigt haren weigemeenden dank voor de ruime giften, welke ingekomen zijn ten behoeve van de wed. die haar geld van de kerk had opgevraagd. Daar de ingekomen giften reeds de gevraagde ƒ 600 te boven zijn gegaan, vraagt nu de kerk van Kooten voort te mogen gaan met vragen ten behoeve eener andere wed., om langs dezen weg ook beide, kerk en wed. te helpen. De Classis keurt dit algemeen goed, en besluit, dat de deputaten ook dit verzoek zullen steunen.

Tevens besluit de Classis met het oog op het vergevorderde jaargetijde, dit jaar geen Classicale Zendingsdag te houden.

Korte Notulen van de Classicale Vergadering, gehouden te Gouda, 8 November '98.

De scriba doet voorlezing van eene circulaire verzonden door den kerkeraad van Rotterdam B, inhoudende het verzoek, in den kring der Classis uit te zien naar een dienaar des Woords, die geschikt is om uitgezonden te worden tot den arbeid der zending op Midden Java ten Noorden.

De brs. de Jong en Keulemans worden verzocht zich in contact te stellen met de dienaren des Woords in deze Classis en hunne bevinding in dezen op de e. v. vergadering mede te deelen.

Komt ter tafel de instructie van Oudewater: „De Classis trachte het daarheen te leiden dat Reeuwijk-Sluipwijk met hare hulp een dienaar des Woords krijgt, die een deel van zijn tijd wijdt aan Stolwijk en tevens eenige vacatuurbeurten waarneemt." In verband hiermede wordt ook het schrijven van Reeuwijk-Sluipwijk behandeld. Uit de gegeven inlichtingen blijkt, dat de afstand tusschen Reeuwijk en Stolwijk te groot is. Oudewater trekt het voorstel in en de zaak blijft in handen der commissie.

De rapporten der kerkvisitatoren waren over 't algemeen zeer gunstig; naar aanleiding dezer rapporten werd gesproken over den droeven toestand, waarin één der gemeenten zich bevindt; over het laten optreden van onbevoegde personen, wat de Classis ten sterkste afkeurt; over het droeve feit dat de kerken A en B te Gouda en te Schoonhoven nog niet tot ineensmelting komen.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Drachten, gehouden 15 Nov. 1898 te Drachten.

In de middagzitting wordt inzage genomen van eene missive van de Classis Zwolle, eene van de Geref. kerk te Rotterdam B en eene van de Geref. kerk te Amsterdam. De eerste wordt voor kennisgeving aangenomen. De beide laatsten zullen door den scriba worden beantwoord.

Ds. Sijbesma leest voor: het rapport der gehouden kerkvisilatie, waaruit bleek, dat de kerken der Classis zich in tamelijk bloeienden toestand bevinden. De praeses zegt dank voor het ingediende rapport en betuigt uit naam der Classis, tevens zijn hartelijkeh dank voor wat de kerkvisitatores Ds. Stutvoet en Ds. Sijbesma in dezen hadden verricht.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Brielle, gehouden te Vlaardingen den 17 Nov. 11.

Een tweetal circulaires van de kerken van Amsterdam en Rotterdam, behelzende een verzoek, om, zoo mogelijk, predikanten te willen aanwijzen, geschikt voor missionair dienaar des Woords voor Java, wordt in handen gesteld van deputaten voor de Zending, die een onderzoek zullen instellen, en daarvan aan genoemde kerk bericht zullen zenden.

Door visitatoren wordt rapport uitgebracht van hun bezoek aan eene kerk, waarin bij enkele leden bezwaar was gemaakt om toestemmend te antwoorden op de vraag van het doopsformulier.

Dat bezoek en de bespreking met die lieden heeft geen resultaten gehad; daar evenwel na hun bezoek de aanleiding tot het bezwaar is weggevallen, en bij die menschen geen opzet, maar dwaling in 't spel is, meenen visitatoren, dat bij voortgaand onderwijs en vriendlijke terechtwijzing het geschil wel spoedig zal zijn uit den weg geruimd, welke meening volgens mededeeling van de afgevaardigden dier kerk zich aanvankelijk reeds bevestigt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken