Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

INGEZONDEN STUKKEN.

5 minuten leestijd

Een bede uit Nieuw-Dordrecht.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)

Vóór enkele maanden plaatsten we een ingezonden stuk in onze Chr. pers, inhoudende eene bede om boeken voor onze kleine en groote lezers. We hebben geen woorden genoeg om ons Christenvolk te danken voor de bereidwilligheid, ons bewezen in het toezenden van pakketten, kisten, manden, etc. vol boeken. De Heere heeft de harten tot zoo groote nailddadigheid geneigd, dat we thans twee bibliotheken hebben, die op dien naam aanspraak kunnen maken. Van de tractaatjes zijn er reeds honderden verspreid, terwijl de me? ste psalmboekjes en bijbeltjes een plaatsje kregen, waar er behoefte aan was. Gij allen, die daarin het uwe bijdroegt, ontvangt er onzen innigen dank voor en moge de Heere u zegenen voor uwe hulp, ons verleend.

Thans komen wij tot u met een ander verzoek, eene niet minder dringende bede. We moeten straks bouwen en hebben geen geld. Onze school telt drie lokalen, waarin 140 zitplaatsen ziji^, en thans bedraagt de bevolking reeds 150 leerl'ngen. Op sommige banken voer 2 leerlingen zitten er drie. De bevolking onzer kolonie neemt snel toe; in de 8 maanden van het jaar, die verstreken zijn, werden in de Geref. Kerk alhier 73 attestatiën afgelezen van perso nen, die zich hier kwamen vestigen. Met April zullen enkele leerlingen de school vsrlaten, doch het is bijna zeker, dat er vele bij zullen komen.

Waar die te plaatsen? Op de Staatsschool met hare 6 lokalen is nog wel plaats. Maar mag met ons gedoogen onze gedoopte jeugd toevertrouwd aan het staatsond; rwijs, dat uitgaat van het opvoedkundig beginsel: „de mensch is van nature goed!" dat onderwijs, dat den Christus Gods miskent en van geen wedergeboorte door den H, Geest weet? Zoo overtuigd van de noodzakelijkheid eener school met den Bijbel waren onze turfgravers, dat bij de inschrijving van leerlingen terstond 130 kinderen werden opgegeven, waarvan ruim honderd uit de openb. school kwamen, zoowel Hervormd als Gereformeerd. Al wie hier om den Christus roept, zendt zijn kroost naar onze school. Of hier een school met den Bijbel noodzakelijk is ? Zeg mij, waar kan zij gemist worden ? Doch hier is zij van dubbel gewicht. Wie kent niet de hoofdzonden der veenstreken: vloeken, drinken, vechten? 't Is niet te zeggen, hoe vreeselijk op onze school wel gevloekt werd. Knaapjes van 5 jaar, die geen letter konden lezen, waren in het uitbraken van Godslasterlijke vloeken haast volleerd. Er ging in den eersten tijd geen dag voorbij, of wij hoorden: „Meester, die en die heeft gevloekt.

Menigwerf wordt ons gemoed bewogen, als we zien, hoe vèr onze leerlingen bij andere kinderen van gelijken leeftijd achterstaan. Oordeel zelf, lezer! We hebben een gedeelte der Bijb. Gesch. behandeld: een gewoon verhaal, een stuk, bij ieder Bijbellezer bekend. Na de les gaan verscheiden vingers omhoog. „Wel jongen, wat is er ? " O, meester, wat is dat mooi!" Of, uit de Kerkgesch. is verhaald, dat kinderen der Waldenzen in de dagen der vervolging geheele Bijbelboeken uit 't hoofd kenden - — wij hebben er, die sedert die vertelling geheele hoofdstukken der Schrift bij ons hebben opgezegd. Of heeft meester ook een gebedje voor 's morgens en 's avonds.

Nog eene andere oorzaak heeft de weinige schoolsche ontwikkeling. In deze streek heerscht schoolnood: vele kinderen konden zelfs de O. L. S. niet bezoeken wegens plaatsgebrek, afstand en wegen. We hebben jongens van 14 jaar, die de tafels niet kennjn, ja, die noch lezen, nóch schrijven hebben geleerd. Van de 130 leerlingen ' konden er 10 op de klok zien en zelfs de allerknapsten hebben van Ned. Taal, van breuken, van Aardr. en Vad. Gesch. geen flauw begrip. Eene leesles over Vad. Gesch., kort na de opening der school in tegenwoordigheid van den arrondissementsschoolopziener gehouden, gaf de volgende vermakelijkheden : Niemand weet, wat een schedel is; niemand weet, waar de Friezen wonen. Eèn beweert: „gerstebier is van gerst gebrouwen en Beiersch bier is van Beiersch gebrouwen." Zie, dat zijn de gevolgen van schoolnood en overbevolking, dat jongens en meisjes van 12 jaar zoo onkundig zijn. Christenvolk van Nederland! de hooggeprezen beschaving der 19e eeuw heeft den armen turfgraver vergeten en hem gelaten in den toestand van dofheid en onkunde; laat ook hierin het karakter van het Christendom blijken, dat het zich ontfermt over wie ellendig is, dat het in zijne opzoekende liefde om zich en achter zich grijpt, om voor den Christus te gewinnen, wat van nature in Satans macht was. Met /4000 zijn we geholpen, dan kunnen we een vierde lokaal bouwen en onze schuld op de gebouwen afdoen. Wat_ is ƒ 4000 voor ons geloovig volk; eén menschénziel is meer waard bij den Heere dan alle schatten der aarde. Moge deze bede worden verstaan en bewerke de Heere uwe harten tot offervaardigheid, opdat onze arbeid voorspoedig zij en gij de goedkeuring des Heeren op uw gave moogt ontvangen. De ingekomen gelden zullen op den ouden voet worden verantwoord.

Namens het bestuur der School m, d. Bijbel:

N.-Dordtrecht, 28 October 1903.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken