Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Opwassen in hem die het Hoofd is”.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Opwassen in hem die het Hoofd is”.

7 minuten leestijd

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het Hoofd is, namelijk Christus. Efeze 4 : 'i5.

Te weinig pleegt ingedacht te worden, wat er in ligt, dat Christus ons Hoofd is.

Dat is mee daaraan toe te schrijven, dat het woord hoofd ook in ons taalgebruik in zoo velerlei zin op overdrachtelijke manier gebezigd wordt. Zoo spreken we van een vi& hoofd, om een in zee vooruit stekendendijkofaanlegplaats uit te drukken. In de handelswereld is hoofd van rekening de naam die boven een bladzijde van ontvangst of uitgaven staat. £n naast deze twee geheel afwijkende benamingen, is het niet minder gewoon, van iemands hoofd te spreken als men zijn persoon bedoelt. Zoo zegt men dat iemand aan het hoofd staat. Iets dat iemand over het hoofd gaat. Voorts heeft men het veelvuldig gebruik van hoofd om een persoon aan te duiden, die aan het hoofd van een zaak of groep of land staat. Een legtrhoofd, een hoofd van staat, het hoofd van een oproer, een - ^ixiïihoofd, en zooveel meer. £a dan komt bij dat alles ten leste nog de organische beteekenis, die aan de eigenlijke beteekenis van hoofd 't naast komt. Zoo het hoofd van een gezin, omdat het gezin uit den vader ia voortgekomen. £n zoo ook het hoofd van een geslacht, het hoofd van een organisatie. Benamingen die nog wel niet strikt organisch zijn, maar er toch het naast bijkomen. Precies organisch toch is het gebruik van hoofd alleen, zoo er sprake is van een romp, die, door het hoofd dat er opkomt, tot een lichaam wordt. Of ook omgekeerd in zulk een zin, dat er sprake is van een lichaam dat vanzelf een hoofdïxeit, en door het verliezen van het hoofd tot lijk of romp wordt.

Nu kan, brengt men dit op Jezus over, zoo men wil in tweeërlei zin van Jezus als ons Hoofd sprake zijn. Men kan dan Christus het Hoofd Aex engelen noemen, omdat alle engelen den Heere onderworpen zijn, en zoo ook kan men van Christus als het ZToi? /^ van de kinderen der menschen gewagen, omdat ook geheel ons menschelijk geslacht onder zijn gezag en hoogheid is gesteld. Hoofd beteekent dan zooveel als aanvoerder, gezaghebber, bevelhebber, overste en heer. Maar al kan dat, toch is niet dit de zin en beteekenis waarin de Schrift keer op keer van den Christus als ons heerlijk Hoofd gewag maakt. Bijna altoos toch doelt de Schrift daarmee op den organischen samenhang die in het mystieke Lichaam bestaat tusschen den Christus als het hoofd en de kinderen Gods als de leden van dat Lichaam. Dat ziet dus niet op aanstelling, omdat de Christus tot een hoofd over ons gezet is, maar op den band, die in elk dierlijk of menschelijk, en dus ook geestelijk lichaam, hoofd en leden onderling verbindt.

De volle idee van het Lichaam wordt dan op den Christus en zijn geloovigen toegepast. Christus met de zijnen vormen dan een lichaam, dat beantwoordt aan wat een lichaam ook onder ons heet, maar dan in een nog veel gestrenger zin. Ook wij toch spreken wel van een Volkslichaam en van een lichaam van Staat, maar zonder daarbij te bedoelen, dat metterdaad alle leden van het volk of van den Staat organisch uit éen oorsprong zijn.

En dit nu juist is hier het geval. In het mystieke Lichaam van Christus is hij als het Hoofd en zijn de kinderen Gods als leden of vrucht van wedergeboorte aanwetig, en komen dus met hun Hoofd in rechtstreekschen organischen samenhang.

Sloeg dit nu alleen op ons verleden, doelde het alleen op ons geestelijk geboren zijn als vrucht van Christus zoenoiferande, zoo zou 't tot dank stemmen, maar voor de practijk der Godzaligheid voorts van sobere beteekenis zijn. Zoo men u met de stukken bewijst dat ge behoort tot een familie, die voor vier, zes eeuwen gesproten is uit een kloek man, die een rol van beteekenis in het bestuur van uw stad of dorp speelde, is dat voor u interessant en ge hoort er gaarne van, maar voor het tegenwoordige heeft 't weinig efT< : ct. Doch zoo juist is het hier niet. Als er sprake is van het Lichaam van Christus, zoo we belijden mogen hiervan leden te zijn, en indien we nu hooien dat de Christus ons Hoofd is, dat op ons als éen zijner leden inwerkt, dan slaat dit volstrekt niet enkel op het verleden, en gewaagt allerminst alleen van iets dat ver achter u ligt, maar dan gaat er licht voor u op over uw tegenwoordigen toestand, over heel uw geestelijke positie, over de inwerking der krachten die ge ondergaat.

Dit toch is het eigenaardige in een Lichaam, dat hetgeen het Hoofd doet of niet doet, zoo gedurig over den welstand van heel het Lichaam en van al zijn leden beslist. Niet altijd, dit sta duidelijk op den voorgrond. De leden van ons lichaam ondergaan werkingen van buiten en onder elkaar, die buiten het hoofd kunnen omgaan. Ge kunt uw voet op gevoelige wijze aan een steen stooten, omdat uw hoofd door het oog den steen niet zag. En zoo kan er in lever of nieren een verkeerd element uit de maag komen, dat u schade berokkent, zonder dat 't hoofd er iets aan meedoet. De invloed van de wereld op ons en zoo ook de invloed van onze medegeloovigen kan ons een schade berokkenen, die op zichzelf buiten het Hoofd omging. Maar dat daargelaten is het toch klaar en duidelijk, dat ook in het gewone leven ons hoofd bijna altoos over het lot van heel ons lichaam en van de leden van dat lichaam beschikt. We handelen naar ons denken, en door ons hoofd alzoo maken we uit, of we rusten zullen en neerzitten, neerliggen en slapen, of wel ons bewegen en gaan. Ons hoofd kent het voedsel en den drank waardoor we het lichaam sterken zullen. Ons hoofd regelt den arbeid dien onze handen of armen verrichten zullen. Ons hoofd ziet gevaar voor de leden naderen en wendt het af of doet er ons aan ontkomen. Ons hoofd ziet toe of ons lichaam warmte dan wel koelte behoeft. Ons hoofd door ons bewustzijn zegt ons of er een lid van ons lichaam is, dat pijn heeft en zeer doet. Kortom, ons hoofd is de gestadige wachter en ver aorger, die in alles op de leden van het lichaam toeziet, en ze ook op elkaar in normale en gewone wijze inwerken doet.

Als we dus belijden, dat de Christus ons Hoofd is, beduidt dit zeer zeker ook wel, dat we hem te gehoorzamen hebbeu en dat hij zeggenschap over ons bezit, maar ge vergist u zoo ge daarin het eenige ziet.

De apostel zegt daarom zoo uitdrukkelijk, dat we in ons Hoofd opwassen, om u wel te doen ge voelen hoe geheel uw geestelijke groei en wasdom u op organische wijze door Christus en van Christus toekomt. Niet enkel aldus, dat hij u de genade verwerft, waardoor u vruchten des Heiligen Geestes toekomen, maar nog heel anders, doordat gij als lid van het lichaam met dat lichaam zelf en in dat lichaam, schade lijdt of wasdom erlangt. Al wat het leven in dat Lichaam roert, beweegt het leven waarin gij zelf als lid zijt opgenomen. Groeit en bloeit nu dat organische leven van het lichaam, dan groeit en bloeit ook gij, is ook in u de geestelijke bloesem gezet, en geniet ge de zalige bevoorrechting van opwassende, fiissche, geestelijke kracht. Kwijnt en verdort daarentegen in dat lichaam het leven der leden, dan lijdt ook gij schade en overkomt ook u geestelijke verarming. Als regel nu hangt dit niet van u af, maar hangt 't eeniglijk aan den Christus, als het Hoofd des Lichaams. Gaat zijn werking normaal en ongestoord op het Lichaam en zijn lieden uit, dan voelt en ervaart ook gij den fiisschen levensadem die uit uw Hoofd u toevloeit. En dit, dat toevloeien tot uw ziel, door het Lichaam, van den frisschen levensadem uit den Christus, dat is uw Opwassen in Hem die uw Hoofd is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juli 1912

De Heraut | 4 Pagina's

„Opwassen in hem die het Hoofd is”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juli 1912

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken