Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd

De classis Arnhem heeft na het praeparatoir examen afgenomen van de candidaten E. A. Groenewegen, H. Kaspers en W. L. Milo, hun toegestaan in de Geref. kerken te gaan propo neeren.

Namens de Classis Arnhem, C. THOMASSEN CZ., Seriba.

Ds. E. J. de Groot, rustend predikant te Apeldoorn, bericht de vacante kerken dat hij desgeviaagd bereid is op te treden in den Dienst des Woords.

Kort verslag van de Classicale vergadering te Winschoten, gehouden op 14 Jan 1903.

De Praeses doet mededeeling van een ingekomen schrijven aangaande het besluit inzake de benoeming van de Proff. Bavinck en Biesterveld aan de Vrije Universiteit. Wijl genoemde professoren de benoeming hebben aangenomen, oordeelt de classis het bijeenroepen eener vervroegde Synode niet meer noodig.

Op last. der Classis: A. V. D. VEEN.

Vergadering der Clcisse Rotterdam van Gereformeerde Kerken

De Classisvergadering werd gehouden op 20 Jantiari 1903 in het Kerlieraadsgebouw, Ammanstraat 25 /« Rotterdam.

Ds. Van den Brink opende de vergadering, namens de roepende Kerk van Rotterdam B, door te laten zingen Psalm 100 : 1, 2, het lezen van Psalm 125 en gebed.

Alle Kerken waren met behoorlijke keurstemmen tegenwoordig, behalve die van Bleiswijk, terwijl vier Dienaren des Woords door ongesteldheid verhinderd waren.

Het Moderaraen bestond uit de broeders Ds. Van den Brink, praeses, Ds. Berends, assessor, Di. Van Herwerden en Verhoef, scribae.

De notulen konden nog niet gelezen worden, daar zij, door een onvoorziene omstandigheid, nog niet ter tafel waren.

Daarna brachten de beide Kerken van Rotterdam een gelijkluidend rapport uit inzake den arbeid op Feijenoord.

Na eenige besprekingen wordt de opdracht aan die Kerken gecontinueerd en, op voorstel van Ds. Loois, de volgende motie aangenomen:

De Vergadering, verwachtende dat de Kerken van Rotterdam' een nader rapport zullen uitbrengen in eene volgende vergadering, gaat over tot de orde van den dag.

Ds. Miedema bracht daarna rapport uit tot beantwoording eener vraag van Rotterdam B, betreffende eene clausule in eene der vragen van het visitatie reglement, luidende „of de bediening des Woords geschiedt naar het voorschrift van Gods Woord."

De vraag was of dit formeel oi materieel vaatX worden opgevat.

Volgens het rapport is deze vraag overgenomen uit het visitatie reglement van Delft van vóór 1721 en ziet het in de eerste p'aats op den inhoud der prediking, ofschoon ook de vorm niet onverschillig is, aan het Woord moet ontleend worden en dus ook hier niet mag worden buitengesloten.

Dus bedoelt de vraag zoowel het formeele als het materieele.

Sommige broeders wenschen meer historisch licht, dan door het rapport wordt ontstoken, waarom de Classe, erkentelijk voor de moeite er aan besteed, het voor kennisgeving aanneemt.

Nu brachten alle Kerken rapport uit over hare finantieele bijdragen voor de Zending, waaruit bleek, dat enkele die kunnen vernoegen, terwijl de meeste eerst het finantieel verslag, in de volgende vergadering, wenschen af te wachten.

Op voorstel van Ds. Verhoef besluit de Vergadering, dat eens per jaar, in de April-vergadering, iedere Kerk verslag zal uitbrengen van de wijze van haren plaatselijken arbeid voor de Zending, bij de rondvraag volgens Art. 41.

Het rapport inzake een bezwaarschrift kan nog niet worden uitgebracht, daar de Deputaten ad hoc met hunnen arbeid nog niet konden gereed komen. Deputaten werden diligent verklaard.

Ds. Sluyter brengt het Zendingsverslag uit, dat met blijdschap en dank aan den Heere voor den voortgang van het werk wordt aangehoord.

Ds. Loois vermaant, dat we bij de uitbreiding van het werk er voor moeten zorg dragen, dat we niet te veel hooi op onze vork nemen.

De morgenzitting werd daarop met dankzegging en gebed gesloten door Ds. Van Haeringen te 12.15 uur.

Te I ure werd de namiddagzitting geopend met het zingen van Psalm 119 : i en gebed door Ouderling Vermeulen.

Ds. Smeding brengt rapport uit namens de commissie voor Poortugaal.

Dit rapport geeft tot eene breede bespreking aanleiding en, op voorstel van Ds. Landwehr, tot den raad aan Poortugaal, om over de oprichting eener School met den Bijbel steun te zoeken bij broeders bulten de Kerk.

Op verzoek van Ds. Loois verklaart de Vergadering, dat die raad in zulken zin bedoeld wordt, dat daardoor geene finantieele lasten op de Kerken kunnen gelegd worden.

Deputaten voor Hilligersberg hebben nog geen rapport en worden diligent verklaard.

De vragen volgens Art. XLI worden door alle Kerken beantwoord en geven voor sommigen aanleiding tot het vragen en ontvangen van adviezen.

Ingekomen stukken:

a. Van een broeder met bezwaren tegen eene beslissing van zijn Kerkeraad, daf niet in behandeling kan worden genomen omdat blijkt, dat die Kerkeraad er geen kennis van draagt, dat hij zich tot de Classe zou wenden.

b. Verzoeken betreffende tuchtzaken, die alle worden toegestaan,

Daarna worden nog, naar aanleiding van onderscheidene instructiën, adviezen gegeven.

Eene der Kerken vraagt daarbij advies over de volgende vraag: Moeten onmondige kinderen van geëxcommuniceerden en van ouders, die de gemeenschap der Kerk vrijwillig verlieten, nog als kinderen der Gemeente worden beschouwd ?

Deze vraag, gedaan naar aanleiding van con­ crete gevallen, geeft aanleiding tot eene breede discussie, waaruit blijkt, dat de meeste broederen van oordeel zijn, dat in onze Kerken gedoopte onmondige kinderen van vaders, die vrijwillig de Kerk verlieten, moeten geacht worden niet meer tot het kerkelijk Instituut te behooren, maar dat zulke kinderen van geëxcommuniceerden met hunne ouders niet aan den Satan mogen worden overgegeven, daar dit tuchtmiddel, ook volgens het desbetreffende formulier, geheel persoonlijk is.

Eenige broeders meenen dat ook de laatsten niet meer tot het zaad der Kerk behooren, daar hunne ouders gebleken zijn ongeloovigen te wezen.

De namiddagzitting wordt gesloten met dankzegging en gebed door Ds. Berends.

De avondzitting wordt te 5'3 o uur geopend, na gebed door broeder Den Boer.

Daar nu de notulen ter tafel zijn gekomen, worden zij gelezen en na enkele kleine wijzigingen vastgesteld en geteekend.

Ds. Nieborg wordt opnieuw als consulent van Hillegersberg aangewezen en Ds. Van Herwerden als consulent van Poortugaal.

De vacature diensten worden voor deze drie maanden aldus geregeld, voor:

Hillegersberg: . Dr. Goslinga, Hoogland en Coster

Poortugaal; Dl. Van Haeringen, Van Herwerden en Landwehr.

Ds. Datema rapporteert, dat de collecten geregeld bij hem zijn ingekomen en dat hij in de volgende classis storting verwacht van de collecte voor de Theologische School.

Als roepende Kerk voor de volgende vergadering wordt Delfshaven aangewezen en de vergadering bepaald op Dinsdag 21 April a.s.

Eindelijk sluit d^ praeses de vergadering door te laten zingen Psalm 89 : 7 en dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1903

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken