Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd

Classis Almkerk.

As.n de kerken in de classis wordt bericht, at de classicale vergadering D. V. 19 Sept. al gehouden worden te Almkerk, en dat de aken voor het agendum voor of op den sden ept. bij de roepende kerk van Werkendam B, oeten worden ingediend.

Nanpecs den kerkeraad,

J OsiNGA, praeses.

»S_ T> y. RooN, scriba. Werkendam, 14 Aug. 1907.

Kort verslag van de Vergadering der Classe Brielle, gehouden den r Aug. 1907.

1. D laats. opening heeft op de gewone wijze

2. De Kerken zijn alle wettig vertegenwoorigd. Aan een paar diakenen werd keurstem yerleend.

3. Da notulen der vorige vergadering worden elezen en goedgekeurd.

4. Naar aanleiding van de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, wordt gesproken over et al of niet wenschelijke van het houden der orte predikatie. Eenigen achten haar nuttig, nderen gansch ocnoodig en met het oog op et besluit der Synode van Utrecht de invoe ing er van reactionair. Er zal een proef mee enomen worden.

5. Er wordt verslag uitgebracht van de veradering der laatst gehouden partic. synode van .-Holland (Z. deel), en gerapporteerd over de anvragen om subsidie door de hulpbehoevende erken. Van sommigen wordt die op het oude bedrag vastgesteld, anderen worden verminderd. Ot^er het finantieel beheer van een der Kerken zal de bespreking in de vergadering van Nov. D. V. worden voortgezet.

6. Er wordt besloten, dat de agenda's voortaan gedrukt onder couvert aan de Kerken zul Isn worden toegezonden.

7. Voor de approbatie van Predikanfsattesten worden aangewezen de Kerken van Hellevoetsluis en N.-Helvoet, en voor den Scriba en den Quaestor een secundus aangewezen.

8. De belangen van Rockanj^'s diaconie en Duisburg's kerk worden opnieuw den broederen aanbevolen.

9. Aangezien de Visitatie eerlang zal plaats vinden, en de Kerken niets bizonders hebben wordt de navraag volgens art. 41 K, O. nagelaten.

10. De Kerk van den Briel zal de eerstvolgende vergadering der Classe samenroepen.

11. De Vergadering wordt met dankgebed gesloten.

Namens de Classe Brielle.

A. DELFOS, Scriba.

Kort verslag vaa de vergadering der classis Zwolle op i Aug. 1907. '

De praeses Ds. Tholen opent de vergadering.

Praeparatoir examen wordt afgelegd door den candidaat O. Boersma. Door Z.Ed. wordt eene proeve van prediking gegeven over Job 19 : 25—27. Ds. Schuurman neemt het examen af in exegese O. T. uit Job 19. Ds, Tonkens in exegese N. T. uit Efeze i. Daarna wordt door Ds. Elzenga het examen afgenomen in de dog matiek. Met alle stemmen wordt Br. Boersma beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken.

Uit het verslag, dat van de particuliere synode van Overijssel gegeven wordt, blijkt, dat het voorstel der classis, om van de alumni dan weer een aan de Theol. School en dan weer een aan de Vrije Universiteit te laten studeeren, door ge noemde synode verworpen is, waar zij besloten heeft, bij den bestaanden toestand, die de plaats der studie meer onbeslist laat, te willen blijven.

Aan de classis Dockum zal inlichting gevraagd worden .omtrent haar besluit, betreffende het voorgaan van studenten in de samenkomsten der gemeente.

De classis is van oordeel in antwoord op eene des betreffende vraag van Kamperveen, dat de door de classis toegestane vacaturebeurten door de daartoe aangewezen gemeenten behooren vervuld te worden, ook wanneer de aangewezen predikant op een bepaalden datum daartoe door ziekte of sterfgeval verhijiderrl wa» l g b

De vacaturebeurten in het e.k. trimester zijn: d

Oldemarkl:8 Sept. Ds. Wolsink, 6 Oct. Ds. Dwarshuis, 3 Nov. Ds. Hania, h d

Wilsum: i Sept. Ds. Westeibeék van Eerten, 22 Sept. Ds. Hessels, 13 Oct. Ds. Van Mechelen, 3 Nov. Ds. Eskes, 24 Nov. Ds. Schuurman. h g

Kamperveen: i Sept. Ds. Ploos van Amstel, 22 Sept. Ds. Tholen, 13 Oct. Ds. Elzenga, 3 Nov. Ds. Zijp, 24 Nov, Ds. Gispen. e v o

Roepende kerk voor de volgende vergadering IS Ambt-VoUenhove A en B en praeses dier vergadering Ds. Hessels. t e v

De assessor Ds. Hessels sluit de vergadering. d

PH. W. H. ESKES

Kort Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Gouda op Dinsdag 6 Aug. 1907.

r. Ds. Steinhart opent de Vergadering namens de roepende kerk, laat zingen Ps. 68 : 8, leest Psalm 125 en gaat voor in gebed.

2 De broeders Ds. Taal en Oud. Bremmer worden weer aangewezen om de credentie brieven na te zien, die bij monde van eerstgenoemde rapporteeren dat 17 kerken vertegenwoordigd zijn, waarvan 3 een secundus en 2 een diaken afvaardigden en dat 2 lastbrieven een instructie bevatten,

3. In het moderamen nemen zitting: Ds.Sap praeses, Ds. Langen, assessor, terwijl besloten wordt, dat de beide nieuw ingekomen dienaren Ds. Hagenbeek en Ds. Wielenga om beurten het scribaat zullen waarnemen,

4. De praeses spreekt een hartelijk woord van welkom tot de dienaren, die voor 't eerst ter vergadering aanwezig zijn.

5. De notulen worden gelezen en met een kleine wijziging goedgekeurd en gearrssteerd.

6. Ingekomen: a. Van de classis Dokkum een voorstel in zake het preeken van studenten; aangehouden tot eene volgende vergadering,

b. Een bezwaarschrift van broeder V. te H. Na loelichticg voor kennisgeving aangenomen.

c. Een hernieuwd schrijven van broeder W. de J. te L. De classis wijst 2 deputaten aan om deze zaak in orde te brengen.

7. Instructiën: a. Nieuwerkerk vraagt toestemming en steun van de classis, om in alle kerken van ons land bijdragen te vragen voor den bouw van een bedehuis. Met algemeene stemmen goedgekeurd.

b. Gouda A dringt er op aan, dat voortaan alle collecten voor 't prov. Geref. weeshuis te Middelharnis, in 't verslag van het loopende boekjaar mogen vermeld worden. Ds. v. d. Berg zal daarover schrijven.

8. Rapporten: a. Broeder Bremmer rapporteert in zake de laatst gehouden Part. Synode.

b. Ds. Langen rapporteert, dat de stukken van Ds. W. zijn onderzocht en in orde bevonden.

c. In zake broeder den O. te L., rapporteert Ds. Van Dijk, dat verzoening heeft plaats gevonden.

d. Ds. Dalhuijsen leest namens deputaten voor hulpbehoevende kerken de begrooting voor over 1908/09. Inkomsten en uitgaven zijn geraamd op / 900. Hij stelt voor om voor art. XI en XIII aan de Part. Synode aan te vragen de som van / 1030. Goedgekeurd. Wat betreft het voorstel om voortaan art. XI en XIII te splitsen en jaarlijks één collecte te houden voor art. XI wordt alzoo besloten.

e. Alle kerken rapporteeren in zake de verhooging der bijdrage voor de zending. Het blijkt, dat thans is bijgedragen de som van / 613 50.

9. Om den ijver voor de Zending aan te wakkeren, wordt besloten, ook dit jaar in iedere kerk een zendingsrede te houden. Voor dit doel worden aangewezen de Brs. D.D. Esser, Van Dijk, Wielenga, Steinhart en Visser.

10. Het amendement Nieuwerkeik op de „Conceptregeling voor tucht over doopleden, " wordt na breede bespreking verworpen, bij de eindstemming wordt ook de ConceptregeHng verworpen.

11. De vacatuurbeurten worden aldus geregeld: Haastrecht, D.D. Van Dijk ea Taal, Lekkerkerk, D.D. Steinhart en Sap, Schoonhoven A, D.D. Esser en Lange, Zevenhuizen, D.D, Dalhuijsen en v. d. Berg. -

12. Broeder Valk rapporteert in zake de administratie van het weeshuis, dat alle cijfers in orde werden bevonden; eveneens in zake Theol. School en V. U.

13. Roepende kerk voor de eerstvolgende vergadering is de kerk van Moordrecht.

14. Nadat de korte notulen zijn gelezen, sluit de voorzitter de vergadering, na het zingen van psalm 72 : II, met dankzegging.

Namens en op last der classis,

D. B, HAGENBEKK, h. t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 18 August 1907

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 18 August 1907

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken