Bekijk het origineel

Non tali auxilio.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Non tali auxilio.

4 minuten leestijd

Niet licht zullen wij in den strijd tegen de steeds toenemende onzedelijkheid onzer dagen een hand, die ons hulpe aanbiedt, afwijzen.

Het gevaar, dat de goede zeden, vooral in onze groote steden, bedreigt, heeft proportiën aangenomen, waarvan men de weerga alleen vinden kan in den tijd van het diepste verval van het Romeinsche keizerrijk, gelijk de apostel Paulus het tot eeuwige schande . van het menschelijk geslacht in zijn brief aan de Romeinen brandmerkte.

Literatuur, die men nog geen halve eeuw geleden als contrabande uit eiken fatsoenlijken kring zou geweerd hebben, circuleert thans vrij in de leesgezelschappen en ligt opengeslagen op de boekentafels onzer salons. Wat de doctoren als medisch advies aan jonge mannen en getrouwde lieden durven aanraden, laat zich voor een gekuischt oor niet eens herhalen. De afbeeldingen voor onze prentwinkels zijn door steeds schaamteloozer tentoonstelling van het „naakte schoon" er op uit, om de hartstochten te prikkelen, en het peil van het moreele leven is op d.at punt zoo laag gezonken, dat men niet alleen allerlei ongerechtigheid heimelijk bedrijft, maar er openlijk voor uit komt, en een behagen heeft in hen, die mede deze dingen doen.

De grootste schuld heeft hier het materialisme, dat met het geloof aan den heiligen God ook het fundament, waarop de zedewet rustte, uit de harten wegbrak. Waar het Goddé.i]ke gif zult niet aiet langer een slagboom vormde tusschen den mensch met zijn zondige begeerte en den boom der verleiding met zijn lokkend ' ooft, daar baatte geen onafhankelijke moraal of utiliteitsgrohd. En het einde was, dat in deze materialistische kringen het huwelijk als iets onzedelijks werd beschouwd en de vrije liefde als ideaal gepredikt werd.

Dat ook dat kwaad zich wreekt, spreekt vanzelf. Gods ordinantie wordt nooit straffeloos geschonden. Volgens een kort geleden opgemaakte statistiek zijn onder de Duitsche studenten gemiddeld drie duizend besmet met die schandelijke ziekte, die het loon dier ongerechtigheid is.

De zonde, die in het lichaam geschiedt en waardoor de tempel Gods wordt geschonden, wordt door God gestraft in het lichaam zelf en de schrikkelijke gevolgen werken na tot in het derde en vierde geslacht, dat uit zulke ouders geboren wordt.

Thans beginnen de oogen voor dat ernstige gevaar ook bij de mannen der ongeloovige wetenschap open te gaan. Prof. Albert Heim te Bern heeft in een toespraak tot zijn studenten een warm pleidooi geleverd voor de kuischheid in en buiten den' huwelij ks-staat, waarvan de hoofdstrekking is, dat alleen de reine man recht heejt op een reine vrouw. Een vertaling van deze toespraak door Dr. G. van Brakel werd ook ons blad ter recensie toegezonden.

Toch kunnen wij deze hulp in den strijd tegen de zonde der onzedelijkheid niet aanvaarden en dat boek nog veel minder aanbevelen.

De schrijver staat geheel op het standpunt der evolutie-leer. De kracht van zijn betoog ligt hierin, dat de hooger ontwikkelde dieren monogamisch leven en daaruit een natuurwet blijkt, die voor den mensch als het hoogst ontwikkelde dier evengoed doorgaat. „Het sexueele leven van den mensch van het standpunt der natuurlijke ontwikkelings-geschiedenis" is dan ook de volkomen juiste titel van dit werkje.

Wat ons hier geboden wordt als tegengif tegen het kwaad der onzedelijkheid, bevat dus een gif, dat niet minder schadelijk is voor het hart: de besliste ontkenning, dat de mensch geschapen is naar het beeld Gods, dat het huwelijk door God voorden mensch is ingesteld, en dat daarom de mensch verplicht is kuisch en heilig te leven.

Wie dan ook den geest wil leeren kenen, 'die den schrijver bezielt, sla pag, 59 p, waar hij mededeelt, dat een vriend van em, die eenmaal aan dï verleiding had oegegeven en dientengevolge door een oneneeslijke ziekte was aangetast, orde op ijn famihezaken stelde en daarna zich een ogel door het hoofd schoot. Hij heeft. aat de schrijver daarop volgen, co7tscienieus gehandeld.

Een boek, dat den zelfmoord in zulk een eval niet slechts vergoelijkt, maar als iscli van het geweten predikt, mag in onze ringen niet aanbevolen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 november 1901

De Heraut | 4 Pagina's

Non tali auxilio.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 november 1901

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken