Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingezonden Stukken.

5 minuten leestijd

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie

Geachte Redactie.,

In uw nummer van 21 dezer bespreekt Gij wat ik onlangs — Gij gedoogt wel, dat ik het blad noeme — in de Gereformeerde Kerkbode alhier schreef over het besluit der Haagsche Synode, . om tot het leeraarsambt in het Hervormde Genootschap alleen toe te laten kweekelingen der Rij ks-Uni versiteiten.

Gij noemt dat eene critiek over uwe opmerkingen in zake het klein getal studenten, dat zich dit jaar aan die Universiteiten deed inschrijven voor de theologie, en over bovenvermeld synodaal besluit.

Dit is een abuis. Gelijk reeds het volgende doet zien.

Uwe beschouwingen toch kwamen voor in het jB^^a«/-nummer van 7 Nov. I.I., en wat ik schreef, staat in de Kerkbode van 31 Oct. 1.1.

Critiek over iets wat nog niet het licht zag, is uiteraard moeilijk denkbaar.

Ik achtte voorts zeer begrijpelijk, dat de Haagsche Synode in het door haar bestuurde Genootschap predikanten weren wil, die hunne opleiding uitsluitend genoten aan de Vrije Universiteit of de Theologische School te Kampen. Zulks met verwijzing naar de uitspraak van De Nederlander van Groen van Prinsterer, dat het Kerkgenootschap alleen scheen te bestaan, om de gemeenten kerkelijk te gronde te richten; naar het oordeel van Mr. Mackay, dat de bedoeling met de synodale organisatie was, de Gereformeerde Kerk te doen verdwijnen; naar het getuigenis van Dr. Gunning, dat die organisatie was uit den geest des af vals; naar het woord van Dr. Kuyper, dat zij door God vervloekt is. Aan zulk eene organisatie te verwijten, dat zij de Vrije Universiteit en de school te Kampen niet als opleidingsinstituut voor haar leeraars begeert, docht mij minder redelijk.

Naar uw meenen, zal de Synode met die verdediging weinig «in haar schikt wezen, en wel denken: «non tali auxilio< .

Hierop moge ik antwoorden, niet bedoeld te hebben, «schik c aan de Haagsche Synode te geven, noch mij tot hulpbetoon tegenover haar geroepen te voelen.

Ook zou mijne redeneering, gebouwd op den aard der synodale organisatie, onjuist zijn. Het zou niet onredelijk zijn, deze Synode hare ver keerde daden te verwijten. Zelfs niet, als die voortvloeien uit haar wezen? Laat ons dan ook aan de Roomsche bisschoppen verwijten, dat zij hunne «geestelijkenc niet uit de Vrije Universiteit willen trekken.

Nog voert Gijeen argument ad hominem aan: ik heb immers meer dan eens gepleit voor het wegvallen van «elke beperkende bepaling voor de toelating van studenten aan de Vrije Universiteitc enz.

Hierop luidt mijn bescheid aldus. Beperkende bepalingen voor toelating kent de Vrije Universiteit niet. Althans niet rechtstreeks. Wel heeft de Universiteit beperkende bepaUngen voor de promotie. Die wil ik inderdaad doen wegvallen. Wijl de Vrije Universiteit m.i. niet behoort te zijn een afgescheiden instituut, maar bestemd moet zijn voor het gansche volk.

Doch is daarmee ook slechts eenigermate in strijd, dat ik de Vrije Universiteit en de School te Kampen minder gaarne door de Haagsche Synode zie toegelaten als instituut ter opleiding van predikanten in haar Genootschap? als instituut, om jongglieden geschikt te maken voor eene positie, welke het acht te zijn in strijd met God's Woord?

Zoodra het onderwij.< ! dan insloeg bij de studenten, vat op hunne consciëotie kreeg, zou de hoogleeraar zich moeten terugtrekken. Dit zou dan moeten voorkom'en worden. Anders kwam van het doel, dat de studenten zich straks aan de synodale organisatie onderwierpen, niets terecht.

Maar zou nu inderdaad voor de Vrije Uui-

versiteit, de School te Kampen, de Gereformeerde Kerken wenschelijk, öf wel gevaarlijk zijn een onderwijs zóó weinig doordringend, dat geene synodale consciëniie daardoor getroffrn werd?

Immers kan men geen dubbelen leergang geven: ééaen, half-gereformeerd, voor het Hervormde Genootschap; en daarnaast eenen heelgereformeerd, voor wie niet bedoelen, daarin predikant te worden.

Echter blijkt uit het I/eraut-uummeT van 21 Nov. 1.1., dat de studenten uit het Hervormt'e Genootschap naar uwe gedachte wel-is-waar niet overtuigd zullen worden van het zondige, om zich aan de Haagsche Synode te onderwerpen, maar zij toch zullen gesterkt worden in den strijd , , tegen de hiërarchische Synodale macht" enz.... Of van dergelijke studenten, als zij predikant zijn geworden, veel kracht in dit opzicht zou uitgaan, Staat bij mij nog niet vast. Maar in elk geval, nu nader gebleken is, Hat met het aanbieden van hulp door de Vrije Universiteit en de School te Kampen voor de opleiding van predikanten in het Hervormde Genootschap, uwe bedoeling juist is, in dat Genootschap de kracht tegen de Synode te verhoogen, — zou toch kunnen zijn, dat zij juist u ten antwoord gaf: lieve Heraut enz., non tali auxilio, nu schuif ik een tweeden grendel op mijn deur.

Met dank voor de plaatsing,

Uwdw.

D. P. D. FABIUS.

Ben Haag^ 27 Nov. 1920.

Al vraagt Prof. Fabius wat veel van onze plaatsruimte, toch willen we hem gaarne gelegenheid geven zijne bezwaren tegen ons standpunt, eerst in een Kerkbode te berde gebracht, thans in ons blad nader te handhaven. Tot voortzetting van deze polemiek is er m. i. geen reden, omdat Prof. Fabius de door ons aangevoerde argumenten niet weerlegd heeft. Waarom het bijwonen van de colleges der Theologische hoogleeraren door studenten uit de Hervormde Kerk wel een gevaar zou opleveren voor de jjeginselgetrouwheid dezer hoogleeraren, maar dit gevaar niet zou bestaan voor de hoogleeraren in de andere faculteiten, wanneer naar den wensch van Prof Fabius de daar gegeven colleges door niet-Gereformeerden worden bezocht, is een vraag, die onbeantwoord is gebleven. Met Prof. Fabius gelooven we, dat onze Hoogeschoo' een nationale roeping heeft, en juist daarom weigeren we het separatistische standpunt, dat hij ten opzichte van de Theologische faculteit inneemt, te deelen. Het is volkomen juist, wat De Bazuin opmerkte, dat op het standpunt van Prof. Fabius de consequentie zou wezen, dat de toegang tot de Theologische colleges alleen zou mogen openstaan voor studenten, die lid van de Gereformeerde Kerken zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken