Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

R E L I G I - - - e u s

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

R E L I G I - - - e u s

DE DOOP (Doopsel)

8 minuten leestijd

Op het einde van het inleidende artikel in het januarinummer had ik gesteld: Niet door de sacramentele kracht van de tekenen, maar alleen om de volmaakte gehoorzaamheid en genoegdoening van Christus, wordt een verloren zondaar gerechtvaardigd.

Dit is de duidelijke taal van de Bijbel!

"Ho, ho, zegt Rome, wacht eens even: Indien iemand beweert dat de genade niet wordt meegedeeld door de sacramenten van de Nieuwe Bedeling krachtens eigen werkzaamheid (ex opere operato), en dat daartegenover slechts het geloof in de goddelijke belofte voldoende is voor het verkrijgen van de genade, die zij vervloekt" (Trente, 7oS, c.8).

Toch ongehoord om zoiets te beweren tegen de taal van de Bijbel in. die in duidelijk verstaanbare taal leert: "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons… opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof" (Gal.3: 13-14).

Aan dat Woord mogen wij ons vastklemmen! Dit Woord schenkt ons een diepe en heerlijke rust. Dit Woord ontkracht ook de gehele sacramentsopvatting van Rome.

Wat leert Rome over de doop?

Rome leert: Het Doopsel

- is het eerste en noodzakelijkste sacrament,

- vergeeft de erfzonde,

- vergeeft alle andere zonden en zondestraffen,

- geeft ons recht op de hemel,

- doet ons herboren worden,

- schenkt de heiligmakende genade,

- bezorgt dadelijke genaden om christelijk te leven,

- geeft ons het bovennatuurlijke leven,

- maakt ons tot kind van God,

- maakt ons tot lid van de heilige Kerk,

- prent in onze ziel een onuitwisbaar merkteken.

Een hele reeks zegeningen en heerlijkheden wordt door Rome verbonden aan het ontvangen van de Doop.

De "Katholieke Katechismus voor Volwassenen" (1986) verwoordt dit nog eens op deze wijze: "Het doopsel wast en reinigt ons van de zonde. Het maakt ons los uit de catastrofale lotsverbondenheid van alle mensen die immers onder de macht van de zonde staan en bevrijdt ons van de erfzonde, maar ook van alle persoonlijke zonden die tot dan toe begaan zijn.

Positief uitgedrukt is het doopsel wedergeboorte tot het nieuwe leven. Het schenkt ons rechtvaardiging en heiliging, het geeft ons de gave van de Heilige Geest en de gave van de heiligmakende genade. Het maakt ons tot kinderen van God en daarmee ook tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus."

In het "Geloofsboek" van de bisschoppen van België lezen we op blz. 104: "Het doopsel schenkt algehele zondevergeving van erfschuld en van elk persoonlijk kwaad. Het laat de mens in Christus herboren worden: van dood naar leven, van zonde naar genade".

Het is toch evident dat Rome vervolgens leert dat men niet zalig kan worden zonder de doop: "Indien iemand beweert dat het doopsel facultatief is, d.w.z. dat het doopsel niet noodzakelijk zou zijn voor de zaligheid, die zij vervloekt" (Trente, 7oS, c.5).

De oude catechismus ten behoeve van de bisdommen van België leert in vraag en antwoord nr. 366: "Waarom is het doopsel het noodzakelijkste sacrament? - Het doopsel is het noodzakelijkste sacrament, omdat, volgens de lering van Jezus Christus, niemand zonder doopsel het rijk der hemelen zal binnengaan".

Mijn vraag aan Rome is: Waar heeft Jezus Christus zoiets geleerd? Waar staat zoiets in de Bijbel? Hoe kun je met de hand op de Bijbel deze uitspraak tot officiële leer van uw kerk verklaren?

Terwijl de rode draad doorheen de hele Bijbel is: 'geloof'. 'door het geloof', 'op grond van het geloof'! Nergens in de hele Bijbel vind ik een aanwijzing dat vergeving van zonden en eeuwig leven bekomen worden door een sacrament. maar enkel en alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus' verlossingswerk!

Rome wijst hiermee de bijbelse grond van zondevergeving radikaal af en stelt eigenwijs: "Indien iemand zou beweren dat de mens zonder de sacramenten, door het geloof alleen, van God de genade van de rechtvaardiging ontvangt, die zij vervloekt" (Trente 7oS, c.4).

Ik kan er bedroefd om worden wanneer ik dit lees, goed wetend en voor ogen ziende welke de consequenties zijn van deze leer voor de goegemeente.

Om het hart van het Evangelie

De mens wordt, volgens Rome, gerechtvaardigd door het sacrament van de doop waardoor Gods gerechtigheid met alle goddelijke deugden in de mens wordt ingestort, zodat die mens in zijn gehele wezen rechtvaardig IS! Reëel en effectief rechtvaardig is! Rome leert niet de bijbelse rechtvaardigmaking door 'toerekening' van de gerechtigheid des geloofs. maar een 'wezensgerechtigheid'. die de substantie van de mens uitmaakt! Proeven we hierin niet het wezenlijke doch ook'diepgaande verschil tussen Rome-Reformatie? En geloof maar vrij dat dit verschil vandaag niet is opge heven! Het gaat hier niet om een kleinigheid. Het gaat hier om het hart van het Evangelie. Hier is, mijn beste mensen, het verlossingswerk van Jezus Christus in het geding! Het soevereine karakter van Gods genade wordt door de rooms-katholieke leer over de doop miskend. In zijn uiterste consequenties zou de mens eventueel kunnen worden verlost zonder de geloofsgemeenschap met Jezus Christus! Zijn wij er ons van bewust welke de gevolgen zijn van zo'n leer? Het gevolg van zo'n leer is dat de grond van Gods welbehagen niet meer in Christus ligt, maar in de door-de-doop-gerechtvaardigde mens. Hierin proef je toch dat Rome geen oog heeft voor het verbond der genade, waarin de Heere Zijn beloften toezegt aan de kinderen der genade, die in het verbond begrepen zijn. Wie daar dieper op wil doordenken raad ik het zo sprekende boek aan van Ds. H.J.Hegger: "De kinderdoop … een spreken van God".

Dankbaar rusten in Gods belofte

O hoe dankbaar mogen we zijn voor de sprake die uitgaat van de Bijbelse doop! Hoe rijk vertroostend, hoe geloofsversterkend is het getuigenis Gods in de doop!

De doop leert mij dat ik van kop tot teen, van hoofdschedel tot voetzool onrein ben en dat ik alleen door het Bloed van Jezus Christus gereinigd kan worden.

De doop betuigt en verzegelt de afwassing van de zonde door het Bloed van Christus.

De doop leert mij dat geen zondaar zo onrein is en geen zonde zo vuil zou zijn dat die niet zou kunnen worden gereinigd door het Bloed van Christus. Het Bloed van Christus reinigt van ALLE zonde! Zo luidt het getuigenis der Schriften! De Heere betuigt mij dat! De Heere verzegelt mij dat. Door de doop! De Heere overtuigt mij en verzekert mij (!) van de waarheid van Gods belofte van volkomen vergeving van zonde in het Bloed van Christus.

O mensen, vergeet dat nooit! Laat u dat niet ontnemen! Je bent gedoopt en de belofte is aan u verzegeld dat het Bloed van Christus reinigt van alle zonde! Die belofte is voor u!

"Och, dat kan toch niet voor mij zijn…" - zo hoort men wel eens zuchtend uitspreken. En toch, God betuigt het en God verzegelt het! Twijfel toch niet aan wat God in de sakaramenten wil verzekeren. "Jamaar, moest u eens in mijn hart kunnen zien, zoveel onreinheid, zoveel leugen, zoveel ongerechtigheid. Alles in mij roept het oordeel van God af!" Ja inderdaad, je hebt volkomen gelijk. God moet u veroordelen. En toch… Hij doet het niet. Waarom niet? Omdat je zo'n toffe knul bent? Of zo'n lieve meid? Omdat je 't toch goed bedoelt? Neen toch… want zo tof en lief zijn we ook weer niet en zo goed bedoelen we 't ook niet. Maar in Christus wil HIJ ons genadig en barmhartig zijn. Dat is het wonder, niet te peilen door ons zondig en onverstandig hart, dat Hij aan u en aan mij, verloren in zonde, betuigt: "die belofte is voor u, geloof het! Om die reden heb Ik u laten dopen. Ik weet dat twijfel aan Mijn belofte zo gemakkelijk de kop opsteekt. Daarom heb Ik u laten dopen als een zegel op Mijn belofte. Twijfel toch niet!" Hoe vertroostend is deze boodschap ons in de doop betuigd!

Hoe ziet de rooms-katholieke Doopplechtigheid er uit?

Het doopritueel omvat een begroeting waarin een uitleg van het sacrament wordt doorgegeven en waarna het kruisteken wordt gegeven op het voorhoofd van het kind door de bedienaar, de ou ders en peter en meter. Er volgen dan een Schriftlezing met een korte preek en voorbeden. Na deze wordt het kind gezalfd met olie op het voorhoofd, terwijl gebeden wordt dat het kind niet langer mag vallen onder de macht van de duivel. Daarna wordt het doopwater gewijd en de Heilige Geest aangeroepen over het water. Daarna volgt een plechtige belofte vanwege peter en meter om hun verantwoordelijkheid op te nemen het kind in de rooms-katholieke geloofsopvoeding te begeleiden. Hierna volgt handoplegging en wordt de katholieke geloofsbelijdenis uitgesproken door ouders, peter en meter. Daarna de eigenlijke doop. Tenslotte ontvangt het kind de zalving met chrisma, het doopkleed en de brandende doopkaars.

Uiteindelijk wordt het aan Maria toegewijd met oplegging van het schapulier.


Het graf van Christus is beroemd geworden omdat het leeg is.

Dit artikel werd u aangeboden door: In de Rechte Straat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1994

In de Rechte Straat | 24 Pagina's

R E L I G I - - - e u s

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1994

In de Rechte Straat | 24 Pagina's

PDF Bekijken