Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Gemeente Heerengracht B, van de Geref. kerk te Leiden, doorleefde Zondag 14 Aug. II. een beteekenisvoUe en aangename ure. In de morgengodsdienstoefening werd door den geliefden Leeraar der Gemeente, Ds. G. Wisse Jr., in een opgewekte en gloedvolle rede, naar aanleiding van Ps. 92 van 13 tot 16, herdacht het zeldzame voorrecht, geschonken aan den beminden oud-leeraar der Gemeente Ds. J. Holster en zijn echtgenoote mevr. E. Holster—v. Loo, waar zij hun vijftig-jarige echtvereeniging mochten herdenken, terwijl het ook vijftig jaar geleden was, dat Z.Eerw. in den dienst des woords bevestigd was geworden.

In de, tot in alle hoeken, propvol gevulde kerk, heerschte ademlooze stilte bij het aanhooren der kostelijke gedachtenisrede, waar de begaafde spreker achtereenvolgens verschillende belangrijke tijdperken uit het aan ondervinding 200 rijke leven van Ds. Holster ten gehoore bracht; en toen het alles zich oploste in het' „Gode alleen de eere" dat werd vertolkt in het door honderden aangeheven

„Dat 's Heeren zegen op u daal", doorleefde en Kerkeraad, en Gemeente, en de vele vrienden van het jubileerend echtpaar met hen, een niet te vergeten ure.

Het was een schoone, onvergetelijke Sabbathsmorgen en dag.

H. J. BLOMMENDAAL, Scriba.

Leiden, 15 Aug. 1904.

Korte notulen van de vergadering der classis Gouda van Gereformeerde kerken, vergaderd den zden Aug. 1904 te Gouda.

Art. 1. Ds. Dalhuijzen opent als praeses der roepende kerk de vergadering, na 't zingen van Ps. 119 : 3 en na 't lezen van Efeze4: —16, met gebed.

Art. 2 De B.B. Ds. De Jong en Oud. Dercksen worden benoemd om de credentiebrieven na te zien. Uit hun rapport blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, behalve de kerk van Z., die slechts een afgevaardigde zond.

Art. 3. Het moderamen bestaat voor deze vergadering uit de D.D. Broekstra praeses, De Vries assessor en Steinhart scriba.

Art. 4. Op voorstel van den praeses wordt besloten, aan H. M. de Koningin-Moeder per telegram de heilwenschen der vergadering aan te bieden.

Art. 5. De notulen der vorige samenkomst worden door Ds. Sap voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd.

Art. 6. Bij de behandeling der ingekomen stukken wordt besloten: in zake 't antwoord d der classis Winschoten, de afkeuring der classis r uit te spreken over 't onvoldoende van den g inhoud, en nogmaals een schrijven tot deze classis te richten; het schrijven van dè classis h H., omtrent de schorsing van Ds. P. te W., t voor kennisgeving aan te nemen; een schrijven k van twee zusters uit de kerk van W, , te be­ a antwoorden; en op het protest van enkele leden uit dezelfde kerk, in zake de weigering p der kerkelijke bevestiging van een huwelijk, te h verklaren, dat de kerkeraad hierin niet goed i heeft gehandeld.

Art. 7. Op de vraag van deputaten der classis Dordrecht, Brielle en Gorinchem, in zake sa­ t menwerking voor de buitenlandsche zending, a wordt, overeenkomstig een door een der leden ingediend voorstel, tot bedoelde samenwerking g besloten, en tot deputaten benoemd de D.D. Sap en Steinhart.

Art. 8. De morgenzitting wordt gesloten. Art. 9. De namiddagzitting wordt na 't zingen van Ps. 25 : 2 geopend.

Art. 10. De classicale onkosten worden vereffend, en de collecten geïnd. Tot. 't nazien van de boeken der quaestores worden benoemd de B.B. Dercksen en Heij, die rapporteeren, dat dezelve in orde zijn. Quaestores, evenals deputaten tot 't nazien der boeken, ontvangen den dank der vergadering.

Art. II. Een voorloopig rapport van de nog niet. uiteengegane Prov. Synode van Zuid-Holland wordt uitgebracht, hetwelk met dank aan den rapporteur, Br. Kaptein, voor kennisgeving wordt aangenomen.

Art. 12. Tot deputaten voor de hulpbehoevende kerken worden benoemd de D.D. Dalhuijzen en De Jong; voor de examina de D.D. Dalhuijzen en Langen, met Ds. De Vries als secundus. Voor de andere zaken worden de deputaten gecontinueerd.

Art. 13. De vacaturebeurten worden geregeld als volgt: Berg-Ambacht Ds. Steinhart; Krimpen Ds. De Jong; Lekherkerk Ds. De Vries; Moordrecht Ds. Dalhuijzen; Oudewater Ds. Broekstra; Reeuwijk—Sluipwijk Ds. Langen en Zevenhuizen Ds. Sap.

Art. 14. Bij de rondvraag naar Art. 41 D. K. O. wordt aan enkele kerken advies gegeven, o. a. om in eene tuchtzaak voort te varen tot den aden trap der censure.

Art. 15. Roepende kerk voor de volgende vergadering, die drie weken voor November zal worden samengeroepen, is de kerk van Oudewater.

Art. 16. Op de e.k. classis moet gestort worden de collecte voor de theologische faculteit der Vrije Universiteit en voor de kas van hulpbehoevende studenten.

Art. 17. De korte notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Art. 18. De praeses sluit na 't zingen van Ps. 133 : 3, de vergadering met dankzegging.

Op last der classis Gouda, J. J. STEINHART, h, t. Scriba.

Kort verslag van de vergadering der classe Brielle, gehouden te Vlaardingen den uden Aug. 1904.

1. De praeses der roepende kerk. Ds. Dekker, opent de vergadering door te doen zingen Ps. 119 : 3, het lezen van Ps. 48 en gebed.

2. Uit de lastbrieven blijkt, dat de 21 kerken der classe door 41 afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. Door onverwachte omstandigheden, kon Stad a. H. slechts één afgevaardigde zenden; terwijl drie kerken nevens een ouderling ook een diaken zonden, aan wie, dereden hunner afvaardiging vernomen, zitting en keur. stem wordt verleend. Door ongesteldheid en vacantie zijn 5 predikanten afwezig.

3. In het moderamen nemen zitting als prae ses Ds. Sieders; als assessor Dr. Greydanus; als scriba Ds. Delfos.

4. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

5. Door den v. d. m. van Rozenburg Dr. Gr., wordt de in de classe gebruikelijke „verklaring" voor dienaren des Woords onderteekend, onder voorbehoud van het bekende gravamen tegen art. 36 N.G.

6. Door de afgevaardigden ter Provinciale Synode van Zuid-Holland wordt verslag uitgel^racht van het daar verhandelde.

Een bezwaar tegen de verdaging dier Synode in 't middden gebracht, wordt besproken, en weggenomen.

Door enkele broeders wordt misnoegen te kennen gegeven, dat de Provinciale Synode nooit in de classe Brielle bijeenkomt, niettegenstaande de gelegenheid daarvoor te Vlaardingen zoo uitnemend is, en de reis daarheen niet meer bezwaar oplevert, dan naar de plaatsen waar men anders samenkomt.

Men acht dit voor deze classe wel wat beleedigend.

Deze aangelegenheid zal, wanneer de Synode weer vergadert, daar nogmaals ter sprake worden gebracht.

7. Door deputaten voor de buitenlandsche zending wordt het voorstel ingediend, om ter wille der finantiën ook met de classe Gouda h samenwerking te zoeken, en, zoo noodig, ook m met de provincie Noord-Brabant en Zeeland; z welk voorstel wordt aangenomen.

Nog wordt bij de kerkeraden aangedrongen, de belangen der zending in de gemeente met ijver te behartigen, en hun verzocht, in de vergadering van November op te willen geven wat hunne kerk voor deze zaak jaarlijks zou kunnen bijdragen.

8. Alle deputaten, aan de beurt van aftreding zijnde, worden gecontinueerd.

9. Een bezwaarschrift van een lid van een G er kerken, tegen de weigering van zijn kerke­ m aad, om hem en zijne vrouw attestatie af te d even, wordt besproken.

Aan den bezwaarde zal worden gemeld, dat ij zijn aanvrage om die attesten moet wijzigen, erwijl den afgevaardigde van den betrokken erkeraad wordt geadviseerd, die aangevraagde cta's alsdan uit te reiken.

10. Door een lid eener andere kerk wordt ersoonlijk bezwaar ingediend tegen een op em toegepaste censure. Deze zaak, nog al ngewikkeld, en met de sociale quaestie verband houdende, wordt in den breede behandeld. Het gevoelen der vergadering is, dat protestant in dit geval niet den in Matth. 18 aangewezen weg heeft bewandeld, en de kerkeraad in de toepassing der censure te haastig is eweest.

Gaadviseerd wordt, dat de censure worde opgeheven, en deze zaak van voren af aan worde behandeld, met verwijdering der fouten, die nu van weerszijden zijn begaan.

11. De rondvraag ingevolge art. 41 D. K. levert geen bijzonderheden op.

12. Nadat de kerk van Tinte is aangewezen de eerstvolgende vergadering der classe saam te roepen, sluit de praeses de zitting met dankgebed.

In naam en op last der classe Brielle, A. DELFOS, Act.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1904

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 augustus 1904

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken