Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Print this document

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd

Kort verslag van de classicale vergadering der Classis Zwolle, gehouden den 6en Aug. 1903.

Art. I. Ds. Hania, naar toerbeurt praeses, laat zingen Ps. 68 : ro, leest Rom. 12 en gaat voor in gebed. Als scriba wordt aangewezen Ds. M. Elzinga, als assessor Ds. Westerbeek van Eerten.

Art. 2. Uit de credentiebrieven blijkt, dat alle kerken tegenwoordig zijn, behalve Wilsum.

Art. 3. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Art. 4. Het praeparatoir examen van den heer J. D. Wielenga, cand. aan de Theol. School, heeft plaats. De uitslag is, dat hij met algemeene stemmen beroepbaar gesteld wordt.

Art. 5. De kerk van Blokzijl vraagt in een instructie advies voor een zekere zaak en verkrijgt dat; eveneens de kerk van Kampen bij de aanvrage voor twee gevallen, om den tweeden trap der censuur toe te passen.

Art. 6. Inzake het protest van de kerk van Kampen tegen de 2e collecte van de Theol. faculteit der Vrije Universiteit, wordt met algemeene stemmen door de classis goedgevonden, om de kerk van Kampen te verzoeken, dit protest door de classis nog niet te laten behandelen.

Art. 7. Een verzoek van de kerk van Kampen, om vermindering der classicale bijdrage voor de kas voor emeriti-pred., wed. en weezen, wordt door de classis afgewezen.

Art. 8. De classis Klundert zond bericht, dat zij om gewichtige redenen Ds. W. Kapteijn van Breda op diens verzoek ontslagen heeft uit zijn dienst, op grond van art. 12 D.K.

Art. 9. Vanwege het bedanken van Dr. W. H. Nieuwhuis voor de benoeming als deputaat voor advies inzake een nieuwe regeling voor de verzorging van emeriti pred., is de classis genoodzaakt in deze vacature te voorzien. Met algemeene stemmen wordt door de classis daarvoor benoemd de heer W. L. van der Vegte, kassier te Zwolle.

Art. 10. Ds. Ploos van Amstel brengt verslag uit van de jongstgehouden Prov. Synode van Overijsel.

Art. II. Bij de rondvraag van art. 41 wordt de kerk van Zwolle door de classis met advies gediend.

Art. 12. Als roepende kerk voor de volgende vergadering worden aangewezen de kerken van AmbtVollenhove A. en B., terwijl Ds. Humraelen het praesidium zal hebben waar te nemen.

Art. 13. De vergadering wordt op verzoek van den praeses door Ds. Westerbeek van Eerten gesloten op gewone wijze.

Namens de Classis:

Ds. M. ELZINGA, Scriba.

EENE EXTRA-COLLECTE VOOR DE ZENDING.

God heeft eenen blijmoedigen gever lief.

2 Cor. 9:7c.

Geliefde Broeders !

De deputaten der Generale Synode voor de Zending komen U vragen of Gij eene extracollecte voor de Zending wilt laten houden. In de Zendingsorde, verleden jaar door de Arnhemsche Synode vastgesteld, worden wij daartoe, in bijzondere omstandigheden gemachtigd. Art. 24, de 2e helft, luidt namelijk: „Indien er geen genoegzame gelden voorhanden zijn om de aangegane verplichtingen te voldoen, zijn de deputaten der Generale Synode voor de Zending bevoegd om eene extra-collecte, ten behoeve van de Generale Kas, uit te schrijven." Daar is dus aan deputaten de bevoegdheid toegekend, om in speciale gevallen, eene extra collecte te vragen; en van die bevoegdheid meenen zij nu gebruik te moeten maken.

Zoo gaarne hadden zij het niet gedaan.

Zeer gaarne hadden zij gewild, dat het niet noodig ware geweest, tot het houden van zoo'n collecte eene uitnoodiging te zenden aan de Kerken; doch, broeders, wij kunnen niet anders: de nood is ons opgelegd j als er geen extra­ collecte door de kerken wordt gehouden, dan — ja dan zal de Generale Kas voor de Zending weldra voor een aanzienlijk tekort komen te staan en de betalingen moeten staken.

Op de Synode te Arnhem is dat vermoeden reeds uitgesproken, en dat vermoeden blijkt nu zeer waar te zijn.

Met sprekende cijfers kunnen wij U dat zeer duidelijk maken.

Wij leggen U daartoe voor „het kort overzicht van de ontvangsten en uitgaven der Generale Kas van i Juli 1902 tot 30 Juni 1903." 1)

Ontvangsten: Aan Pinkstercollecten van de Kerken, die nog geen „eigen zending" hebben / S236.55I/2, aan Giften, Schenkingen, Legaten / 4493.64, aan Bijdragen van de Zendende Kerken 10 pCt. van hunne inkomsten voor de Zending / 2943.741/g, aan bijdragen van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging / 1950.—, aan zuivere opbrengst van ^xisX Mosterdzaad f'^^'i-l aan zuivere opbrengst van de Heidenbode f 1263.92I/2, aan interest / 282.40I/2, Totaal / 16972.05.

Buitengewone Uitgaven: Aan de Kerk van Amsterdam voor repatrieeringskosten van Dr. J. G. Scheurer 2)/2 200.—, aan de Kerk van Rotterdam voor kosten van overtocht van Ds. G. J, Ruijssenaers 3) ƒ 1000, —, . . . / 3200.—

Gewone Uitgaven: Per Tractementen. Wachtgelden en Pensioenen / 9150.—, per Subsidie voor den Med. dienst te Djocja / 3000.—, per Keuchenius-school/4074 85, per Subsidie aan de Kerken van BatatiaSoerabaja / 3716.96, per Zending M. Java ten Noorden / 260.—, per Zending M.Java ten Zuiden/5 00.—, per Kosten van Administratie, Beheer, Redactie van het Orgaan, Zendingsbibliotheek, verzendingen, vergaderingen enz. enz. / 1665.83, / 22370.04 Totaal . . . /25570.04

Het nadeelig saldo bedraagt derhalve/ 8597 99. Hierdoor is de reserve van de Gen. Kas zeer belangrijk verminderd. De reserve bedroeg op i Juli 1902: Een bezwaard kapitaal ad/1000.—, Beschikbare gelden / 13869.23I/2, Totaal / 14869.23I/2. Het laatste jaar is meer uitgegeven dan ontvangen / 8597.99. De reserve op 30 Juni 1903 / 6271.34I/2.

Deze cijfers zijn, naar wij ons vleien, voor U duidelijk genoeg. Er blijkt zonneklaar uit, dat ook wanneer de ontvangsten in het komende jaar (van Juli 1903—^Juli 1904) even hoog zijn als in het vorige, de Generale Kas i Juli 1904 geheel uitgeput zal zijn.

En geheel uitgeput alleen door de gewone uitgaven.

Zelfs van het reserve-kapitaal is dan niets meer over.

Doch nu komen in het jaar 1903—Juli 1904 bij de gewone uitgaven nog buitengewone bij.

Gij weet immers, dat de Synode te Arnhem met algemeene stemmen besloten heeft tot reorgan'satie van de Keucheniusschool. Voor het welslagen der Zending is die reorganisatie dringend noodig. Er is nu slechts één ónderwijzer aan die school: er moeten er meer benoemd worden om een voldoend aantal „helpers^' voor de missionaire predikanten te krijgen; ook om allengs te komen tot predikanten uit de toegebrachte Javanen zelf. En daarvoor zijn nu zeer aanmerkelijke buitengewone uitgaven noodig; uitgaven, die aan vergrooting, verplaatsing, reis kosten van onderwijzers naar Java enz., buiten de vermoedelijke Rijkssubsidie, wel / 20 000.— zullen beloopen.

Het staat dus, kort gezegd, zoo. Broeders, dat vermoedelijk van Juli 1903—^Juli 1904 zal worden ontvangen / 16500.—: reken daarbij de / 6000, —, die nog in reserve is, dan wordt dit te zamen / 22500.—; en dat er moet worden uitgegeven omstreeks / 22500.—: doch als de besluiten der Generale Synode inzake de Keuchenius-school ook zullen worden uitgevoerd, nog minstens / 20.000.— er bij: alzoo met elkander / 42500.—. Indien de ontvangsten dus niet zeer toenemen, niet minstens verdub beien, in het komende jaar, zal er in 1904 een tekort zijn van / 20.000.—.

Dit nu rijpelijk overwogen hebbende, meenden wij bijtijds maatregelen te moeten nemen, om zoo'n ontzettenden toestand, zoo maar immer mogelijk, te voorkomen. En daarom durfden wij niet anders doen, dan te besluiten tot het uitschrijven van een extra-collecte.

Wij hopen, dat gij, na lezing van de genoemde cijfers en overwegingen, met ons van de noodzakelijkheid van die collecte overtuigd zult zijn en haar dan ook gaarne zult laten houden. Wilt dan ook Uw gemeente bij wie gij dient, die noodzakelijkheid op het harte binden en de collecte hartelijk bij haar aanbevelen. Overal worde zij, indien maar eenigszins mogelijk, op denzelfden Zondag, ons dacht 0/ 13 Sept. a.s., gehouden, opdat zij niet in vergetelheid rake en de opbrengst spoedig bekend zij.

En de Heere geve, dat de extra-gaven voor de Zending mildelijk mogen vloeien.

Het is wel zoo, er wordt veel gevraagd: doch wij herinneren onszelf en Ulieden:

Gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om Uwentwille is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijne armoede zoudt rijk worden.

Laat ens daarom, ook dit wetende, in deze gave voor de Zending overvloedig zijn.

Welaan, een iegelijk [doe] gelijk hij in [zijn] hart voorneemt; niet uit droefheid of uit nood.

1) Vgl. Acta Synode Arnhem, Art. 169 sub. 10. 2) Zie Acta Gen. Syn. 1902, Art. 133 No. 5. 3) » » » » » » » » 6, , dwang; want God heeft eenen gever hef. blijmoedigen

Uwe mededienaren, De deputaten der Generale Synode voor de Zending:

Ds. H. DIJKSTRA, Voorz.

Ds. H. HOEKSTRA, Assessor.

Ds. W. BREUKELAAR, Penningm.

Ds. J. D. V. D. MUNNIK.

Ds. H. SCHOLTEN.

Ds. W. GISPEN JR.

Ds. J. VAN HAERINGEN.

Dr. L. H. WAGENAAR.

Dr. L. H. WAGENAAR.

Ds. J. M. MULDER. Dr. J, HANIA, Secret.

20 Juli 1903,

P. S. Men gelieve de collecte dadelijk toe te zenden aan B. de Moen, ie Penn. van de i, Zending, te Doesburg,

KAMPEN, 13 Aug, De heer J, Brinkman, theol, cand, , voor eenigen tijd uit het buitenland teruggekeerd en thans zijne studiën voortzettende aan de Vrije Universiteit, deelt bij dezen de Kerken mede, dat hij van nu af weder bereid is op verzoek voor de gemeente op te treden. Zijn adres is te Kampen, Sablonièrekade.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1903

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1903

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken