Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd

In de April 1908 gehouden vergaderingen zijn door de verschillende colleges van Zendingsarbeiders op Midden Java gekozen:

Tot scriba van de Algameene Vergadering, Ds. K. van Dijk.

Tot scriba van de Afjonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords, D3. H. Ph. Ingwersen.

Tot praeses en scriba van den Raad van Toezicht op de Keuch. school, respectievelijk Ds. K, V. Dijk en Dr. H. S. Pruys.

Namens de algemeene vergadering:

K. VAN DIJK.

Keboemen, 22 April 1908,

Kort verslag van de vergadering der Gereformeerde kerken in de classis Schiedam, gehouden te Vlaardingen. Dinsdag 12 Mei 1908.

1. Na het zingen van Ps. 84:3 en het lezen van Ps. 84 wordt de vergadering geopend met gebed door Ds. Goslinga als consu'ent der roepende kerk.

2. de credentiebtieven worden onderzocht. Alle kerken zijn regelmatig vertegenwoordigd.

3. ’t Moderamen neemt zitting; Ds. Jonkers, Praeses; Dr. Greijdanus, Assessor; Ds. van Haeringen, iste Scriba; Ds. v. d. Ende, zde Scriba.

4. De notulen der vergadering van Februari worden gelezen en goedgekeurd.

5. ’t Rapport van de commissie in zake het bezwaarschrift van een broeder wordt gelezen en besproken. De classis stemt in met de conclusies, 'ï Rapport wordt aan den bezwaarden broeder ter nadere overweging meegegeven.

6. De deputaten voor art. ri en 13 en voor de Zending brengen rapport uit.

7. Benoemd worden tot deputaten: voor art. i r, Ds. Sieders, pr. en Ds. Berends, sec; voor art. 49 Ds. Sluijter, pr. en Dr. Greijdanus sec.; voor de Zending, Ds. Sluijter en Ds. Goslinga, primi en Ds. Meijnen, sec.

8. Op het verzoek van een broeder uit V. wordt afwijzend beschikt.

9. Het bezwaarschrift van een broeder en zuster uit M. wordt behandeld. Besloten wordt het verzoek niet in te willigen.

10. Besloten wordt de consept-regelicg van het verband tusschen kerken en faculteit niet te behandelen.

ir. Benoemd worden tot deputaten naar de Part. Synode: de dienaren des Woords Ds. Goris en Ds. Siuyter, en Dr. Greydanus en Ds. Meyuen, secundi; de ouderlingen Brinkman en Schippers, primi en H. Breedervelt en D, Strijbos, secundi.

12. De kerk van Schied; m dringt aan op handhaving van ért. 169 van de acta der Syn. V. Dordt 1893. Ds classis besluit gevolg te geven aan dat verzoek in voorkomende gevallen.

13. In eenige tuchtzaken wordt advies gegeven.

14. De rondvraag naar art. 41 wordt gehouden.

15. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Poortugal: in Juni Ds, Berends, in Juli Ds. Goris, in Augustus Ds, van Haeringen; Pernis: in Juni Ds. Vonk, in Juli Da. Goslinga, in Augustus Ds. Greydanus; classis Brielle: in Juni |Ds. V. d. Ende, in Augustus Ds. Jonkers.

16. Als roepende kerk wordt aangewezen de keik van Poortugaal Praeses van de volgende vergadering is Ds. Koster. De datum wordt bepaald op 25 Augustus a. s.

17. De vergadering wordt met dankzegging gesloten door Ds. van Haeringen.

Namens de classis,

F. J. V. D. ENDE, Adj. Scriba.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis „Dordrecht", gehouden 7 Mei 1908.

Ds. Bruins, naar toerbeurt Voorzitter, laat zingen Ps, 89:7, leest Ps, 119:117—139 en gaat vóór in het gebed.

Het moderamen wordt samengesteld als volgt:

Ds. Bruins, voorzitter; Ds. van Dam, scriba en Ds. De Jonge, assessor.

De voorzitter noodigt Ds. Bos en Ds. Hepp uit om de Credentie-brieven na te zien, en na hun onderzoek blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. De kerk van Dordrecht heeft een secundus ouderling afgevaardigd, en de kerk van Brussel een diaken, welke keurstem verkrijgt.

De vacatuurbeurten worden zóó geregeld, dat de kerk van Alblasserdam zal bediend worden op 24 Mei door Ds. Bruins, op 21 Juni door Ds, Van Dam, op 12 Juli door Ds. Hepp en op 2 Aug. door Ds. Hey, Voor de kerk van Brussel worden aangegeven:14 Juni Ds. Knoll, 21 Juni Ds. Hey, 28 Juni Ds, Meynen, 5 Juli Ds, Van Schaick, , 12 Juli Ds. Vogel, 19 Juli Ds. Bos, 26 Juli Ds. De Jonge, 2 Augustus Ds. Van Dam, 9 Augustus Ds. Hepp, : 6 Augustus Ds. Bruins, 23 Augustus Ds. Hoek en 3 Sept. Ds. De Jonge.

Het Praeparatoir-examen van den heer Brussaard, Theol. candidaat aan de Vrije Universiteit, loopt zeer gunstig af. Met algemeene stemmen wordt hem toegestaan om te staan naar de Bed. des Woords en der Sacramenten.

Naar aanleiding van dit examen wordt besloten, dat voortaan bij het praeparatoir examen ook een onderzoek zal ingesteld worden bij den examinandus naar de beweegredenen, welke hem dringen te staan naar het ambt van predikant. Op de volgende Ciassicale vergadering zal de formule vastgesteld worden.

De Zendingsdeputaten wijzen op het tekort in de kas, hetwelk ontstaan is door de buiten gewone uitgaven inzake de repatrieering van Mevr. de Wed. Ruyssenaars en andere diagen, die daarmede in verband staan. Ook zullen wij zelf voor de uitzending van onzen nieuwen Missionair Dienaar des Woords moeten zorgen, omdat de Generale kas niet in stait is om dit te doen. De kerken beloven naar vermogen hare bijdragen voor ditmaal te verhoogen, maar toch wordt aan Deputaten Opgedragen om de Generale Deputaten met ernst te wijzen op de verplichting, dat zij in elk geval moeten zorgen voor de uitzending van den nieuwen Missionair Dienaar des Woords.

Ingekomen is een schrijven van br. A. v, S., vroeger woonachtig te N. L, , thans te K., in welk schrijven genoemde broeder klaagt over de behandelingen van den kerkeraad te N, L. Aan den scriba wordt opgedragen dit schrijven te beantwoorden, en aan dien broeder het adres der Classis niede te deelen.

De kerk van Brussel deelt mede, welk bedrag zij kan bijdragen voor het pensioen van Mevr. de Wed. Wolff.

Na breede bespreking besluit men deze, zaak te brengen op de Provinciale Synode en zoo mogelijk door te voeren naar de Generale Synode, aangezien men hier te doen heeft met eene Buitenlandsche kerk en de Classis niet bij machte is het resteerende aan te vullen.

De concept-regeliüg tot nader verband tus­ schen de Gereformeerde kerken in Nederland en de Theol. Fac. der Vrije Universiteit vindt in deze Classis een goed onthaal. Er wordt gehandeld over den geest van het Concept en over enkele artikelen. Ten slotte wordt bijna eenparig het volgende voorstel aangenomen:

„De Classis Dordrecht spreekt hare instemming uit met den hoofdinhoud van de Concept-Regeling van het Verband tusschen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Theol. Fac. der Vrije Universiteit, en geeft daarbij het volgende in overweging.

1. Of een stel van 12 deputaten niet te kostbaar voor de kerken zal zijn;

2. Of het niet beter is de bijdrage der kerken door collecten te blijven regelen, zooals van de Eigen Inrichting:

3 Of niet in art. 8 bij regel 10 het volgende moet ingevoegd worden:

„Wanneer deze pogingen niet leiden tot wegneming der geschillen, zullen de Deputaten, indien hunne bezwaren leer of leven betreffen, zich wenden tot den kerkeraad der Geref. Kerk. Zoodra de Kerkelijke Censuur over eenig Hoogleeraar of Lector in de Theol, Fac. naar art. 77 der K. O. door bekendmaking van den naam aan de Gemeente publiek geworden is, zal de kerkeraad dit oogenblikkelijk berichten aan de Deputaten, die zonder uitstel hiervan kennis gaven aan de Directeuren.

Naar de Prov. Synode worden de volgende broeders afgevaardigd:

1. Ds. H. G. de Jonge met Ds. Knoll als Secundus.

2. Ds. Cbr. Bruins met Ds. C. Bas als Secundus.

3. Ouderling H, Dicke met ouderling J. Verkuil als Secundus,

4. Ouderling Suiker, met ouderling A, de Jong als Secundus.

De Classis besluit voorts de volgende voordricht aan de Particuliere Syaode voor te stellen, nl:

Voor art. 11 en 13 Ds, H. G. de Jonge, Ssc. Ds. D. Hoek.

Voor de Zending Ds, W. T, van Dam en Ds. D. Hoek.

Dep. V. d. examina Ds. W. W. Meyen.

Ee kerk van Molenaarsgraaf Brand wijk wordt aangewezen om de volgende Ciassicale vergadering bijeen te roepen.

De vergadering wordt door den Praeses gesloten en Ds.-Van Dam gaat voor in dankgebed.

Op last der Classis,

Ds W. T. VAN DAM, Scriba h. t.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Gouda van de Geref. Kerken op den i9den Mei 1908.

De. Hagenbeek opent de vergadering, waarna gezongen wordt Ps. 75 : i en gelezen Ps. 147.

De. Hagenbeek gaat voor in 't gebed.

De credentiebrieven worden onderzocht en in orde bevonden. Alle kerken zijn vertegenwoordigd.

In het moderamen worden gekozen Ds. Wielenga als praeses. Ds. Taal als assessor en Ds. Kamper als scriba. '

De notulen worden gelezen en na een tweetal opmerkingen van Ds. Steinhart goedgekeurd en onderteekend.

De voorzitter spreekt Ds. Kamper, die voor de eerste maal als medelid van de classis tegenwoordig is, een hartelijk woord van welkom toe, waarop deze met een enkel woord antwoordt.

Nu komt aan de orde het peremptoir examen van cand. Stadig, beroepen predikant te Reeu wijk—Sluipwijk.

Br. Stadig houdt eerst eene korte predicatie over Col. 3: i, waarna hij onderzocht wordt in exegese O. T. (Ps. 65 en E'. 13) door DJ. van Dijk, in exegese N. T. (Rora. 6 en i Cor. 4) door Ds. Sïp, in Dogmatiek door Ds. Langen, in kennis der H. Schrift door Ds. Steinhart, in Symboliek door Ds. Taal, in Ethiek door Ds. V. d. Berg, in Ambtelijke vakken door Ds. Hagenbeek, in Kerkgtsch. door Ds. Wielenga en in Kerkrecht door Ds. Andree.

Hierop wordt br. Stadig toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref, Kerken, nadat hij onderteekend heeft het Onderteekeningsformulier van de Dienaren des Woords.

Na de pauze wordt gezongen Ps. 100:2.

De boeken van den classicalen quaestor worden nagezien en in orde bevonden.

Besloten wordt op voorstel van Nisuwerkerk a/d IJssel voortaan voor het praeparatoir examen aan candidaten de vraag te stellen : „Is het uwe „ernstige en biddende begeerte, Christus in het „woord te dienen, en alzoo Zijne gemeente „te bouwen en de eere Gods te bevorderen.”

Ook wordt besloten aan de e.k. particuliere Syaode van Zd.-Holl. Nk. gedeelte te verzoeken, de aandacht van de classis in haar ressort op deze zaak te vestigen en deze te adviseeren in soortgelijken zin te besluiten.

Naar aanleiding van een vraag van Nieuwerkerk aan den IJsel wordt besloten, „dat een „Dienaar, des Woords bij zijn vertrek naar eene „andere gemeente aan zijne gemeente, verbonden „zal blijven tot op het oogenblik ' van zijne „bevestiging in de gemeente, die hem heeft „beroepen.”

Ook wordt besloten dit voorstel door te zenden naar de Particuliere Synode met verzoek om overneming en doorzending naar de Generale Synode.

Met betrekking tot het verzoek van de ketk van Bergambacht om fiaancieelen steun voor het beroepen van een predikant, wordt besloten deze zaak uit te stellen tot eene volgende vergadering.

Tot afgevaardigden naar de Particuliere Syaode worden gekozen de predikanten als primi de broeders Ds. Dalhuizen, Ds. Vsn Dijk en Ds. Langen; als secundi de broeders Ds. Hagenbeek (secundus van Ds. Dalhuizen), Ds. Sap (secundus van Ds. Langen) en Ds. Steinhart (secundus van Ds. Van Dijk); en de ouderlingen als primi de broeders Bremmer, Hey en Van Leeuwen; als secundi de broeders Colijn (secundvss van br. Hey), De Gruyter (secundus van br. Bremmer) en Griffioen (secundus van br. Van Leeuwen).

Als kerkvisitatoren worden gekozen als primi de broeders Ds. Dalhuizen, Ds. Van Dijk, Ds. Langen en Ds. Steinhart, als secundi Ds. Sap (secundus van Ds. Dalhuizen en Ds. Van Dijk) en Ds. Hagetibeek (secundus van Ds. Langen en Ds. Steinhart).

De vacaturebeurten en consulentschappen worden geregeld.

De instructiën worden behandeld.

In dé commissie om het huishoudelijk reglement te herzien worden benoemd Ds. v. d. Berg, Ds. Dalhuizen en Ds. Sap, en Ds. van Dijk als secundus. Het concept zal een maand voor de volgende vergadering, die den eersten Dinsdag in Augustus zal worden gehouden, aan de kerkeraden worden toegezonden.

Doorgezonden wordt met aanbeveling naar de Partic. Synode het verzoek van de kerk van Nieuwerkerk a/d. IJsel om den steun van de Partic. Synode van Zd. H. (N. G.) voor de collecte ten behoeve van een kerkgebouw.

Ds. Sap brengt verslag uit namens de ciassicale zendingsdeputaten over den arbeid in de zending vanwege de classes Leiden, Den Haag, Woerden, Gouda.

Aan den kerkeraad van Lekkerkerk wordt advies gegeven in een tuchtzaak.

Als roepende kerk voor de volgende vergadering wordt aangewezen Oadewater, als praeses Ds. Andree.

De korte notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Na het zingen van Ps. 72 : 11 en dankzegging door den praeses sluit deze de vergadering,

In naam en op last der Classis,

S KAMPER, h. t, scriba.

Haastrecht, 20 Mei 1908.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1908

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken