Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Antichrist (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antichrist (1)

7 minuten leestijd

IN DE AFGELOPEN DRIE ARTIKELEN VAN DE VERDIEPING GING HET OVER DE TEKENEN VAN DE TIJDEN. IN DE AANKOMENDE DRIE ARTIKELEN GAAT HET OVER TWEE SPECIFIEKE TEKENEN VAN DE TIJDEN: 1. DE ANTICHRIST, EN 2. HET DUIZENDJARIG RIJK. IN DE EERSTE TWEE ARTIKELEN WORDEN DE BIJBELSE CONTOUREN EN DE ACTUALITEIT VAN DE ANTICHRIST GETEKEND. IN HET DERDE ARTIKEL KOMT HET DUIZENDJARIG RIJK AAN BOD.

De grote tegenstander

Het woord ‘antichrist’ is opgebouwd uit de woorden ‘anti’ en ‘Christus’. Dit woord kan op twee manieren worden vertaald. In de eerste plaats kan het betekenen: in plaats van Christus. In de tweede plaats kan het betekenen: tegenover Christus. De tweede betekenis laat vooral een bestrijden van Christus zien. De eerste betekenis laat zien dat de antichrist zich aanmatigt, wat alleen Christus toekomt. Beide betekenissen laten de kern van de antichrist zien: hij verzet zich doelbewust tegen Christus als hét teken van de tijden. Het kruis van Christus, waaraan redding is aangebracht voor ieder die als goddeloze tot Hem vlucht, mag geen plaats hebben in de wereldgeschiedenis. Daarom moet dat teken worden weersproken. In de antichrist gaan de woorden van de oude Simeon ten diepste in vervulling: Deze [namelijk de Heere Jezus] wordt gezet … tot een teken dat weersproken zal worden (Luk. 2:34b); Christus mag geen Koning zijn. Verschillende Bijbelgedeelten tekenen de contouren van dit verzet.

Brieven van de apostel Johannes

De 1e en 2e brief van de apostel Johannes zijn de enige twee Bijbelboeken waarin het woord ‘antichrist’ voorkomt. In 1 Johannes 2:18 en 22; 4:3 en 2 Johannes 7 gebruikt Johannes het woord om vooral mensen in zijn eigen tijd aan te duiden. In 1 Johannes 2:18 legt Johannes een verband tussen de definitieve openbaring van de antichrist en een bepaalde ketterse gedachtegang, die in de gemeente waaraan Johannes schrijft, heeft postgevat. Hij maakt wel onderscheid tussen de antichrist en vele valse christenen, die hij in 1 Johannes 2:19 antichristussen noemt om de diepe dwaalgeest van de antichrist in zijn eigen tijd aan te wijzen; 1 Johannes 4:2 en 3 geeft de kern van deze dwaalgeest aan: Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. Calvijn wijst in zijn commentaar op de Johannesbrief erop dat de kern van de geest van de antichrist de verzoening raakt. Want wanneer de Heere Jezus geen God én geen mens zou zijn geweest, zou er geen verzoening mogelijk zijn; de ketterse gedachtegang ontkende dat de Heere Jezus als God ook echt mens geworden is.


De antichristelijke geest is niet in de eerste plaats hij, die zich zeer openlijk tegen Christus verzet, maar die schijnbaar onbetekenend afdoet aan het wezen en werk van Christus.


Het onderwijs uit de brieven van Johannes ten aanzien van de antichrist is waarschuwend. De openbaring van de geest van de antichrist begint niet buiten de kerk, maar in de kerk. De antichristelijke geest is niet in de eerste plaats hij, die zich zeer openlijk tegen Christus verzet, maar die schijnbaar onbetekenend afdoet aan het wezen en werk van Christus. Hoewel de uiteindelijke openbaring van de antichrist openlijk godslasterlijk is, is de uiterlijke schijn in eerste instantie aan Christus gelijk (Openb. 13:11: En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk …). Bij de uiterlijke schijn begint het verzet tegen het volle werk van Christus tot redding van goddelozen en het vervangen daarvan. In de uitleg van 1 Johannes 4:3 (zie citaat) wijst Calvijn erop dat het doel van de antichrist is om de gehele kerk totaal te verwoesten. Dit begint van binnenuit bij de geleidelijke afval van de kerk door het verlaten van de zuivere leer. Dit leidt uiteindelijk tot wetteloosheid. Hierover spreekt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:3-12 in verband met de antichrist.

2 Thessalonicenzen 2

In 2 Thessalonicenzen 2 verbindt Paulus drie dingen met elkaar: de wederkomst van Christus, die wordt voorafgegaan door de afval van de zuivere leer en de openbaring van de antichrist (vers 3). De antichrist wordt door Paulus genoemd mens der zonde en zoon des verderfs. Waarschuwend is in dit verband dat er voorafgaand aan de openbaring van de antichrist een grote afval zal zijn. Hier wijst ook Johannes in zijn brieven op. Paulus zelf wijst hier in 1 Timotheüs 4:1 ook op in verband met de eindtijd: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen … Iets vergelijkbaars wordt gezegd in Openbaring 13:14 van het beest, dat moet brengen tot de aanbidding van de antichrist (Openb. 13:1-11).

In 2 Thessalonicenzen 2 is de antichrist openlijk goddeloos in openlijke ‘tegenchristelijkheid’ (vergelijk vers 4). Kernwoorden voor de antichrist zijn zonde, ongerechtigheid en onrechtvaardigheid. De eerste twee woorden zou je ook kunnen weergeven met wetteloosheid. Dit gaat zo ver dat de antichrist zichzelf tot God maakt. In het D.V. volgende artikel zal ik verder uitwerken dat wij niet zozeer aan één persoon moeten denken, maar meer aan een geest van dusdanige verleiding (vers 10-12) dat vele mensen zich massaal tot wetteloosheid bekeren. Dit is iets wat Paulus reeds tekent in Romeinen 1:18-32. Hier legt hij de verbinding tussen het ontkennen van God en het overgegeven worden in de onreinheid van de homoseksuele praxis en allerlei andere zonden (Rom. 1:29-32). Met dit laatste zitten we in de actualiteit van onze eigen tijd.

Samenvattend, we hebben uit de Bijbel over de antichrist gezien dat zijn geest rondwaart in het verlaten van de zuivere leer en het zich overgeven aan wetteloosheid. In D.V. het volgende artikel wil ik stilstaan bij Daniël 7 en Openbaring 13. Hier is de meest openlijke openbaring van de antichrist in vervolging en godslastering. Vervolgens wil ik ook stilstaan bij de vraag wie of wat wij precies kunnen verstaan onder de antichrist.


En dit is de geest van de antichrist.

Dit doet de apostel daarbij, opdat hij voor ons de bedreigingen, die ons van Christus afleiden, des te afgrijselijker zou maken. Want wij hebben gezegd hoe de leer van het rijk van de antichrist, zeer vermaard en in de mond is geweest, opdat de gelovigen van de toekomende verwoesting van de kerken vermaand zijnde, zich zorgvuldig zouden wachten. Zo verschrikten zij dan terecht voor die naam, als voor een kwaad gerucht en een naam die vol ongeluk is. Nu zegt de apostel dat allen die Christus verkleinen, leden zijn van dit rijk. En hij zegt dat de geest van de antichrist komen zal en al in de wereld is. En dit bedoelt hij op twee manieren: want hij verstaat dat hij al in de wereld is, omdat hij zijn verborgen ongerechtigheid aanrichtte (2 Thess. 2:7). Hij verstaat dat de antichrist nog komen moet, omdat Gods waarheid door die valse … leringen nog niet onderdrukt was, omdat de hoogmoed met het verderf van de godsdienst nog niet samenging, omdat de wereld nog niet met een schandelijke trouweloosheid van Christus afgeweken was; en, omdat de opgerichte tirannie tegen het rijk van Christus zich nog niet openbaar verhief,… (Calvijn op 1 Joh. 4:3)

Spijk, ds. M.W. Muilwijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 12 May 2016

Kerkblad | 24 Pagina's

Antichrist (1)

Bekijk de hele uitgave van Thursday 12 May 2016

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken