Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De vergaderingen, die Woensdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De vergaderingen, die Woensdag

8 minuten leestijd

Amsterdam, 26 Juni 1914.

De vergaderingen, die Woensdag en Donderdag a.s. te Utrecht zullen gehouden worden — de wetenschappelijke samen komst van de Vrije Universiteit en de jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag — hebben, hoe onderscheiden haar karakter ook zijn moge, toch beide dit gemeen, dat ze in zeer nauw verband staan met onze Vrije Universiteit en bedoelen de beteekenis dezer Gereformeerde Hooge school beter in het licht te doen treden en haar belangen te behartigen.

De wetenschappelijke samenkomst, die Woensdag 1 Juli des voormiddags te 11 ure zal aanvangen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, is een nieuwigheid, die we danken aan Prof. Geesink, van wien dit denkbeeld is uitgegaan, nadat Directeuren hun wensch te kennen hadden gegeven, om naar een middel te zoeken waardoor de band tusschen de Vrije Universiteit en haar oud-leerlingen versterkt kon worden. Toch is deze samenkomst daarom volstrekt niet beperkt tot de leer lingen en oud-leerlingen der Vrije Universiteit, maar mag ieder gestudeerde, mits hij met den grondslag der Vrije Universiteit instemt, er aan deelnemen en zullen zelfs niet gestudeerden, mits als toehoofders, worden toegelaten. Doel dezer samenkomsten —want indien er genoegzame belanstelling blijkt, zullen ze worden voortgezet — is, in wetenschappelijken vorm de groote vraagstukken op wetenschappelijk, staatkundig, kerkelijk en sociaal gebied, die thans aan de orde zijn, te bespreken, en te trachten bij het licht van Gods Woord én de Gereformeerde beginselen omtrent de oplossing dezer vraagstukken tot een gemeenschappelijke overtuiging te komen. Wel is reeds vroeger in de openbare middagvergaderingen, die na de jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs werden gehouden, soms een poging beproefd om zulke wetenschappelijke onderwerpen aan de orde te stellen, maar het karakter dezer vergaderingen leende zich daartoe niet. Op onze jaarvergadering komen onze broeders en zusters saam uit heel het land, die onze Hoogeschool steunen met hun gaven en gebed ; daar moet het vuur van heilige geestdrift weer gewekt worden, de belangen onzer Universiteit worden besproken, en een al te wetenschappelijk onderwerp zou de aandacht vermoeien, te veel van het geduld der hoorders vergen en ten slotte oorzaak worden, dat onze vrienden, op wier komst we juist zooveel prijs stellen, thuis zouden blijven, terwijl van een wetenschappelijke discussie in een vergadering met zulk een gemengd gehoor toch niets terecht komt. Directeuren hebben daarom terecht beide saamkomsten scherp onderscheiden, zoo zelfs dat beide onder een afzonderlijk praesidium zullen staan en niet in hetzelfde gebouw zullen gehouden worden. Misschien 'ware er zelfs iets voor te zeggen geweest, om de wetenschappelijke samenkomst op een geheel anderen tijd te stellen, b.v. in de Octobermaand, vóór de overdracht van het Rectoraat, omdat daardoor de idee dezer samenkomst beter tot haar recht zou komen. Maar hoewel dit plan overwogen is, bestonden hiertegen toch te veel practische bezwaren. Met Juli begint de zomervacantie en is er dus kans op een grootere opkomst, terwijl bovendien, wie beide saamkomsten wil bijwonen, nu de reis slechts eenmaal behoeft te doen. Dit alles raakt echter slechts bijkomstige vragen, waarin de practijk later den weg zal moeten wijzen. Hoofdzaak is, dat men thans voor 't eerst een wetenschappelijke bijeenkomst zal hebben van alle wetenschappelijk ontwikkelde Gereformeerden, en dat aldus een geestelijk centrum zal geschapen worden, waarvan licht kan verspreid worden over de groote vraagstukken van onzen tijd. Aan zulk een instituut bestond reeds lang dringende behoefte. Mee door den invloed der Vrije Universiteit is allengs een geslacht van Gereformeerden gekweekt, die zelf bij hun studie en practischen arbeid telkens met zulke vraagstukken in aanraking komen. Thans was dus de tijd aangebroken om de Hoogleeraren der Vrije-Universiteit met dezen kring van mannen gezamenlijk te laten optreden, ''om deze vraagstukken te bespreken. De Hoogleeraren zullen hier hun licht laten schijnen, en wat anders binnen de wanden der collegezaal besloten bleef, zal nu in breeder - kring kunnen genoten worden. En nieuwe krachten, die zich onder de jongeren ontwikkelen, zullen hier gelegenheid hebben om te toonen, wat ze op wetenschappelijk gebied vermogen te presteeren. Een streng wetenschappelijk debat zal als louteringsbad dienst doen om erts en goud te scheiden. En de vrucht van deze samenkomsten zal in den vorm van «wetenschappelijke jaarboeken» bewaard worden. De referaten van Prof. Dr. J. Woltjer en Dr. J. C. de Moor, die reeds vooraf gedrukt en verkrijgbaar zijn gesteld, profeteeren voor deze eerste samenkomst reeds veel goeds. Het referaat van Prof. Woltjer over het wezen der materie, in soberen, streng wetenschappe lijken stijl gehouden, dwingt bewondering af voor de denkkracht van dezen Christenphilosoof, die ook op het gebied der natuur-philosophie zich hier een meester toont, en stelt gewichtige problemen aan de orde, die zeker tot discussie zullen uitlokken. En voor wie ook de practische zijde van het leven bij het licht der wetenschap bezien wil, biedt het kostelijke en breed uitgewerkte referaat van Dr. de Moor over de Kerk en de sociale quaestie kost naar zijn mond; van dege studie legt ook dit referaat getuigenis af; wie opponeert, vindt een ge harnast ridder tegenover zich. Moge de discussie zich dan in dien hoogen en nobe len toon bewegen, die door deze beide referaten op zoo uitnemende wijze is in gezet.

Na afloop van de wetenschappelijke samenkomst volgt dan de jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, die zal worden ingeleid door een bidstond in de Oosterkerk, door Dr. T. Ferwerda van Amsterdarn, Woensdag te 8 ure te houden. Al is het goed, dat ook andere Dienaren des Woords, die elders hun opleiding hebben ontvangen, tot het voorgaan in deze bidstonden worden uitgenoodigd, omdat onze Vrije Universiteit voor heel het Gereformeerde volk van belang is, toch verblijdt het ons, dat ditmaal de keuze der Directeuren weer op een leerling onzer Hoogeschool viel, en wel op een leerling, wiens ernstige en degelijke prediking in Amsterdam algemeen gewaardeerd wordt. Van hem mag een goed woord worden verwacht. Hoofdzaak blijve echter het gebed zelf Vooral in de zorgvolle omstandigheden, die onze Hoogeschool doormaakt, waar de tegenstand van velen zoo sterk is, de liefde van anderen, zelfs onder ons eigen volk, allengs verfeiuwen ging en de finantieele nood zoo hoog steeg, moge weer diep gevoeld worden, hoe de hulpe onzer Universiteit in den naam des Heeren staat, en daarom in de eerste plaats de toevlucht worden genomen in het ge'oed tot God den Heere, die de alleen Machtige is om allen tegenstand te breken, de harten weer in liefde te doen ontvlammen en uitkomst in den nood te geven.

Directeuren hebben echter terecht begrepen, dat naast het ara (bid) ook het labora (werk) .moet worden toegepast, en daarom de jaarvergadering zelve, die Dondermorgen te 10 ure in Tivoli zal aanvangen, in hoofdzaak doen dienen om de belangen der Vrije Universiteit opnieuw bij? ons volk te bepleiten., In de morgenvergakering zal Prof. Dr. F. W. Grosheide spreken over den finantieelen toestand der vereeniging. Het verslag van de Vereeniging, dat dezer dagen is rondgezonden, toont wel, hoe ernstig deze finantieele toestand is. Het tekort over 1913 bedraagt ƒ17.000, terwijl dat over 1914 op / 20.000 wordt geraamd. Gelukkig, dat daartegenover staat een weer klimmende offervaardigheid, waardoor het aantal contributies nu reeds met ƒ1000 is verhoogd; maar ieder zal wel gevoelen, dat er nog heel wat zal gearbeid moeten worden, voordat de regelmatige inkomsten een twintigduizend gulden gestegen zijn. Moge het woord van Prof. Grosheide zoo bezielend werken, dat reeds staande de vergadering een milde bijdrage wordt geschonken, om althans het tekort over 1913 te dekken.

In de openbare vergadering, die 's middags te 2 uur plaats vindt, zal Prof. Dr. H. H. Kuyper spreken over het recht en het belang der Vrije Universiteit. Het is bepaald op het verlangen van de vrienden onzer Hoogeschool in Friesland, dat dit onderwerp door Directeuren aan de orde is gesteld. Al moge op zichzelf het schier overbodig schijnen, dat nogmaals een pleidooi wordt gehouden voor een Universiteit, die reeds 34 jaren heeft bestaan, die op wetenschappelijk gebied zich allengs een plaats der eere heeft veroverd en wier vruchten door ieder kunnen worden gezien, toch is het wel te begrijpen, dat, nu de liefde voor onze Hoogeschool - ietwat verkoelde en de offervaardigheid daalde, de trouwe vrienden onzer Universiteit er op aandringen, dat het goed recht van onze Gereformeerde Universiteit en het belang dat ze voor ons Gereformeerde volk heeft, nogmaals in helder licht worde gesteld.

Het bezielende profetische woord, aan Habakuk ontleend, waarmede Directeuren hun verslag aanvangen: Wij zullen niet sterven, geeft uiting aan hun geloofsvertrouwen, dat God de Heere trots onze zonden en de macht, onzer vijanden zijn werk in het leven zal behouden. Is er een tijd van inzinking en verslapping geweest, dan moge God de Heere uit genade weer een tijd van versterking en weeropleving aan onze Hoogeschool schenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1914

De Heraut | 4 Pagina's

De vergaderingen, die Woensdag

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juni 1914

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken