Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Zondag lo Januari was voor de gemeente van Putten een belangrijke dag. Haar beroepen Leeraar G. Veenendaal werd in de voormiddaggodsdienstoefening van dien dag bevestigd door onzen geachten consulent, Ds. Middelkoop van Nijkerk, naar aanleiding van Tim. 4 : 2.

Des 's middags verbond Ds. Veenendaal zich aan zijn nieuwe gemeente met de tekstw. uit Efeze 6 : 19.

Namens den kerkeraad:

S. KRAAIJ, scriba.

Putten, II Jan.-1904.

Hartelijk dank betuigt de kerkeraad bij dezen aan den Consulent, Professoren, Predikanten, Ring Predikanten en Studenten voor de welwillende hulp hem verleend gedurende de vacature.

Classis Gouda.

De kerkeraad der Geref. kerk van Lekkerkerk bericht, dat de classis D. V. zal gehouden worden op Dinsdag 2 Febr. a. s. in de Noorderkerk te Gouda. Aanvang 's morgens 9 uur. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op 2Ó Jan. bij den laatst ondergeteekende.

Namens de roepende kerk van Lekkerkerk:

W. J. EGER, TR.

JOH. S. LANGEN, consulent.

Gouda, 12 Jan. 1904.

HET ZENDINGSBLAD.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Geliefde Broedevs en Zusters I

Mag ik u een kort woord schrijven over het Zendingsblad?

Toen in 1902 de Synode te Arnhem gehouden werd, waren er in onze Gereformeerde Kerken twee Zendingsbladen, zooals gij weet, £> e Heidenbode en Het Mosterdzaad. Van het eerste werden toen elke maand ongeveer 74 30 exemplaren gedrukt; van het laatste circa 6700 per maand. Samen dus ruim 14, 000.

De Arnhemsche Synode was toen van oordeel, dat die beide bladen wel geschikt bijeengevoegd konden worden, zoodat tïien voortaan niet weer twee, maar één ofliciesl Zendi? igs-Orgaan had. Zij droeg dan ook aan de Deputaten der Generale Synode voor de Zending op om — te beginnen i Januari 1903 — één Orgaan uit te geven.

Aan die opdracht hebben deputaten voldaan. Als naam werd gekozen: Het Zenditigsblad, terwijl daarachter geplaatst is tusschen haakjes, (Heidenbode en Mosterdzaad), teneinde den lezer er aan te herinneren, dat het ééne Zendingsblad de voortzetting is van de twee organen, die er vroeger waren.

Tot redacteuren werden benoemd Ds. H. Dijkstra te Smilde, wel bekend door zijne vele grootere ei> . kleinere geschriften over de Zending en Ds. H. Hoekstra te Arnhem, die o.a. om de vele leerredenen, welke hij tot onderwijzing en vertroosting en opbouwing in de Waarheid uitgat, ook niet onbekend zal zijn.

Dr. G. van Goor zou ook redacteur zijn, doch de Heere nam hem weg nog vóór 1 Jan. 1903.

Beide eerstgenoemde broeders zijn toen samen als redactie opgetreden en nemen die nog steeds waar.

Br. Hoekstra behandelt geregeld gedeelten uit de H. Schrift, die min of meer op de Zending betrekking hebben.

Br. Dijkstra zorgt voor het overige gedeelte van den inhoud; hij' neemt brieven van dienaren in Indië op; schrijft zelf altijd een brief, waarin hij zendingszaken behandelt; bespreekt ges chriften en boekjes over de zending; ook zorgt hij, dat vooral met het oog op jonge lezers elke maand een plaatje wordt opgenomen met een kort bijschrift er bij.

En al die arbeid wordt door de beide broeders gratis verricht; zij kregen en krijgen er geen cent vergoeding voor.

Wat er overschiet, na aftrek van de uitgaven voor drukken, verzenden enz., komt geheel en uitsluitend ten bate van de Zending; het wordt alles gestort in de Generale Zendingskas.

Nu kan zeker in het algemeen niet geklaagd worden, dat het Zendingsblad weinig lezers heeft. Integendeel, deputaten voor de Zending dachten in het begin van 1903 dat er misschien per maand op 15, 000 exemplaren gerekend zou kunnen worden; doch tot hun blijdschap en bemoediging worden er nu elke maand reeds 2 1, 000 — een en twintig duizend—ex, gedrukt.

En toch — er zijn nog verscheiden kerken, uaar het Zendin^sblad of bijna niet of althans zeer - weinig wordt gelezen: slechts zeer enkele exemplaren krijgt men daar. En daarom kom ik u vragen, broeders en zusters, als dat bij u het geval is, naar gij weet, wil ons dan helpen, dat er meer exemplaren worden aangevraagd en gelezen.

Zou ieder niet eens willen nagaan of er in zijn' kring van vrienden en broeders en ken nissen nog niet wat meer lezers of lezeressen zijn te vinden ?

Deputaten zouden zoo gaarne willen dat elk die maar eenigszins kan, het Zendingsblad geregeld leze.

Dat komt der Zending ten goede.

Voor Keikeraden en Zendingsvereenigingen k0£.t eik nun-.mer 3 cent, mits men 4 ex. te gelijk neme; en van elk nummer blijft dan ongeveer I cent voor de Zending over.

Duizehd inteekenaren meer werpt dus 12 X 1000 centen voordeel in het jaar af, dat is, rnet andere woorden / 120.

Vriendelijk vraag ik u daarom 1 helpt ons of helpt ons nog meer, als het kan, ter versprei ding van het Zendin^sblad.

Br. Hoekstra hoopt op dezelfde wijze voort te gaan als tot nu toe; en evenzoo Br. Dijk stra, van wien ik bovendien kan meedeelen, dat hij voor jonge lezers weer verscheidene mooie nieuwe plaatjes in voorraad heeft, well e alle in 1904 in het blad zullen worden geplaatst. Goed doende ook door dezen arbeid hopen zij niet te vertragen.

Leze dan ieder meê en leve hij ook zoo te meer meê met het werk des Heeren, dat ook door de Zending wordt gewerkt.

Met vriendelijke gtoete,

Uw diü., J. HANIA

Scriba van Deputaten.

Steenwijk, 4 Januari 1905.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken