Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Kort verslag van de Partic. Synode van Overijssel, gehouden te Hardenberg, 14 Juni 1916.

De pastor loei. Dr. Schot, opent de vergadering met gebed, laat zingen Ps. 121 : 1 en leest dien Psalm voor.

De credentie-brieven worden in orde bevonden.

Tot moderamen worden gekozen Dr. Schot (praeses). Ds. Scheps (assessor) en Ds. Gispen (scriba).

Uit de Notulen zijn geen zaken te behandelen.

Rapporten worden uitgebracht: Ie. Door depp. V. d. hulpbeh. kerken. Het benoodigde kwam in en werd verstrekt. Er was nog 95 et. over. 2e. Door die van art. 13 K. O. Een gedrukt verslag was ter tafel. De toestand der kas is van dien aard, dat er ditmaal geen bijdrage uit de Gen. Kas behoeft gevraagd te worden. De begrooting voor het volgende jaar wordt aangenomen. 3e. Door die van de examina. De depp. hebben één peremptoir examen bijgewoond. 4e. Omtrent dert Zendingsdag. Deze is met veel animo te Rouveen gehouden (zie verslag in de bladen); doch van buiten die gemeente waren er weinigen. 5e. Omtrent d^ opleiding t. d. D. d. W. De stand van de kas is zoo^ dat depp. een oproeping kunnen doen voor een nieuwen alumnus'. Dit zal geschieden. 6e. Door den prov. quaestor, 't Volgende jaar zal weer 't gewone quotum moeten geïnd worden, tot bestrijding van de Gen. Syn.-kosten. 7e. Door den curator van de Th. School. De toestand is gunstig; ook die van de finantiën. 8e. Het gedrukte rapport inzake de zending op Soemba wordt, na korte bespreking, goedgekeurd. Ook wordt aangenomen het voorstel der Soemba-deputaten, om aan den penningm. een deskundige hulp voor de administratie toe te voegen, terwijl de Syn. ook behoefte gevoelt hare waardeering uit te spreken voor den langdurigen en veelomvattenden arbeid van den tegenwoordigen quaestor.

De aangevraagde ondersteuning wordt ook voor dit jaar toegezegd aan drie hulpbehoevende kerken, wier finantiëele toestand onderzocht zal worden.

Aan het verzoek van een rustend predikant zal ook dit jaar weer voldaan worden.

Het schrijven van depp. tot oefening v. h. verband t. d. Geref. Kerken, in Ned. en de Th. fac. der V. U. wordt voor kennisgeving aangenomen. Er is dien broederen niets te melden.

Een voorstel om de Prov. Zendingsdagcn te vervangen door classicale, wordt in handen gesteld van de depp. ad hoc ter fme van advies aan de, volgende part. Syn.

Omtrent een bezwaarschrift van eenige leden van Lutten tegen de beslissing van de cl. Ommen wordt met algemeenè stemmen dit besluit genomen : De partic. Syn. (gehoord de verschillende toelichtingen over deze zaak) oordeelt, dat, tenzij te eeniger tijd door een algemeenè herziening van de grensregeling verandering wordt aangebracht, de leden der verschillende kerken zich aan de bestaande regeling behooren te houden, en kan derhalve op het verzoek van genoemde leden niet ingaan.

Aangaande een schriftelijke vraag van een broeder uit een der kerken in de prov., inzake het oefenaarschap en den weg van art. 8 K.O., acht de Syn. het niet van hare roeping een antwoord daarop te geven.

De rekening en verantwoording van verschillende depp. zijn nagezién en over hun werk wordt een gunstig rapport uitgebracht.

De prov. depp. worden gecontinueerd. Het vertrek van Ds.' Wielenga naar Rotterdam geeft eenige verandering. In zijn plaats worden gekozen: voor de examina Dr. Hania, voor den prov. zendingsdag Ds. Elzenga, voor de zending op Soemba br. Alkema (Deventer), sec. Ds., Jongbloed.

Tot depp. voor de vaststelling van de notulen dezer verg. worden, ' nevens het moderamen, aangewezen Ds. Elzenga en oud. De Vries (Kampen).

De volgende part. Syn. zal D. 'V. gehouden worden te Zwolle, zoo mogelijk den 2den Woensdag in juni.

De korte notulen worden voorgelezen en gearresteerd.

Sluiting der vergadering na het zingen van Ps. 103 : 1 en gebed van den assessor.

Namens de part. Syn.

G. ELZENGA.

Kort Verslag van de Partic. Synode van Zuid-Holland (N. ged.) gehouden te 's-Gravenhage 20 Juni 1916.

De Synode wordt na het zingen van Ps. 119:3, het lezen van Openb. 2:1-7 en een treffende toespraak geopend door Ds. J. v. d. Linden, na.mens de roepende kerk.

De . credentiebrieven worden nagezién en in orde bevonden.

Moderamen: Ds. J. v. d. Linden, praes.; Ds. J. J. Impeta, assessor; Dr. K. Dijk. Ie scriba; Ds. G. Dalhuijsen, 2e scriba.

Een schrijven van den Wereldbond der Kerken wordt voor kennisgeving aangenomen.

Een verzoek van Ds.' P. v.'A. wordt toegestaan en aan deputaten voor art. 13 opgedragen voor deze zaak op de volgende Synode een voorstel ter tafel te brengen.

Een schrijven van dep. voor de oefening van het verband der Ger. Kerken en de Theol. fac. der V. U. wordt voor kennisgeving aangenomen. Het rapport van dep. ad artt. 11 en 13 en de begrooting voor het volgende jaar worden aangenomen.

Aan deze dep. wordt opgedragen, een volgend jaar met een voorstel te komen in zake de bijdragen voor de generale kas voor art. 11.

Het Rapport van Dep. ad Art. 19 wordt goedgekeurd! Den rapporteur Ds. Eerdmans, die wegens zijn vertrek zijn functie neerlegt, wordt dank gezegd voor zijn langdurigen arbeid.

' Het Rapport van het Bestuur van het Prov. Weeshuis wordt goedgekeurd; een door het Bestuur gevraagde' machtiging verleend. De collecten voor 't Weeshuis worden met aandrang aan de kerken aanbevolen door de Synode.

Goedgekeurd wordt het Rapport van Dep. voor het nazien der boeken van het Weeshuis.

Evenzoo worden behandeld en goedgekeurd de Rapporten van de Archief bewarende Kerk; van Dep. ad Art. 49; van den Quaestor en van den Curator der Theol. School. Aan Dr. De Moor, die als curator is afgetreden wegens vertrek, zal namens de Syriode een schrijven worden gezonden.

Na ampele bespreking wordt besloten het voorstel van de Classis Woerden inzake zich onttrekkende leden niet aan te nemen.

Het rapport der oommissie inzake een provinciale regeling van de verzorging van emeritipredikanten enz., in het Ressort der Partic. Synode v. Z.-HoU. (N. Grpd.) wordt goedgekeurd; de s Concept-Regeling tot Samenwerking van de Gereformeerde Kerken der Classes (Gouda, 's-Gravenhage, Leiden, Woerden), ressorteerende onder de Partic. Synode van Z.-Holland (N. Ged.) in de uitvoering en toepassing van Art. XIII K.O.", wordt met algemeenè stemmen aangenomen, en aan Dep. voor Art. 13 opgedragen te zorgen, dat deze regeling met 1 Jan. 1917 kan in werking treden.

Het schrijven der kerk van Leiden met bezwaar tegen deze regeling wegens vermoedelijke kosten van uitvoering vond bij de Synode geen instemming.

Benoemingen: curator v. d. theol. school Ds. Ploos van Amstel; secr. Ds. Sap; deputaten ad artt. 11 en 13 K. O. D. D. Dalhuijsen, V. d. Heijden, ^ Meijering, Van Minnen; secundi: D. D. Voigt, Elzenga, V. d. 'Wal, Van Binsbergen; deputaten ad art. 19 K. O. D. D, Broekstra, Kuijvenhoven, Langen, Oostqn; deputaten ad art. 49 K. O. D. D. Brouwei-, Dalhuijsen, Impeta, V. d. Linden; secundi D. D. Gunst, Sap, Meijering, Troost; deputaten voor het nazien der boeken van het Weeshuis: J. Eigeman Wz., W. Stans, G. A. Diepenhorst, A. v. Leeuwen; Quaestor: J. Eigeman'Wzn.y secr. A. Verduijn Sr.; archivaris: Dr. K, Dijk, Schuijtstra5i, t, 's-Gravenhage; deputaten vqor de gener. kas ad art. 11 K. O.: Meijering, secr. Dalhugsen.

Dé notulen zullen worden gedrukt en door het moderamen nagezién en vastgesteld. g

Roepende classis voor de volgende Partic. Synode is de classis Gouda.

Na een hartelijk woord van dank aan de leden der Synode voor hunnen arbeid en aan allen, die tot het welslagen dezer Synode heb­ h ben medegewerkt, wordt de Synode door den v praeses gesloten en gaat op zijn verzoek Ds. g Impeta voor in dankzegging en gebed, nadat Z.Ew. hartelijke woorden van dank tot denj praeses voor iijn goede leiding heeft gericht. s

Op last van de Partic, Synode van Z.-Holland (N. Ged.), ,

DALHUIJSEN, 2e Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 13 August 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 13 August 1916

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken