Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

5 minuten leestijd

Onze kerken in Noord-Brabant en Limburg, al zijn ze klein in getal, ontwikkelen zich in goeden zin.

Mede legt daarvan getuigenis af de reorganisatie, die de evangelisatie-arbeid in deze provinciën ondergaan zal. De predikanten W. Bosch, J. M. Mulder en J. C. de Moor hebben zich verdienstelijk gemaakt door een concept-regeling voor dezen arbeid te ontwerpen, die aan de komende provinciale Synode ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Deze concept-regeling luidt aldus :

Regelen voor den gemeenschappelijken Evangelisatie-arbeid der Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg, vastgesteld door de Particuliere Synode te Breda, 1905.

I.

Van het Doel.

Art. I. Het doel van den Evangelisatie arbeid der Gereformeerde Kerken in deze gewesten is drieerlei:

a. bevestiging — voornamelijk door herderlijke zorg aan de verstrooiden te wijden en beginselen van kerken fe vergaderen.

b. vergaderen — wat afgedwaald is en aanzijn belijdenis ontrouw werd.

c. winnen — wat vreemd is en buiten onze belijdenis staat.

Art. 2. Bij den arbeid, onder i c. genoemd, is het naaste doel de Protestanten te winnen, daarna de Roomschen, terwijl voorts alles wat zal voorkomen als voorwerp van bearbeiding geldt.

Art. I. Einddoel is het institueeren van Kerken.

II,

Van de Samenwerking.

Art. 4. Samenwerking der Gereformeerde kerken in deze gewesten vindt plaats, omdat en

voor zoover de krachten der plaatselijke kerken voor den boven omschreven arbeid ie. kort schieten.

Art. 5. Derhalve mag deze gemeenschappeliike 'arbeid alleen als hi^lp dienen en moet zooveel mogelijk aan de plaatselijke kerken het werk der evangelisatie worden overgelaten.

Art. 6. Evenmin maakt deze samenwerking ^en arbeid der classis op dit gebied overbodig.

Art. 7. Zoodra de institueering eener kerk heeft 'plaats gehad - 't welk niet geschiedt zonder advies van Deputaten aan debetrokken classis — treedt de Evangelisatie arbeid der ge­zamenlijke kerken zooveel mogelijk terug.

Art. 8. Voor de regeling van den gemeen schappelijken arbeid benoemt de Particuhere Synode telken jire deputaten, drie uit iedere classis, benevens eenen penningmeester.

Art. 9. Deze deputaten brengen jaarlijks aan de Particuliere Synode verslag uit van den onder hunne leiding verrichten arbeid.

Art. I0. In elke classicale vergadering wordt:

a. den Deputaten gelegenheid gegeven mededeelingen te doen aangaande den Evangelisatiearbeid.

b. een onderzoek ingesteld of ergens verstrooi den kunnen aangewezen worden of anderszins de aandacht van Deputaten op te bearben denpersonen moet worden gevestigd.

c. minstens eenmaal per jaar geïnformeerd, welken steun de kerken, zedelijk en stoffelijk, aan dezen gemeenschappelijken arbeid verkenen.

Art. II. Indien noodig of wenschelijk benoemt de classis zelve deputaten, speciaal belast met de bevordering van den gemeenschap­

III

Van de Bienüen.

Alt. I2. De diensten, bij dezen arbeid talgebruiken, zijn dezelide, welke de_ Dordtsche Kerken ordening in artikel I[ aanwijst.

Art. I3. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt vaa het ambt der Dienaren des Woords. Hunne beroeping geschiedt door een plaatselijke kerk, na overleg met Deputaten en met goedvinden der classis, en voorts met contractueel verband tusschen de beroepende kerk en de deputaten voor den Evangelisatie-arbeid.

Art. I4. De dienst der ouderlingen in dezen kan door de plaatselijke kerken in overleg met Deputaten geregeld worden.

Art. I5. Het diaconaat kan door samenwerking, welke Deputaten adviseerend regelen, in weezenverzorging, ziekenverpleging enz. zijn steun bieden.

Art. I6. Aan zwakke kerken, die nochtans voor den Evangelisatie-arbeid van beteekenis kunnen zijn, mogen Deputaten geldelijken en zedelijken steun bieden.

Art. I7. Waar beginselen van kerken aanwezig zijn, kan onder opzicht en in bijzijn van den kerkeraad (of gedeputeerden daarvan) der kerk, waaronder de leden behooren. Doop en Avondmaal bediend worden, waartoe Deputa ten zooveel noodig en mogelijk hunne mede werking verleenen.

Art. I8. De hulpdiensten van Christelijk Onderwijs, Zondagsschool en dergelijke worden zooveel mogelijk en noodig door Deputaten ingesteld, gebruikt en bevorderd.

IV.

Van het Toezicht.

Art. I9. Allen die in dezen arbeid dienen, ontvangen vanwege Deputaten eene instructie, waaraan zij gehouden zijn.

Art. 20. Deputaten oefenen een nauwgezet toezicht over degenen, die in den Evangelisatiearbeid dienen. De regelen voor het toezicht worden door hen vastgesteld.

Art. 2I. Eventueele tuchtoefening over de arbeiders geschiedt door den kerkeraad, waaronder zij behooren, met onmiddellijke kennis geving aan en zooveel mogelijk advies van Deputaten.

V.

Van de Goederen en Geldmiddelen.

Art. 22. De goederen, die in gebruik zijn bij den Evangelisatie-arbeid, zullen op naam der kerk van 's Hertogenbosch gesteld worden, welke met de Provinciale Synode en hare gedeputeerden een zoodanig contract sluit, dat alle eigen machtig beslissen over de goederen voorkomen wordt.

Art. 23. Dezelfde kerk wordt aangewezen voor het ontvangen van eventueele legaten, ïoor den Evangelisatie aibeid bestemd.

Art. 24. De regeling van alles, wat op de inkomsten en uitgaven betrekking heeft, alsook het desnoodig uitschrijven van buitengewone collecten, berust bij Deputaten, onder verant woording van het gevoerde beheer en de ge nomen maaregelen aan de Provinciale Synode.

Metterdaad ligt in dit concept een ernstige poging om den evangelisatie-arbeid beter te regelen.

Reeds de vervanging van den naam Inwendige zending door Evangelisatie-arbeid is een stap in de goede richting. En voorts legt heel dit concept getuigenis af, dat deze broederen trachten ook dezen arbeid in het spoor der Gereformeerde beginselen te leiden.

Wij twijfelen dan ook niet, of de provinciale Synode zal dankbaar van dit concept gebruik maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 april 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 april 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken