Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Critiek.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Critiek.

4 minuten leestijd

Wat we onlangs schreven over het klein getal studenten dat aan de Rijksuniversiteiten zich voor de Theologie het inschrijven en in verband daarmede opmerkten over het besluit der Hervormde Synode om den toegang tot de colleges der Viije Universiteit voor de a.s. predikanten der Hervormde Kerk gesloten te houden, heeft van tweeërlei zijde criti^k uitgelokt.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd opgemerkt, dat de cijfers, door ons opgegeven, niet geheel juist waren. We hadden vermeld, dat er '.ich voor de Theologie aan de Rijksuniversiteiten 13 studenten lieten inschiijven; in werkelijkheid waren het er 17.

Het verschil zooals men ziet is niet zeer groot en doet ook aan ons betoog weinig af. Vergeleken met het aantal studenten, dat zich te Kampen en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam liet inschrijven, is het een veeg teeken, dat aan de Rijksuniversiteiten het aantal theologische studenten zoo gering is. Ea daarop kwam het aan.

Ernstiger is de critiek door Prof. Fabius geoefend.

Vooreerst acht hij het niet redelijk, aan de Haagsche Synode er een verwijt van te maken, dat zij de kweekelingen van de Vrije Universiteit van hare erve wil blijven weren. Deze Synode is toch niet »van Godf, maar »des afvals«, gelijk Dr. Gunning indertijd schreef, en daarom is het van haar standpunt volkomen te begrijpen, dat zij niet bevorderen wil de opleiding in de Gereformeerde waarheid, tot uitroeiing waarvan zij volgens Mr. Mackay zou zijn opgericht.

Het komt ons voor, dat de Hervormde Synode met zulk een pleitbezorger voor haar besluit weinig in haar schik zal wezen. Ze zal wel denken; non tali auxilio. Boven­

dien is het argument ook niet geheel juist. Men zou metevenwelrecht kunnen zeggen, dat het onredelijk is aan de Roomsche Kerk te verwijten, dat zij tot onfeilbaarverklaring van den Paus overging, omdat deze onfeilbaarverklaring ; de consequentie is van het Roomsche systeem. Zulk een verwijt kan juist dienen om het antigereformeerde karakter van zulk een Synode in het licht te stellen.

Maar Prof. Fabius gaat nog verder en verklaart te'^ hopen, dat de Haagsche Synode bij dit besluit zal blijven volharden, omdat hij, wanneer de Synode anders besloot, hierin niet anders zou kunnen zien dan een > list des Boozen.c

Een list, die dan daarin zou bestaan, dat men dan dit genootschap der Hervormde Kerk minder ongunstig zou gaan beoordeelen.

Waaraan hij ter illustratie nog dit toevoegde :

»De hoogleeraren (der Vrije Universiteit) blijven menschen. Zou het ondenkbaar zijn, dat die hoogleeraren het heilig toornen tegen het Hervormde Kerkgenootschap eenigermate inbonden, als zij vreesden, daarmede de kans te verspelen op vele toehoorders, die straks predikant in het Hervormde Kerkgenootschap wenschten te worden? »

Ook dit argument schijnt ons ietwat zonderling in den mond van Prof. Fabius, die op meer dan eene jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs er op aandrong, dat elke beperkende bepaling voor de toelating van studenten aan de Vrije Universiteit zou wegvallen, opdat ieder, die aan deze Universiteit studeeren wilde, van wat richting hij ook was, daar zijn studiën zou kunnen voltooien, omdat zoo eerst onze Hoogeschool tot een zegen voor allen zou kunnen worden.

Immers men zou ook hier kunnen vragen, of de Hoogleeraren dan geen menschen blijven en of het dan ondenkbaar zou wezen, dat deze Hoogleeraren het heilig toornen tegen het liberalisme, socialisme enz. eenigermate zouden gaan inbinden, als zij vreezen moesten daarmede de kans te verspelen op vele toehoorders, die liberale oi socialistische sympathieën hadden.

De Heraut vreest dit gevaar niet. Ze heeft te goed vertrouwen in de Hoogleeraren der Vrije Universiteit. En ze meent, dat juist, wanneer de poort onzer Hoogeschool zou worden ontsloten voor studenten van de Hervormde Kerk, dit niet weinig ertoe zou bedragen om het Gereformeerd element in de Hervormde Kerk te versterken, ook in den strijd, die door deze Gereformeerde broeders tegen de hiërarchische Synodale macht wordt gevoerd.

Vandaar dat de Heraut niet eerst nu, maar steeds de poging der broederen om van de Hervormde Synode gedaan te krijgen, dat zij de leerlingen der Vrije Universiteit in de Hervormde Kerk zou toelaten, met warmte gesteund heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Critiek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken