Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland.

4 minuten leestijd

Zuid-Afnka. Agendum van de Synode der Gereformeerde kerk.

Bovengenoemde synode zal, zoo de Heere wil, den 11 April te Middelburg, een stad in de Kaapkolonie, gehouden worden. De volgende punten zuilen o. a. op die kerkelijke vergadering worden behandeld. Men wil dat de synode den bijbelschen grondslag zal aantoonen van artikel 27 der Dordsche kerkenordening, handelende over de kerkelijke vergaderingen, waarin bepaald wordt, dat men in de meerdere kerkelijke vergaderingen niet handelen zal dan over dat gene wat in mindere niet heeft kunnen afgehandeld worden, of wat tot de kerken der meerdere vergadering in het algemeen behoort. Ook willen de broeders bespreken dat het wenschelijk is, dat hetgeen het ambt der diake nen betreft op meerdere vergaderingen bespro ken wordt, waaruit van zelf volgt dat ook broeders diakenen tot de meerdere vergaderin gen toegelaten worden. Daarbij wenschi men te handelen over den leeftijd van degenen die belijdenis des geloofs doen. Een groote moeilijkheid levert de beantwoording van de vraag op, hoe te handelen met leden der kerk, die in den oorlog openlijke vijandschap jegens hun volk toonden. Dit vraagstuk, dat voor de broeders zeer pijnlijk zijn moet, is reeds meer ten synodale vergadering geweest. De mannen die openlijk de zijde der Engelschen kozen, toen de zaak van het vaderland zoo hachelijk blond, konden niet zoo maar weder tot den Avondmaalsdisch worden toegelaten. Het ge volg daarvan was, dat de z. g. verraders, die geen schuldbelijdenis wenschten te doen over hun gedrag, dreigden met het stichten van eene nieuwe kerk. Het schijnt daartoe niet gekomen te zijn, want had de oprichting eener kerk uit onboetvaardige verraders plaats gehad, dan zouden de broeders er niet toe gekomen zijn, om nogmaals op het agendum de vraag, te plaatsen, hoe kerkelijk met hen te handelen. Wij hopen althans, dat de verraders den zedelijken moed daartoe zullen gemist hebben.

Merkwaardig is het, dat men ook ter synode de vraag gebracht heeft, of het niet wenschelijk is overal dezelfde vraagboekjes te gebruiken. De synode kan niet anders doen dan wijzen op den Catechismus en het kort begrip, als de eenige geautoriseerde boekjes waaruit men hel opkomend geslacht behoort te onderwijzen.

Ook wil men ter synode de beste middelen beramen om in den „predikantennood, " ot beter gezegd in het gebrek aan predikanten, te voorzien. Het voorstel werd gedaan dat de synode haar besluit zou hierzien van de acta van 1897 in zake predikanten en candidaten uit Nederland en Noord Amerika tot haar overgekomen. Dit verheugt ons zeer. Hel scheen wel vóór den oorlog, alsof men in Zuid-Afrika in Gereformeerde kringen wat bevreesd was dat er Gereformeerde predikanten uil Nederland naar Afrika zouden komen. De oorlog heeft den broederen in deze iets geleerd.

Bijzonder verheugt het ons dat het volgende punt op het agendum voorkomt:

„De synode vestige de aandacht op de ge vaarlijke richting in het land betreffende de opvoeding der jeugd, getuige daartegen met ernst, verklare haar eigen zienswijze, en wekke ouders en onderwij jers en kerkeraden op tot harmonische samenwerking, opdat er éen be heerschend beginsel zij van opvoeding en onder wijs in huis, op school en op catechisatie."

Niet minder verblijdend is het, dat de verga deling ook plannen zal beramen om te komen tot het uitzenden van een zendeling naar de heidenen in het noorden van v^.frika. Daarmede wordt waarl'jk een stap in de goede richting gedaan, want wij twijfelen niet, of het blijft niet bij plannen beramen.

Dat men een oog in Let zeil houdt om niet door eiken wind van leer medegevoerd te worden, blijkt uit het voorstel .• „De Synode getuige openlijk tegen de dwalingen, die in strijd met de belijdenis der Holl. kerken, nochtans onder hen allerwegen veld winnen, en bespreke wat te doen tot meerdere bekendheid van deGeref. leer in Zuid Afrika.

De broeders toonen niet vergeten te hebben hoeveel sympathie in woorden en daden over de geheele wereld voor hel Zuid-Afrikaansche volk is beloond, en daarom staat ook op hel agendum: s

„De Synode betuige haren dank aan allen in buiten-en binnenland, die tijdens en na den oorlog zooveel sympathie met het Z. A. volk hebben beloond en beide geestelijke en stoffelijke hulp hebben verleend." g

iSiet het minst verblijdt het ons, dat ook het voorstel op de lijst van werkzaamheden voorkomt, dat een afgevaardigde zal gezonden worden naar de Synode der Gereformeerde kerken in Nederland en de Chr. Geref. kerk in N.-Amerika. De band der gemeenschap tusschen ons en de Zuid Afrikaansche broeders zal daardoor nauwer toegehaald worden.

Uit de punten van het agendum kan men reeds opmaken, dat de kerken in Zuid Afrika sturen in gezonde richting. Dat 's Heeren Geest de vergadering leide!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 maart 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken