Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

(Alet verkorting uit het LCcrkblad van 23 Dec. '98.^

Vergadering van de Classe der Geref. kerken Deventer, 23 en 30 November 1898.

Als moderamen nemen zitting Ds. P. Zijlmans als praeses, Ds. J. Gideonse als scriba en Ds. D.

Smallegange als sub-scriba.

De circulaires van Rotterdam B en Amsterdam worden besproken. Een enkele meent, dat dit niet de rechte weg is van onderzoek; zoo doende kan straks weer een andere kerk intor maties gaan vragen om een voor haar passend dienaar. Daarenboven wordt gevraagd, of de Classe, ingeval ze een geschikt dienaar weet in haar kring, dezen dan niet voor zichzelve moei houden. Met inspanning van eenige krachten kan de Classe Deventer zelf uitzenden, indien maar de samensmelting plaats had, en de gelden voor Scheurer's hospitaal voor de zending zelve werden besteed. Anderen meenen, dat we zoover nog niet zijn, waarom ten slotte wordt besloten de twee circulaires te beantwoorden met het noemen van adres.

Inzake de samensmelting wordt aan de betrokken kerkeraden en personen door de Classe antwoord en advies gegeven.

Vergadering der Classe 's-Gravenhage, gehouden te 's-Gravenhage, op 29 November '98.

In het moderamen nemen zitting Ds. van der Linden als praeses, Ds. Kramer als assessor en Ds. Elshove als scriba.

In behandeling komt de missive van den kerkeraad van Amsterdam in zake de zending.

Dewijl de inhoud daarvan overeenstemt met die, welke in de vorige vergadering van Rotterdam B is ontvangen, worden zij tegelijk behandeld. De commissie, benoemd om binnen den kring der Classe een onderzoek in te stellen, brengt verslag uit van hare bevinding. Eén antwoord is bij haar ingekomen, waarvan zij het wenschelijk oordeelt, het door te zenden naar Rotterdam. De Classe geeft daartoe machtiging en draagt haar meteen op, Amsterdam te antwoorden, en een afschrift toe te zenden van het antwoord, dat naar Rotterdam gaat.

Wederom komt in behandeling de zaak van Loosduinen, of hij ook in strijd handelt met Art. 17 der Classicale bepalingen, zoo hij Ds.

Bootsma verzocht op te treden in den dienst des Woords. De Classe heeft in hare voorgaande vergadering besloten een schrijven te richten aan de kerk van Den Helder, waarin inlichtingen worden gevraagd, aangaande de ambtelijke betrekking van Ds. B. tot die kerk.

Uit het antwoord dier kerk blijkt, dat Ds. B. rustend dienaar des Woords van Den Helder is.

's-Gravenhage B brengt nu haar diakonaal voorstel ter tafel. Zij heeft aan hare afgevaardigden opgedragen voor te stellen, dat de Classe aan de Provinciale Synode van Z. H. verzoeke, het volgende voorstel bij de Generale Synode in te dienen: „De Generale Synode gelieve ten dienste van het diakenambt in de Geref. kerken eene nadere, principieele uiteenzetting te geven van de bediening en de bevoegdheid van het diakenambt." Dit voorstel wordt door de Classe aanvaardt.

Aan 's-Gravenzande worden inlichtingen gegeven aangaande een tweetal tuchtzaken.

De Pensioen-commissie is met haar rapport gereed gekomen. Zij heeft van een groot aantal kerken antwoord en inlichtingen omvangen op de toegezonden missive, zoodat zij in staat is gesteld een oordeel te vormen en eene berekening op te maken. De opmerkingen van de kerken en de kerkelijke bladen hebben gelegenheid gegeven op allerlei bijzonderheden te letten, om zoodoende te komen tot eene voor de practijk bruikbare regeling. Bij monde van Ds.

Sikkel doet zij voorlezing van haar degelijk lijvig stuk. Meteen brengt zij haar voorstel ter tafel om deze zaak, door de Provinciale Synode, aanhangig te maicen bij de Generale Synode. Aan het voorstel is toegevoegd eene „Proeve van regeling met eene Memorie van toelichting."

De Classis neemt het voorstel der commissie over, en acht het noodig dit uitgebreide stuk verkrijgbaar te stellen in den boekhandel, waarna zij de commissie haar hartelijken dank betiiigt voor dit omvangrijke stuk werks.

Nadat nog bepaald is, dat de e.k. vergadering in de maand Februari zal gehouden worden, wordt de vergadering gesloten; op verzoek van den praesesgaat Ds. Sikkel voor in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken