Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

11de Centrale Diaconale Conferentie, GEHOUDEN 6 Juli 1899 te Amersfoort,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

11de Centrale Diaconale Conferentie, GEHOUDEN 6 Juli 1899 te Amersfoort,

4 minuten leestijd

in het Kerkgebouw der Gerefornaieerde Kerk aan de Langegracht.

Tegenwoordig zijn; van het Comité de BB. G. Struik Czn. van Enkhuizen, jVice Voorz., J. B. Blankenberg van Amsterdam, penningm., W. Haaksma van Amsterdam, J. Beekman van Assen, en C. F. von Meyenfeldt van Amsterdam, Secret.: de broeders B. J. Lindeboom van Amsterdam Voorz. en D. Lautenbach van Leeuwarden waren afwezig. Benevens beide adviseurs Ds. A. M. Donner en H. Teerink van Amersfoort waren als hospitanten aanwezig. Ds. D. Koffyberg van Barneveld, Ds. D. Tom van Hilversum, Ds. F. Drost van Vlaardingen en Ds. D. Huysing van Batavia met verlof hier te lande. Voorts een aantal br. Diakenen vertegenwoordigende een 45 tal Diakoniën.

Br. G. Struik Czn. van Enkhuizen neemt de leiding der Verg. op zich, opent haar met gebed, nadat gezongen is Ps. 119 vs. 17 en gelezen Marcus 7 van vers 24 tot 37. De notulen der vorige Conferentie worden gelezen en gearresteerd, en twee ingekomen brieven voorgelezen, een van br. B. J. Lindeboom, waarin hij meedeelt, dat door zijn excursiereis naar Amerika hij verhinderd is de Verg. te kunnen bijwonen, en den broederen des Heeren zegen toewenscht, en een van Dr. G. van Goor te Bunschoten, mede verhinderd tegenwoordig te kunnen zijn, en waarin ZZgel. rapporteert, dat inzake de invulling der tabellen, advies bij Mr. Heemskerk is ingewonnen, en aan ongeveer 50 aanvragen om inlichtingen, conform dit advies is geantwoord.

Aan de orde van behandeling is punt 3 van het agendum: „Rapport der Commissie van haren „arbeid en van de ontvangst der bekende cir „culaire bij de Kerkeraden en Diaconiën.

I. „De Diaconie zich niet kunnende vereenigen „met de beschouwingen der Commissie, neêr-„gelegd in hare Circulaire van November 1898 „stelt aan de Conferentie voor: a. genoenide „commissie dank te zeggen voor haren arbeid: „en b. aan de a.s. Generale Synode te verzoeken, „dat deze een weg opene, waardoor ook Diakenen „naar de thans bestaande meerdere Vcrgade-„ringen worden afgevaardigd, met keurstem voor „de Diakonale zaken, die in deze meerdere „vergaderingen te behandelen zijn. Leiden a.

3. „Zou het wenschelijk en uitvoerbaar zijn, „dat er eene commissie benoemd werd, die in „zake de Classicale Diaconie ons meerder licht „gaf, door het gesprokene en geschrevene over „deze gewichtige zaak te verzamelen en in druk „te brengen. Zoo noodig met conclusiën? "

In een keurig en uitvoerig rapport wordt door Ds, A. M. Donner de arbeid der Commissie meegedeeld, hoe de Commissie haar taak heeft opgevat, hoe de inhoud der bekende circulaire in Vergaderingen, en door verschillende bladen besproken werd, en welk resultaat tot op heden verkregen is. Rapporteur resumeerende dient het volgend voorstel in:

„De Centrale Diaconale Conferentie vergaderd „te Amersfoort 6 Juli 1899, gehoord hebbende „het rapport van den arbeid harer commissie „inzake de door haar opgestelde circulaire, en „van de ontvangst dezer circulaire bij de Kerken; „besluit, de handelingen harer commissie goed „te keuren, en haar voor al haren arbeid dank „te zeggen, en draagt haar op, namens de Cen-„trale Diaconale Conferentie van 6 Juli '99, „schriftelijk tot de a.s. Generale Synode het „verzoek te richten, dat deze kome tot een „nadere organisatie of regeling van het Diacohaat, „en dit verzoek op te stellen in aansluiting „met de desbetreffende voorstellen der Prov. „Synodes".

Br.J. de Lange van Leiden, kan zich volkomen met dit voorstel vereenigen, terwijl br. J. van Dijk, Meppel, zou wenschen, dat de Verg. het voorstel van Meppel's Diaconie in overweging name, en alles verzamele wat er vóór en tegen den inhoud der bewuste circulaire geschreven en gesproken is, en dit alles zoo noodig met conclusiën ter gelegener tijd te publiceeren. Br. J. Beekman van Assen wenscht het ge heele rapport in Bazuin en Heraut geplaatst te zien, opdat de Diaconiën langs dezen weg in kennis worden gesteld van het werk der Commissie.

Ds. Donner vereenigt zich met het denkbeeld om de besprekingen en besluiten afzonderlijk in eene brochure uit te geven, doch daarmede te wachten tot na de Synode. Br. W. H. van Schaick van Amsterdam betuigt zijne adhaesie in zake het te richten schrijven aan de a.s. Synode. Van de behandeling der zaak zelve, stelt hij zich niet veel voor. Wel is het diakenambt door onze vaderen in eere hersteld, maar de regeling laat nu reeds ruim 300 jaren op zich wachten, en of nu deze Synode daartoe komen zal, betwijfelt hij zeer, hoogstens zal de zaak commissoriaal worden gemaakt.

{Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 6 August 1899

De Heraut | 2 Pagina's

11de Centrale Diaconale Conferentie, GEHOUDEN 6 Juli 1899 te Amersfoort,

Bekijk de hele uitgave van Sunday 6 August 1899

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken