Bekijk het origineel

Prof. Dr. W. Geesink.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Prof. Dr. W. Geesink.

3 minuten leestijd

Nu het 19 September vijf-en-twintig jaar geleden zal zijn, dat Prof. Geesink hét hopgleeraarsambt aan de Vrije Universiteit aanvaardde, mag een woord van hartelijken gelukwensch 'met zijn zilveren feest en van dankbare waardeering voor zijn arbeid als hoogleeraar ook in ons blad niet ontbreken.

De taak, die Prof. Geesink nu een kwart eeuw geleden op zich nam, toen hij den kansel van Rotterdam voor den professoralen kathader verwisselde, was geen gemakkelijke. Niet alleen, dat een dubbel zware taak op zijn schouders gelegd werd, waar hij in twee onderscheidene faculteiten onderwijs had te geven en daarbij zoo gewichtige vakken als de Ethiek en de Elenctiek, de geschiedenis der Philosophic, de Logica en de Psychologie hem werden toegewezen — waarbij nog een tijdlang de exegese van het Nieuwe Testament kwam — maar zijne studiën hadden zich dusver niet - op ethisch noch op philosophisch, maar op kerk^historisch gebied bewogen en voor de hem opgedragen vakken stond hij feitelijk als homo novus.

Toch mag de Vrije Universiteit achteraf geluk worden gewenscht met de keuze, die ze deed. Niet alleen dat Prof. Geesink al spoedig door noesten ijver zich geheel in zijn vakken had ingewerkt, maar hij toonde ook de gelukkige gave te bezitten om de vrucht van zijn studiën in zoo'n vorm mede te deelen, dat hij al deze jaren de warme belangstelling der studenten . voor zijne colleges wist te behouden. Droog en vervelend waren deze colleges dan ook nooit; hoe streng hij den eisch der wetenschap stelde, voor zich zelf en voor zijne leerlingen, hij wist door schalkschen humor zijn onderwijs te kruiden, door practische grepen uit het leven zijn studenten te vormen voor hun taak, en door met den geesel der satire aWe napraterij, eenzijdigheid én gemaniereerdheid te striemen, hen tot zelfstandig denken op te leiden. Voeg daarbij, dat hij steeds toonde een warm hart voor zijn leerlingen te hebben, dat menig student in oogenblikken van zielenood in hem een trouw raadsman heeft gevonden, en de hartelijke liefde, die zijn leerlingen hem steeds toedroegen, ook nadat ze de Akademie verlaten hadden, zal voor niemand een raadsel zijn. '

Meer nog dan deze uitnemende paèdagogische gaven dient echter gewaardeerd, wat Prof. Geesink inzonderheid voor de ontwikkeling der Gereformeerde Ethiek heeft gedaan. Was het de èere der Gereformeerde Theologie, dat zij eens in haar bloeitijd aan de Protestantsche Ethiek het aanzijn schonk, later ging. deze studie geheel in handen der Lüthersche en Ethische Theologen over en bleef ze op Gereformeerd terrein braak liggen. Welk een reuzenarbeid het gekost heeft om op den grondslag der Gereformeerde beginselen een nieuwe Ethiek op te bouwen, aansluitend aan het bewustzijn onzer eeuw, beantwoordende aan de hooge eischen, die de wetenschap thans stelt, en oplossing gevende aan tal van nieuwe vragen, die zich op elk gebied hebben voorgedaan, behoeft wel niet gezegd te worden. Hoe Prof. Geesink deze taak vervuld heeft, weet ieder, die zijn colleges heeft bezocht en is ten deele reeds naar buiten gebleken in zijn rectprale oratie en zijn standaardwerk over 's Heeren ordinantiën, waarin ook de ordinantiën voor het zedelijk leven werden behandeld, maar de hoop mag worden uitgesproken, dat Prof. Geesink nog lang genoeg voor de Vrije Universiteit gespaard zal blijven om de vol rijpe vrucht van dezen vijf-en-twintig jarigen arbeid nog eenS in een Gereformeerde Ethiek ons volk aan te bieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Prof. Dr. W. Geesink.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 september 1915

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken