Bekijk het origineel

Een indringend lied

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een indringend lied

6 minuten leestijd

“WANT DE WIJNGAARD VAN DEN HEERE DER HEIRSCHAREN IS HET HUIS VAN ISRAËL, EN DE MANNEN VAN JUDA ZIJN EEN PLANT VAN ZIJN VERLUSTIGINGEN; EN HIJ HEEFT GEWACHT NAAR RECHT, MAAR ZIET, HET IS SCHURFTIGHEID, NAAR GERECHTIGHEID, MAAR ZIET, HET IS GESCHREEUW” (JESAJA 5:7).

Aan het einde van het eerste deel van de profetieën van Jesaja komen we Jesaja als een middeleeuwse troubadour tegen met een lied. God stelt alle mogelijke middelen in werking om Zijn volk te bereiken en de boodschap door te laten dringen. Jesaja heft een lied aan, een zeer knap lied. Wat zingt hij? Hoor: “Nu zal ik mijn beminde een lied van mijn liefste zingen van Zijn wijngaard” Een wijngaard was niet iets vreemds, veel van de luisteraars werkten in een wijngaard. “Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En Hij heeft die omtuind, en van stenen gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouwen”. Wat een wijngaardenier is dat! Liefdevol en teer besteedt de wijngaardenier zijn zorg aan zijn wijngaard. Eerst zoekt hij een vette, een vruchtbare heuvel. Goede grond heeft hij nodig om wijnstokken in te planten. Hij heeft die wijngaard omtuind, hij maakt een muurtje om zijn wijngaard. Hij raapt zoveel mogelijk de stenen uit de grond en stapelt die bij het muurtje op, zodat er geen wilde dieren door de wijngaard kunnen lopen. Daarna gaat hij aan de slag met edele wijnstokken. In het midden bouwt hij ook nog een toren. Hij treft ook voorbereidingen voor het gebruik van de druiven. “En ook een wijnbak daarin uitgehouwen.” Niet eens elke wijngaard had een wijnbak, maar deze wel! En hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou voortbrengen. Wij kunnen die wijngaardenier goed begrijpen, alles gedaan en dan verwachtend uitzien naar rijpe druiven, goede vruchten! Maar wat zingt Jesaja nu? “Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht.” Dat zo mooi begonnen lied van Jesaja bereikt een verdrietig dieptepunt. Die schitterende wijngaard heeft stinkende vruchten voortgebracht.

Lezer, u wordt betrokken in het geding om de wijngaard. “Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, Ik zal ulieden nu bekend maken, wat Ik Mijn wijngaard doen zal; Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afweiding; zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En Ik zal hem tot woestheid maken; hij zal niet besnoeid, noch omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan; en Ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen.” Dat is een dreigende boodschap. Niet alleen toen, maar ook nu. In vers 7 komt Jesaja met de betekenis van het lied. Want de wijngaard van de HEERE der heirscharen is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Die wijngaard zo zorgvuldig en liefdevol aangelegd en klaargemaakt is Gods eigen volk. De HEERE, de trouwe Verbondsgod is de wijngaardenier, de Landman. Alles heeft de Heere aan Zijn volk ten koste gelegd. Zijn volk vrij verkozen boven andere volken, en niet omdat het volk beter was. Nee, uit vrije gunst. Uitgeleid uit Egypte uit het diensthuis van de slavernij en gebracht in het beloofde land. Een heerlijk en goed land, beloofd, en ook gegeven. Als ergens Gods trouwe zorg blijkt dan wel daarin dat Hij Zijn volk alles gaf wat het nodig had. Een zorgvuldig aangeplante wijngaard, Israël en Juda. Die behoorde God toe, het is Zijn wijngaard, Zijn verkozen volk. Daarom was die wijngaard ook het voorwerp van Gods gunst. Het was Zijn vreugde om voor die wijngaard te zorgen.

U wordt als lezer geroepen om te oordelen tussen de Heere en Zijn wijngaard. Ook tot u is God gekomen. Door Gods onbegrijpelijke verkiezing kwam het Woord in ons land, kwam het in gezinnen, ook in het gezin waarin u of jij opgegroeid bent, of in uw leven, zonder dat u van de HEERE wist, door een vriend of vriendin. U kwam onder het Woord en werd apart gezet. Daar hebben wij geen recht op. Integendeel, wat is het een wonder dat Hij een christelijke gemeente in het aanzijn heeft gebracht door Zijn Woord. Tot vijanden van Hem komt Hij. Begrijpt u dat? Is Gods zorg wel eens onderwerp van uw overdenking? Wat Hij u geeft tot op vandaag? Het Woord wat mij zegt wie ik ben. Ook al geloof ik dat niet, ook al zie ik dat niet. Het Woord komt mij tegen op mijn levensweg en het zegt: Goddeloze, uit u geen vrucht in der eeuwigheid! Dat raakt mijn hart, dat raakt mijn leven. Als God tot u komt met Zijn Woord, zijn dat woorden van oordeel en vrijspraak, beloften van zaligheid en de vergeving der zonden voor mensen zonder enig recht. De Heere komt tot u en mij en vraagt heel persoonlijk: Nu dan, “wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb”? Wat moet u zeggen? Heeft de Heere niet betoond dat Hij een God wil zijn Die uit vrije gunst naar u omziet? Hij besteedt door de prediking nog steeds Zijn uiterste zorg aan u. Hij laat u, jou en mij verkondigen Zijn zorg en liefde voor Zijn wijngaard. Hij heeft u apart gezet door Zijn hand tot u uit te strekken. Zoveel tedere zorg heeft Hij aan u betoond.

Welke vruchten vindt Hij in uw leven? Goede vruchten blijken in uw levenswandel, maar evengoed stinkende vruchten. Wat staat er in onze tekst? We lezen: “en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftigheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw”. Anders vertaald: Hij heeft gewacht naar goed bestuur, maar ziet het is bloed-bestuur, naar rechtsbetrachting, maar ziet, het is rechtsverkrachting. In Israël zijn rechters omkoopbaar. Overal in het land wordt bloedvergieten gevonden in plaats van recht. Het geschreeuw uit onze tekst is het geklaag van de verdrukten, en dat in plaats van gerechtigheid. Wrange vruchten, die Juda aan God biedt als dank voor al de zorg en liefde, waarmede Hij het heeft omringd.

Goede vruchten worden alleen zichtbaar in een leven dichtbij de Heere, een leven dat door het geloof gericht is op Christus, omdat God Zich in Hem openbaart. In Hem tentoonspreidt wat Hij schenken wil. Denkt u aan die gelijkenis: ten laatste zond Hij Zijn Zoon. De Heere laat u temidden van uw nood Zijn Zoon bekend maken. Dat er leven en zaligheid is in Hem alleen. Daarin toont Hij Zijn zorg. Zijn Persoon en Zijn werk is dat de hartslag van uw leven? Kunt u buiten Hem? Of zegt u: Wat ik moet missen, Hem toch niet! Ook al is het nog zo klein, maar op Hem geworpen te zijn. Heere, U hebt zoveel zorg besteedt, meer kan niet: U gaf het liefste dat u had: Uw eniggeboren Zoon. Door het geloof zeggen: Hem heb ik lief, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.

Lunteren, ds. J.A. Kloosterman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 2017

Kerkblad | 24 Pagina's

Een indringend lied

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 2017

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken