Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

15 minuten leestijd

Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid brengen ter. kennis van de kerken, dat de kerkeraad. van Werkendam A bij adres aan de Koningin heefc te kennen gegeven dat de kerk van'Werkendam B het Kerkverband heeft verbroken, en dat dientengevolge de onderscheiding tusschen de Gereformeerde kerk te Werkendam A en B is vervallen, en dat de Gereformeerde kerk te Werkendam A voortaan

den naam zal voeren van: „ de Gereformeerde kerk te Werkendam."

Namens Deputaten,

H. BOUWMAN, secr.

Kort verslag van de vergadering der Classis Ommen van Geref. Kerken, gehouden Donderdag 8 Juli 1920 te Hardenberg.

Art. 1. De vergadering wordt geopend door Ds. W. Steunenberg, als consulent van de roepende Kerk van Hardenberg. Wordt gezongen Ps. 123 : 1; gelezen Paulus 123. Gebed. Ds. Steunenberg spreekt eenige hartelijke woorden ter gedachtenis van het overlijden van Ds. H. Bulder. Z.W.Eerw. verwelkomt Ds. R. Sybrandy, wenscht de Kerken van de Krim en Lütten geluk, dat haar pogen ter verkrijging van een Dienaar des Woords door Gods goedheid is geslaagd, en feliciteert Ds. J. W. Siertsema en de Kerk van Gramsbergen, dat hij voor de roeping naar Utrecht heeft bedankt. Art. 2. Vaststelling van het Moderamen, Ds. L. A. Smilde, Praeses, Ds. R. J. Schoemaker, Scriba, Ds. C. J. H. van Diemen, Assessor. Art. 3. Onderzoek der lastbrieven door Ds. J. Koelewijn en ouderl. Bramer. Alle Kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Geen instructies. Art. 4. De notulen worden onveranderd vastgesteld.

Art. S. Ingekomen stukken. In verband met een desbetreffend schrijven van eenige leden uit een der Classicale Kerken, stelt de vergadering voor alle Kerken binnen haar ressort het minimum der predikanten vast, op f 2500 - fde bekende emolumenten. Behandeling grensregelingszaak.

Art. 6. Ds. W. Steunenberg en Ds. R. Sybrandy met Ds. C. J. H. van Diemen als secr. worden aangewezen voor de te houden visitatie der Kerken (noordel. ged.). Ds. J. W. Siertsema en Ds. L. A. Smilde, met Ds. R. J. Schoemaker als sec. voor het zuidel. gedeelte. Art. 7, Rapport der Prov. Synode. Goedgekeurd.

Art. 8. De Kerk van Hardenberg verzoekt de Classis' de aandacht der Kerken te willen vestigen op de circulaire van den Zondagsschoolbond »Jachin". De vergadering neemt dit gaarne over en wekt de afgevaardigden op, dit op hun vergaderingen te brengen. Art. 9. Rondvraag Art. 41.

Art. 10. Regeling vacaturebuurten. Lsmele en Lemelerveld t9 Sept. Ds. J. W. Siertsema. 24 Oct. Ds. S. Dwarshuis. 21 Nov. Ds. L. A. Smilde. Hardenberg 19 Sept. Ds. C. J. H. v. Diemen. 24^ Oct. Ds. W. de Jong. 21 Nov. Ds. W. Steunenberg.

Vroomshoop 19 Sept. Ds. G. Goris. 24 Oct.' Ds. S. Dwarshuis. 21 Nov. Ds. L. A. Smilde. Art. 11. Roepende Kerk voor de volgende vergadering is Heemse.

Art. 12. Lezen der korte notulen. ' Art. 13. Sluiting der vergadering door den Praeses.

Op last der Classis,

C. J. H. VAN DIEMEN.

Kort Verslag van de vergadering der Part. Synode van Zeeland, gehouden te Goes 2 en 3 Juni 1920.

Art. 1. Namens de roepende kerk van Goes opent Ds. R. J. v. d. Veen de vergadering met het zingen van Ps. 89 : 1, het lezen van Ps. 89 : 1-19 en gebed.

Art. 2 De credentiebrieven worden nagezien door Ds. F. Staal en oud. D. Scheele, die rapporteeren, dat ze in orde bevonden zijn. Art. 3. Tot praeses wordt gekozen Ds. L. Bouma, tot scriba Ds. C. J. Wielenga. Met goedvinden der vergadering worden door den praeses aangewezen tot assessor Ds. R. J. v. d. Veen en tot 2den scriba Ds. S. Groeneveld.

Art. 4. De ' scriba djr vorige Part. Syn. Ds. J. D. Wielenga leest de notulen dier vergadering, die behoudens een kleine 'aanvulling worden goedgekeurd en vastgesteld. Art. 5. De praeses stelt de rapporten aan de orde.

a. Ds. R. J. V. d. Veen brengt rapport iiit < als curator der Theol. School. Onder dankzegging aanvaard.

b. Ds. G. Doekes rapporteert over de zending. Na breedvoerige discussie besluit de Synode: de Partic. Synode gehoord het rapport en de bespreking daarop gevolgd, geeft aan deputaten in .last om de finantieele regeling nog eens nauwkeurig onder oogen te zien, met dezen verstande, dat de voorgestelde regeling dit jaar zal gelden. Enkele vragen door Ds. J. D. Wielenga gesteld, worden bevredigend beantwoord. Aan deputaten en rapporteur wordt hartelijk dank gezegd.

c. Rapporteur omtrent de kas tot steun van diaconiën die idioten enz. hebben te verzorgen, gesteld door br. A. Wisse, voorgelezen door den assessor en eveneens een schrijven van de kerk van Bergen op Zoom om / 320 voor de verpleging van twee behoeftigen. Wordt in verband met dit rapport bestaan: Deputaten der classis geven tijdig kennis aan de nalatige kerken om te collecteeren voor het einde van het Synodejaar.

2. Aan de kerk van Bergen op Zoom worde gerestitueerd, wat die kerk heeft voorgeschoten, dè som van f 160, ten behoeve van den patient J." L. K., en voor een andere patient het gevraagde uitgekeerd. Bij hernieuwde aanvrage een volgend jaar zal de kerk van Bergen op Zoom inzage hebben te geven van wat haar kerk doet.

Den deputaten wordt dank gezegd.

d. Rapport inzake art. 11 K. O. wordt door Ds. H. H. Nieboer uitgebracht. Er zijn vantvi(ee kerken aanvragen ingekomen bij de deputaten, van Westkapelle om ƒ300 steun en van Oosterland om ƒ 150 steun. Beide verzoeken worden toegestaan. Nog komt een verzoek in voor de kerk van Hoek, om f 300 steun, eveneens toegestaan.

Pauze.

e. Rapport van den Prov. Quaestor Ds. A. H. V. d. Kooi. Inkomsten f 1516.04, Uitgaven f 1026.44, batigslot f 489.60. f. Rapport art. 19 K.O. door Ds. A. H. V. d. Kooi. Inkomsten f 2425.09, uitgaven / 2365.371^, batig slot f 59.71J4. g. Rapport art. 49 K. O. door A. H. v. d. Kooi.

Onder dankzegging wordt dit rapport goedgekeurd. Den rapporteur wordt dank gezegd voor deze verschillende rapporten. h. Rapport door A. H. Nieboer in zake het archief, waarvoor dank wordt gezegd.

Ds. v. d. Veen deelt mee, dat notulen van Prov. vergaderingen van de jaren 1837, 1842, 1845, 1855, 1871 teruggevonden zijn en Ds. Doekes, dat in Middelburg zijn de notulen vanaf 1872 en v. v. f 100 wordt weer gevoteerd voor een kluis. /. Rapport ait. 13 K. O. door Ds. De Walle. Inkomsten f 2224.41. Uitgaven / 1808.35. Batig slot f 416.06.

Den rapporteur wordt dank gezegd. Art. 6. De broeders Mulder en Verkerke zijn aangewezen om de boeken van de verschillende penningmeesters na te zien, en rapporteeren, dat zij alles in orde beyonden. Ze wekken op om de collecten tijdig in te zenden.

Art. 7. Br. Punt wordt dank gezegd voor het nauwkeurig verzorgen van het archief. Art. 8. De commissie Ds. V. d. Veen, Ds. De Walle en oud. Mulder door de vorige Part. Syn. benoemd in de zaak N. brengt rapport uit omtrent het volvoeren van hare taak. De praeses zegt dezen deputaten dank.

Art. 9. Verzoeken om steun art. 19 K. O. worden in handen gesteld van deputaten. Art. 10 De nieuwe regeling omtrent art. 13 K. O. komt in bespreking. Na breede discussie wordt de regeling aldus vastgesteld.

Art. 1. Ten einde bij de uitvoering van-art. 13 K. O. bijzondere fioantiëele bezwaren t» voorkomen voor die kerken, die tot uitvoering geroepen worden, verbinden zich de kerken der classes, ressorteerende onder de Part. Syn. van Zeeland, die kerken te steunen door voor het grootste deel gemeenschappelijk die verplichtingen te dragen tot een bedrag en naar den maatstai in deze regeling vastgesteld.

Art. 2. De eventueel aan de emeriti-predikanten enz. uit te keeren bedragen worden aldus samengebracht : a. De kerk die de verplichting heeft een emeritus dienaar (of weduwe of wees) te verzorgen betaalt allereerst van het^ betaalde bedrag 10 pCt.

b. Het overige wordt door alle kerken in de rovincie naar een vasten legger bijeen gebracht. Die legger wordt opgemaakt door den depuaat der Synode ad Art. 13 en de classic, depuaten ad hoc, en wel in verband met de jaarlijks op te maken begrooting, welke de verzorging der emer. predikanten enz. vordert. Op dezen legger zijn de kerken naar draag­ kracht geclassiceerd.

Art. 3. De geregelde storting der bijdrage geeft aan de kerken aanspraak op uitkeering van de noodige gelden voor pensioen in alle voorkomende gevallen van wettige emeritaatsverklaring of bij overlijden harer dienaren. De daartoestrekkende aanvrage, met bijvoeging van het advies der classis desbetreffende, moet voor 15 Mei bij de hiervoor aangewezen deputaten worden ingediend.

Art. 4. Het bedrag 'der volgens deze regeling aan de kerken uit te keeren pensioengelden in geval van emeriteering, of bij overlijden der dienaren, woïdt door de plaatselijke kerk aangevraagd, en met advies der betrokken classis en provinciale deputaten tot nadere uitvoering van art. 13 vastgesteld. Als regel gelden hierbij de cijfers door het advies der Generale Synode, die het laatst over deze materie heeft gehandeld, aangegeven, evenwel met dien verstande, dat als pensioengrondslag genomen wordt het door den betrokken dienaar in Zeeland hoogst genoten traktement.

In geval van emeriteering of bij overlijden der dienaren voordat zij den 40-jarigen diensttijd of den 7O-jarigen leeftijd bereikt hebben, worde 't volle pensioen dat gelden zou na 40-jarigen diensttijd verleend. Deze bepaling worde alleen toegepast bij gebleken behoefte.

Art. 5. De in art. i bedoelde finantieele legger wordt telkens voor drie jaar opgemaakt door de deputaten, die voor de uitvoering dezer regeling zijn aangewezen, bijgestaan door de respectieve quaestores der classes.

De berekening der finantieele draagkracht van de kerken geschiedt voor alle classes naar de in die classes geldende betrekkingscijfers. Art. 6. De Part. Synode benoemt telken jare, op voordracht der classes, voor de uitvoering van deze regeling vijf deputaten (uit 't ressort van elke classis ééu) met hunne secundi, "" die tot taak hebben, behoudens het bepaalde in art. 5 :

a. Aan te leggen en bij te houden een lijst van de namen der kerken, welke voor het pensioen van hare Em. pred. enz. aanspraak hebben op de uitkeering, met vermelding van het bedrag dier uitkeeringen.

b. De bijdragen der kerken in ontvangst te nemen; voor geregelde uitkeering aan de rechthebbende kerken zorg te dragen en van een en ander nauwkeurig boek te houden.

c. telken jare, na den datum waarop de aanvragen volgens art. 3 behooren ingekomen te zijn een nauwkeurige begrooting van de uittekeeren gelden op te maken en aan de kerken toe te zenden met vermelding van het bedrag dat door de respectieve kerken voor dat jaar zal moeten bijgedragen worden. d. Op iedere Part. Synode een behoorlijk gedetailleerd verslag van hunne werkzaamheden, met ft^gévoegde rekening en verantwoording in te dienen.

Art. 7. De bijdragen der kerken worden in driemaandelijksche termijnen op de vergaderingen der classes gestort in banden van een classicalen, deputaat, welke de ontvangen gelden terstond overmaakt aan den quaestor der deputaten. Deze laatste bezorgt eveneens in drie­ maandelijksche termijnen het bepaalde bedrag aan de betrokken kerken, die het uitkeeren aan hun emeriti dienaren' of de'weduwen of weezen harer dienaren.

De onkosten door de deputaten te maken, evenals ook de bijdrage aan de generale kas, worden bestreden uit de kas naar art. 13. Art. 8. Deze regeling treedt in werking 1 Juli 1920. Art. 11. Besloten wordt, dat de eerstvolgende drie maanden na aanneming van dit voorstel nog betaald en gestort wordt op den ouden voet.

Art. 12. De begrooting voor art. 13 K. O. wordt vastgesteld op f 1800. Art. 13. De begrooting van den prov. quaestor wordt eveneens vastgesteld op f 1800. Art. 14. Allen penningmeesters wordt hartelijk dank gezegd voor hun beheer en zij worden gedechargeerd.

Art. 15. Ds. V. d. Veen leest voor een schrijven ingekomen van deputaten voor de oefening van het verband tusschen Geref. kerken in Nederland en de Theol. Fac. der V. U. voor kennisgeving aangenomen.

Art. 16. Een schrijven van Ds. v. Schelven van Amsterdam in 't belang van Ds. E. Th. Ploos van Amstel wordt voorgelezen. De kerken en classes worden opgewekt om steun te bieden. Art. 17. Schrijven van Prof. Dr. A. A. van Schelven met bezwaar tegen 't besluit der Part. Syn. vorige jaar en bericht dat hij in hooger beroep gaat bij de Gen. Synode. Art. 18. Schrijven van den heer J. B. Netelenbos met verzoek om ontheffing van het besluit der afzetting door de classis Middelburg 19 Nov. '19. .

Nog een schrijven namens de classis Haarlem omtrent deze zaak. Art. 19. In verband met de voorstellen van Tholen en Goes omtrent art. 15 K. O, besluit de Synode:

De Particuliere Synode stelle de Gen. Synode voor de minimum bijdragen genoemd in de toelichting op art. 13 K. O., Acta Gen. Syn. 1905, zoodanig te verhoogen, dat ze geacht kunnen worden in overeenstemming te zijn met den tegenwoordigen levensstandaard.

Art. 20. Tot deputaten voor de Generale Synode worden benoemd de predikanten: Ds. L. Bouma en Ds. R. J. v. d. Veen, de ouderlingen D. Mulder en D. Scheele Az. en tot huime secundi: de predikanten: Ds. G. Doekes en Ds. G. F. Kerkhof en de ouderlingen: J. Donner en J. Verkerke.

Pauze.

Art. 21. Komt in bespreking het bezwaarschrift van den heer J. B.* Netelenbos en het schrijven van de classis Haarlem. Na zeer. breedvoerige discussie besluit de Synode in verband met een tweetal voorstellen een commissie te benoemen die in de morgenvergadering op Donderdag een voorstel indiene bij de vergadering. In deze commissie worden benoemd de brs. Ds. Doekes, Ds. Staal, Ds. De Walle en de oud. Mulder en De Graaff. Art. 22. Na dankzegging door-br. Mulder wordt de vergadering geschorst tot den volgenden morgen 10 uur.

Art. 23. De vergadering wordt Donderdagmorgen 10 uur heropend door den praeses. Gezongen wordt Ps. 81 : 12, Ds. Groeneveld gaat voor in gebed.

Art. 24. Van oud. Verkerke kwam bericht van verhindering in.

Art. 25. De commissie (art. 21) rapporteert bij monde van Ds. Doekes. De Synode heeft na langdurige discussie het volgende besloten: De Particuliere Synode van Zeeland vergaderd op 2 en 3 Juni 1920, gehoord het verzoek van den heer J. B. Netelenbos om het afzettingsbesluit der Classis Middelburg te niet te doen, overwegende,

Ie. dat de'kerkeraad van Middelburg in hare vergadering van 11 Sept. '19 in aansluiting aan de conclusies van het rapport Prof. Honig c.s. den heer Netelenbos geschorst heeft op grond van afwijking van art. 4 en 5 Ned. Gel. Belijdenis. 2e. dat de Classis Middelburg in hare vergadering van 22 Oct. '19 op denzelfden grond het schorsingsbesluit van de kerk van Middelburg heeft goedgekeurd.

3e. dat de Classis Middelburg in hare vergadering van 19 Nov. '19 wederom op denzelfden grond tot afzetting besloot, constateert dat de Classis alzoo niet onvast was in haar oordeel,

en is van oordeel, dat aan het verzoek van den heer Netelenbos niet kan worden voldaan, noch om de formeele reden door hem genoemd, omdat de classis haar afzettingsbesluit nam met heenwijzing naar en in overeenstemming met het schorsingsbesluit door de-verklaring, dat de heer Netelenbos binnen den gestelden termijn niet herroepen heeft, en het opnieuw cpnstateeren van het feit zijner afwijking van art. 4 en 5 N. G. B.,

noch om de materieele reden door den heer Netelenbos aangevoerd, daar de classis naar het oordeel der Synoile met hare omschrijving van het ethisch beginse', welke omschrijving nauwkeuriger had kunnen zijn, niet anders bedoeld heeft te zeggen, dan dat aan allerlei uitlatingen van den heer Netelenbos ten grondslag ligt (gelijk ook aangetoond is in het rapport Prof. Honig c. s.) de ethische dwaling omtrent de Schriftbeschouwing, terwijl de heer Netelenbos niets herroepen heeft,

weshalve ze besluit het verzoek van den heer Netelenbos van de hand te wijzen, en de afzetting als terecht geschied te verklaren, en hiervan kennis te geven aan den heer Netelenbos en aan de classis Middelburg. Art. 26. De Part. 'Syn. besluit om het rapport Prof. Honig c. s. te doen drukken om het toe te zenden aan alie primi en secundi afgevaardigden naar de Gener. Synode, aan de adviseerende leden en aan alle kerken van Zeeland, en aan het moderamen ter beoordeeling te geven, welke stukken daaraan moeten' worden toegevoegd.

Art. 27. Omtrent het schrijven van de classis Haarlem besluit de Synode aan deze classis antwoord op haar schrijven te richten. Art. 28. Benoemingen voor verschillende deputaatschappen worden gedaan. Art. 29. Der commissie voor Art. 13 K.O. wordt dank gezegd voor den verrichten arbeid en ze wordt gedechargeerd. J

Art. 30. Voor de kas tot steun van diaconiëü, die idioten enz. hebben te verzorgen wordt tot adviseerend lid benoemd Ds. J. D. Wielenga. Art. 31. Besloten wordt de zorg voor het drukken van de Handelingen te stellen in handen van het Moderamen.

Art. 32. De volgende Synode zal door de kerk van Middelburg worden saamgeroepen. Als datum wordt vastgesteld de eerste Woensdag van Juni, mits deze niet valle in de Pinksterweek.

Art. 33. De praeses brengt den dank aan de Synode namens • de predikanten-'Epnferentie en verzoekt ook in 1921 onder dezelfde voorwaarden weer een conferentie toe te staan, wat de vergadering goedkeurt.

Art. 34. Het Kort Verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

Art. 35. De praeses dankt de vergadering, dat ze hem de leiding zoo licht heeft gemaakt en brengt den dank der Synode aan de kerk van Goes - voor de gastvrije ontvangst.

Art. 36. De assessor dankt den praeses voor de uitnemende leiding die hij aan de vergadering gaf. Art. 37. De praeses gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering.

Op last dser Synode,

S. GROENEVELD, 2 de scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 22 August 1920

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 22 August 1920

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken