Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Classis Breukelen.

De classis Breukelen r.al D.V. verpadeten Dooderd*g 21 Aug., te Breukelen, ten 9½ ure.

Punten voor het agendum inzenden vóór 10 Aug. bij eerstondergeteekende.

Namens den kerkeraad det Geref. Kerk

van Breukelen,

Ds. R. VAN DE KAMP, Praeses.

E. SANDKRS, Secretaris.

Breukelen, 22 Juli 1913.

Kort verslag van de vergadering der classis Almkerk, gehouden te Werkendam 19 Juni 1913.

Art. r. De voortitter der roepende kerk Ds. Pontier van Waardhuizen opent de vergadering, laat zingen van den Morgenzang vers 3 en 4, en leest i Petri 5 : i—11 en gaat voor in gebed. Daarna wijdt hij een woord van dankbare herinnering aan 't werk van Ds. Goedbloed, die zoo meeleetde ook in den classicalen arbeid. Voorts spreekt hij zijn blijdschap uit, dat Ds, van der Zanden voor 't beroep naar Herwijnen bedankte, met den wensch dat, koa 't rijn, hij ook voor Gameren bedanke.

Art. 2, De credentiebrieven worden nageiien en in orde bevonden, 't Moderamen zal bestaan uit Ds. Pontier, voorzitter, Ds. de Jong, assessor, Ds. de Jonge, scriba.

Att. 3. De notulen der vorige vergaderirg worden gelexen en vastgesteld. De assessor spreekt hierna een woord van blijdschap over 't blijven van Ds. Pontier in de classis, waar hij gemeend heeft voor 't beroep naar Herwijnen te moeten bedatken.

Art. 4. Ingekomen stukken: a. Van de kinderen van wijlen den Eerw. heer K. de Geuf; b. van den scriba der Partic. Synode behe'zende 't besluit van de synode aangaande 't protest van J. V. te W.; c. van den scriba der Partic. Synode inzake een door de synode gedane benoeming; d. in verband hiermee eenscbtijven van de deputaten tot oefening van het verband tusschen de Geref. Kerken en de Theol. Facult.; e. van br. de R. te W. voor kennisgeving aangenomen, omdat de zaak door hem behandeld, eerst ter kerkeraad dient te worden besproken.

Art. 5. Onderzoek art. 41 D.K.O. Van een enkele kerk worden verblijdende mededeelingen gehoord; aan de kerk van M. wordt advies gegeven, terwijl de kerk van N. de classis hartelijk dankzegt voor de eer baar oveileden predikant bewezen. Tot consulent b^eett en verkrijgt zij Ds. Basch. De kerk van W. A. geeft kennis van een toegepaste tweede trap van censure.

Art. 6. Rapport wordt uitgebracht door deputaten tot uitschrijven van een classicalen Zendingsdag. Waar deze om bizondere reden den 2: n Pinksterdag niet werd gehouden, tal zoo mogelijk nu 2t Kerstdag daarvoor aangewezen worden. Van de gehouden Part. Syoode wordt door deputaten rapport uitgebracht. Naar aanleiding hiervan wordt over de benoeming besloten, dat de classis zich houdt aan art. 112 van de handelingen der synode te Zwolle. Deputaten van den E/angelisatiearbeid brengen verslag uit. Uit alles blijkt, dat Heerlen dringend steun van noode heeft. Wat betreft het colportagevraagstuk, wordt in dezen aan de deputaten volmacht gegeven om naar eigen inzicht te handelen.

Att. 7. Benoemd worden: deputaat Eirangeli ; satiearbeid. Ds. de Jonge; correspondent van de classis Almkerk, Ds. Basch; deputaten ad eximina. Ds. Bosch, Ds. de Jong, Ds. de Jonge; kerkvisiiatoren, Ds. Rennes, Ds. de Jonge sec. Ds. Pontier; kerken tot approbatie van de attesten, Nieuwendijk en Almkerk; terwijl de overige deputaten worden gecontinueerd.

Art. 8. De collecten worden gfïad. In het volgend kwartaal zal moeten gecollecteerd voor E/angelisatiearbeid en Theol. Faculteit.

Art. 9 Vacature-beu ten: eeuwet:22 Juni, Ds. de Jonge, 6 Juli, Ds. de Jong, 20 Juli, Ds. Pontier, 3 Aug., Ds. Rannes, r7 Aug., Ds. v. d. Zinden, 31 Aug., Ds. Bjsch, 14 Sïpt., Ds. de JoDg; Giessen-Rijswijk:22 Jnni, Ds. Pontier, 13 Juli, Ds. Rsnnes, 3 Aug., Ds. v. d. Zanden, 24 Aug., Ds. Bcsch, 14 Sept., Ds. de Jong.

Art. 10. De kerk van N. doet verblijdende mededeelicg omtrent het pensioen der predikantsweduwe door haar zelve geregeld, en verkrijgt onthiiüog van de bijdrage in de kosten van art. 13.

Art. n. Bij de ronddraag worden enkele zaken behandeld betreffende genabuurde kerken.

Art. 12. De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden te Almkerk 18 S^pt. 's morgens 9I/2 uur. Roepende kerk is Werkendam A.

Art. 13. Deze vergadering gehouden in 't nieuwe kerkgebouw te Weikeodam A, waar de classis een recht hartelijk en gul onthaal ten deel viel, werd gesloten door den voorzitter, nadat de assessor met dankzegging geëindigd had.

Op last der classis:

P. H. DK JONGE, scriba.

Kort verslag der vergadering van de classe Gotinchem, gehouden 16 Juli 1913.

Namens de kerk van Hardlnxveen opent Ds. Kaptein de vergadering met het doen zingen van Ps. 119 : 3, 't lezen van Openb. 3: —13 en gebed.

Alle kerken zijn wetdg vertegenwoordigd. Een kerk heeft een broeder diaken afgevaardigd; gehoord de redenen, verkrijgt deze broeder keut^ stem. Een andeie kerk kon maar een afgevaardigide zenden. Er is een instructie.

In het moderamen nemen zitting Ds. Kaptein als praeses. Ds. Lindeboom als scriba. Ds. Bouwman als assessor.

De praeses spreekt een hartelijk woord van welkom tot Ds. Steinhart, die na zijne ongesteldheid weer ter vergadering mag rijn; waarvoor Ds, Steinhart dank zegt.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Medegedeeld wordt, dat deze classicale vergadering vervroegd is wegens het vertrek van Ds. Milo naar Kollum. Ingekomen stukken zijn er niet.

Rapport wordt uitgebracht van de laatst gehouden vergadering der particuliere synode van Z.'Holland ten Z. Naar aanleiding daarvan komt ter sprake: a. de toezegging van bijdragen door de particuliere synode aan de kerk van Hardicxveld. De synode is bereid / 50 te geven, als de classe Gorinchem / r-o bijdraagt. De classe staat dit bedrag tos; b. het instellen van eene commissie tot onderzoek naar de tractementen van de dienaren des Woords. De commissie wordt gevormd uit de dienaren des Woords Kaptein en Lindeboom en de ouderlingen De Beste van Noordeloos, Van Houwelingen van Giessen-Oudekerk en Van Mourik van Schoonrewoerd.

Alsnu komt aan de orde het voorstel ter regeling van de uitgaaf eener classikale Kerkbode. De classe besluit tot proefneming. Zoo mogelijk i Oct. zal de Kerkbode verschijnen. De commissie, die de zaak tot dusver regelde, wordt gecontinueerd en tevens voorloopig benoemd tot commissie van redac.ie.

Voorts volgt de behandeling van het verzoek der kerk van Vianen om acte van ontslag van Ds. Milo wegens zijn beroep naar Kollum. Deze acte wordt verleend.

Ds. Milo brengt rapport ui< : van inning van collecten voor het weeshuis te Middelharnis.

In plaats van Ds. Milo wordt benoemd tot deputaat van de kerkvisitatie Ds. Zwiers; Ds. Lindeboom wordt nu in plaats van Ds. Zwiers secundus. Verder worden in plaats van Ds. Milo benoemd tot deputaat inning collecten weeshuis ouderling Scherpenzeel, tot deputaat regeling der vacainre-beurten Ds. Lindeboom en tot secundus-deputaat art. 19 K, 0. Ds. Bouwman.

Bij het onderzoek naar art. 41 K O. worden eenige adviezen verstrekt. Meerkerk veikrijgt advies inzake beroeping van een dienaar des Woords en daarbij nog eens te trachten, zich met de kerk van Noordeloos te combineeren.

De kerkeraad van Vianen vraagt en verkrijgt als consulent Ds. Steinhart van L^ksmond.

De vacature-beurten worden geregeld als volgl: Giessendam, Ds. Kaptein, Hardin x/eld, Ds. Lindeboom, Meerkerk, Ds. Z Ariërs. Noordeloos, Ds. V. d. Vlies, Langerak, Ds. Los, Vianen, Ds. Bouwman,

Aan de dassen Dordt en Gouda zal hulpdienst in vacaturebeurten verzocht worden.

Ten slotte wordt bij monde van den praeses op hartelijke wijze een broederlijk woord gericht tot den vertrekkenden dienaar des Woords W. L, M< lo, terwijl de classe hem toezingt Ps. 121:4 Ds. Milo spreekt daarop een woord van dank.

Daarna vindt lezing der korte notulen plaats en wordt de vergadering met dankzegging van Ds. Milo gesloten.

Namens de classe,

Ds. W. H. BOUWMAN, h. t, assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 27 July 1913

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 27 July 1913

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken