Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heiliging: Gods werk of mensenwerk?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Heiliging: Gods werk of mensenwerk?

8 minuten leestijd

De heiligheid strekt zich tot alle delen van onze persoon uit. Zij vervult ons wezen, spreidt zich uit over ons leven, beïnvloedt alles wat wij zijn, of doen, of denken, of spreken, of beramen, zowel in het kleine als in het grote, zowel uitwendig als innegatief of positief, in het "wendig, liefhebben, in het haten, in smart, in blijdschap, in geoorloofde genietingen, in zaken, in vriendschap, in betrekkingen, in zwijgen, in spreken, in lezen, in schrijven, in het uitgaan en ingaan, ja, in onze gehele mens, in elke beweging van geest, ziel en lichaam. In huis, in de binnenkamer, op de markt, in de winkel, achter het bureau, op de weg, in alles moet gezien worden dat wij een "heilig leven" leiden."

Deze indringende woorden las ik in het boek "Gods weg van heiligheid" van Horatius Bonar. En de vraag die onmiddellijk naar boven komt is: "Wie is tot zoiets in staaté Wat zou er van heiliging terechtkomen als wijzelf ons hart en leven zouden moeten zuiveren van onreinheid en onheiligheidé"

Geschenk

Nu is het zo dat volgens Rome de rechtvaardigmaking Gods werk is, maar dat de heiliging vooral het werk van de mens zou zijn. De eens gerechtvaardigde mens moet nu zelf verder op de weg van de heiligmaking, weliswaar voorzien van dadelijke genade. Het roomse begrip "heiligheid" wordt vooral gezien als het ethische resultaat van de in de mens ingestorte genade Gods en de medewerkende wil van de mens. Dr. H. Bavinck schrijft terecht in zijn "Gereformeerde Dogmatiek": "Velen erkennen nog dat wij gerechtvaardigd worden door de gerechtigheid, welke Christus verworven heeft, maar houden het ervoor of handelen er althans in de praktijk naar, alsof zij geheiligd moesten worden door een heiligheid, welke zij zelven tot stand brengen." Maar daar missen wij toch de bekwaamheid toe! In de weg van dergelijke werkheiligheid wordt de mens helemaal teruggebracht onder de wet. Dat is het schrijnende gevolg van de roomse leer over de heiligmaking. Wat een rust ligt er in het Woord van de Heere: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing" (1 Kor. 1:30). Blijkt hieruit niet overduidelijk dat ook de heiliging een toegerekende heiliging isé Heiliging is niet, zoals wel eens wordt beweerd, een deugd die wij onszelf eigen kunnen maken met de hulp van Christus. Neen, de heiliging is een geschenk van Christus! Hijzelf is onze heiliging. Uit onszelf kunnen we dat niet opbrengen! De Bijbel spreekt trouwens ook over de mens als voorwerp van goddelijke heiliging: "De God des vredes heilige u geheel en al…" (l Thess. 5:23).

Opdracht

Duidelijk spreekt de Bijbel ook over een activiteit van de mens in het proces van de heiliging. Wie in Christus geheiligd is, zal ook heilig leven! Zo lezen we in Rom. 6:4: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden." Net als Christus verlang je ernaar om te leven tot heerlijkheid des Vaders. Paulus roept het uit: "Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve levené" (Rom. 6:2). En in 1 Kor. 6:20: "Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn." Als heiligen en geheiligden in Christus worden we opgeroepen om heilig te worden in al onze wandel: "Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel" (1 Petr. 1:15).

In de weg van de heiligmaking is het natuurlijk niet zo dat wij ons nu maar eens speciaal moeten gaan inspannen om ons levensniveau op een hoger peil te brengen of om een morele verbetering na te jagen. Het is niet zo dat wij ons oude leventje wat moeten bijwerken en opknappen en hier en daar enkele gebreken wegwerken, zodat de ruwe kanten van ons leven wat zijn gladgemaakt. Neen! Het is een vrucht van de gemeenschap met Christus! Paulus zegt het zo helder in Rom. 6:22: "Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven." Van de gemeenschap met Christus gaat steeds een heiligende kracht uit. De gemeenschap met Christus beweegt ons ertoe om in nieuwheid des levens te wandelen. Het is de Geest van Christus Die van ons nieuwe mensen maakt. Wie een oprechte geloofsband kent met de Heere Jezus Christus, krijgt een hekel aan alles wat riekt naar de werken des vleses. Zonde wordt je tot een last. Je hart gaat er helemaal naar uit om de werken des Geestes te mogen doen. Je wordt vergevingsgezind, je wordt verdraagzaam, nederig en zachtmoedig. Je wilt helemaal toegewijd zijn aan de Heere en Zijn Koninkrijk!

Verlangen

Dit heilige verlangen, dat door de Geest Gods in je hart is gewerkt, zal zijn uitstraling krijgen in alle denkbare relaties: in je gezin en in je huwelijk, op je werk of op school… De vraag "Heere, wat wilt Gij dat ik doen zalé" zal onze hele levenshouding bepalen. Zo wordt waar wat Paulus schrijft in de Filippensenbrief: "Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen." Ds. C.G. Vreugdenhil schrijft in zijn boek "Alles uit Hem": "En wat is nu de heiligmakingé Dat de Geest als het ware stukje bij beetje het door de zondeval verloren gegane beeld van God herstelt en vernieuwt en zo in overeenstemming brengt met het beeld van Christus. Onze onreine ogen gaan dan lijken op Zijn reine ogen, Zijn vriendelijke mond wordt een voorbeeld voor onze hatelijke mond, Zijn zegenende handen krijgen gestalte in onze misdadige handen, Zijn bereidwillige voeten in onze onwillige voeten. Dat doet de Geest niet zo, dat het alleen maar een zaak is van de buitenkant maar Hij bakt het beeld van Christus er helemaal in. Zo gaan we dan in onze handel en wandel lijken op Hem, Wiens spijze het was om de wil van Zijn Vader te doen." De heiligmaking: een vrucht van het werk van Gods Geest in ons leven. Nooit een vrucht van eigen presteren! Wie op de weg van de heiligmaking over eigen prestatie en verdienste zou willen spreken, wordt door Paulus op een klare wijze teruggefloten! Zo iemand begrijpt er niets van! "Het is de Geest van God Die de zonden onzer begeerte voortdurend uitzuivert en uitbrandt, en onze harten doet ontvlammen tot liefde tot God en ijver tot vroomheid" (Calvijn, Inst. III, 1, 3). Wij worden geroepen tot heiliging. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, maar wij zijn het niet die de vrucht laten rijpen. Het is God Die de wasdom geeft (1 Kor. 3:6). Onze heiligheid is gefundeerd in Gods heiligheid. Op grond van Gods barmhartigheid worden wij opgeroepen om als "heiligen" te leven. De heiliging van de gelovige kan nooit een zelfstandig terrein zijn van de menselijke activiteit.

Klooster

Wij hoeven ons niet terug te trekken in een klooster om zodoende de weg van de heiligmaking te kunnen bewandelen. Laten we toch vasthouden aan wat de Bijbel ons leert! De weg van de heiliging wordt bewandeld vanuit de gemeenschap met Jezus Christus! Of je nu in een klooster of buiten een klooster vertoeft. Gedurende vele jaren heb ikzelf, binnen de kloostermuren onder strenge regels en in de weg van een ascetisch leven, getracht mezelf op te werken tot de staat van een heilig leven. Je moest er van alles en nog wat doen om er de genade waardig te worden. Voortdurend was je met jezelf bezig, met een vleselijk streven naar vervolmaking en zelfheiliging. Met veel menselijke energie en wilskracht probeerden we een zelfgetimmerd geestelijk bouwsel op te trekken, waarvan we hoopten dat de Heere God er met welgevallen op zou neerzien. Het was echter een doodlopende weg! Omdat de krachten van waaruit we leefden en werkten, werden geput uit de bron van het "vlees". Nu mogen we leven uit genade! Nu mogen we leven in nieuwheid des levens. Dat heilige en nieuwe leven rust in Christus alleen en het mag elke dag putten uit Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid! Wat heerlijk! Wat een blijdschap en vrede mag je dan kennen! Ik gun het zo graag aan eenieder die dit leest, aan eenieder die belijdt christen te zijn. Moge de Heere onze God u daarin leiden en zegenen.

Dit artikel werd u aangeboden door: In de Rechte Straat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 2006

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

Heiliging: Gods werk of mensenwerk?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 2006

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

PDF Bekijken