Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veel gestelde vragen met betrekking tot de ambtsdragerverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Veel gestelde vragen met betrekking tot de ambtsdragerverkiezingen

9 minuten leestijd

In het najaar van elk oneven jaar vinden in alle gemeenten van de kerk ambtsdragerverkiezingen plaats. Het verkiezen van ambtsdragers is allereerst een geestelijke zaak. Dat vraagt om een voortdurend gebed in de gemeente. Een gebed om mannen die geleid worden door Gods Woord en de Heilige Geest en een gebed om mannen die geschikt zijn om te dienen in de gemeente en de kerk. Deze geestelijke zaak vraagt echter ook om orde en recht. De manier van verkiezen van ambtsdragers is daarom zorgvuldig vastgelegd in de kerkorde. De kerkorde is voor de meesten van ons geen dagelijkse kost. Gelukkig proberen kerkenraden wel naar de orde van de kerk te handelen, zoals we merken uit de vele vragen die gesteld worden. Uit deze vragen hebben we een uitgebreide lijst van veel voorkomende vragen en antwoorden samengesteld. Een deel van deze vragen vindt u onderverdeeld in drie thema’s in dit artikel:

• Zittingstermijnen en rooster van aftreden

• De verkiezingsprocedure

• De stemmingsvergadering

Alle overige vragen en antwoorden vindt u op de website van de kerk. Daar vindt u onder meer vragen over:

• De samenstelling van de kerkenraad

• Wie stemgerechtigd zijn

• De drie verschillende vormen van verkiezen

• Hoe en wanneer verkiezingslijsten of dubbeltallen moeten worden opgesteld

• De mogelijkheden van het indienen van een bezwaar

Voor de ambtsdragerverkiezingen zijn twee ordinanties van de kerkorde van belang. Dat is ordinantie 1 voor de ambtelijke vergaderingen en ordinantie 3 voor de verkiezing van ambtsdragers. Beide ordinanties zijn te vinden op de website van de kerk: www.hhk.nl/kerkorde/ordinanties. Bij de beantwoording van de vragen is zoveel mogelijk een verwijzing naar de betreffende ordinantie opgenomen, zodat u daarvan kennis kunt nemen.

Heeft u nog meer vragen? Bekijk de informatie op de website van kerk of neem contact op met het kerkelijk bureau (0318-505541 / pvdboogaard@hhk.nl).

Zittingstermijnen en rooster van aftreden

1. Hoe lang is een termijn waarvoor een ambtsdrager gekozen wordt?

Dat betreft vier kalenderjaren. Een termijn begint op 1 januari van een even jaar en eindigt op 31 december van een oneven jaar. Wie bijvoorbeeld op 1 januari 2020 bevestigd wordt, is aftredend op 31 december 2023.

Zie ordinantie 1, artikel 1, lid 5.

2. Hoe lang kan een ambtsdrager dienen als hij tussentijds bevestigd is?

Hij maakt de termijn af van degene in wiens vacature hij bevestigd is. Dit betekent dat zijn eerste termijn minder dan vier jaar is. Daarna kan hij nog tweemaal (her)bevestigd worden.

3. Hoe vaak kan een ambtsdrager achter elkaar bevestigd worden?

Een ambtsdrager kan na zijn eerste bevestiging nog twee keer aansluitend (her)bevestigd worden. Daarna is hij aftredend en niet herkiesbaar. Dit betekent dat een ambtsdrager maximaal twaalf jaren achtereen kan dienen. Na zijn afreden is hij elf maanden niet verkiesbaar.

4. Zijn er leeftijdsgrenzen?

Ja. Iemand die zeventig jaar of ouder is, is na afloop van zijn zittingstermijn pas na 11 maanden weer herkiesbaar. Met andere woorden iemand die zeventig jaar of ouder is, dient aan het einde van zijn termijn af te treden.

Het is mogelijk om dispensatie voor deze regel te krijgen, daartoe kan door de kerkenraad een met reden omkleed verzoek ingediend worden bij het breed moderamen van de classicale vergadering. Dit verzoek dient voorafgaande (!) aan de start van de verkiezingsprocedure gedaan te worden.

Zie ordinantie 1, artikel 15, lid 8.

5. Mogen familieleden tegelijkertijd zitting in de kerkenraad hebben?

Dat ligt aan de graad van bloed- of aanverwantschap. Zij die in de eerste of de tweede graad bloed- of aanverwant zijn, mogen niet tegelijk zitting hebben in de kerkenraad. Dit betekent bijvoorbeeld dat een vader en (schoon)zoon, opa en kleinzoon, broers en zwagers niet tegelijk in de kerkenraad kunnen zitten. ‘Koude’ zwagers kunnen overigens wel tegelijk zitting hebben. Zij hebben geen directe verwantschap omdat zij verwant zijn via twee zussen. De graad van verwantschap kunt u berekenen door te rekenen naar de gemeenschappelijke afstamming. Op de website van de kerk vindt u hierover een uitgebreider antwoord.

Ook voor deze regel is, bij uitzondering, dispensatie te verkrijgen bij het breed moderamen van de classicale vergadering. Zie ordinantie 1, artikel 15, lid 10.

Verkiezingsprocedures

6. Zijn er vaste termijnen van toepassing in de verkiezingspro

Er zijn inderdaad vaste termijnen van toepassing. Deze zijn in de kerkorde nadrukkelijk uitgewerkt en dienen zorgvuldig nagevolgd te worden.

Globaal geldt het volgende:

• Een verkiezingsvergadering dient vier weken van tevoren aangekondigd te worden.

• Er is, na de bekendmaking, acht dagen gelegenheid om aanbevelingen in te dienen.

• Minimaal acht dagen voordat de verkiezingsvergadering plaatsvindt, wordt de gemeente daarvan in kennis gesteld, waarbij tevens de opgestelde dubbeltallen, dan wel de opgestelde verkiezingslijst, bekend wordt gemaakt.

• De gekozene heeft zeven dagen bedenktijd.

Op de website van de kerk is hiervoor een uitvoerige handleiding te vinden: https://www.hhk.nl/uploads/Kerkorde/Handleidingen/Procedures_termijnen_en_afkondigingen.pdf

7. Hoe dienen bekendmakingen plaats te vinden?

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

• door een bericht in de kerkbode én een afkondiging in de kerkdienst, of

• door een bericht aan elk van de stemgerechtigde leden. In de bekendmaking dienen termijnen nadrukkelijk genoemd te worden. Dat geldt ook voor de namen van de vacature( s), die met voorletters en achternaam genoemd moeten worden. Bijvoorbeeld: vacature ouderling A.B. van Crimpen.

8. Hoe dienen aanbevelingen te worden ingediend?

Dat dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren onder vermelding van de betreffende vacature. Dit betekent dat aanbevelingen niet per e-mail kunnen worden ingediend, tenzij de brief als gescande bijlage bij de e-mail is gevoegd.

9. Moeten door de gemeente zowel namen worden ingediend in de vacature van een aftredende ambtsdrager als in de vacature van een herkiesbare (dus zittende) ambtsdrager?

De stemgerechtigde leden worden ertoe opgeroepen om namen in te dienen in de vacature van een aftredende ambtsdrager. Het is gewenst dat lidmaten hun betrokkenheid betonen door aanbevelingen in te dienen. De verkiezingen zijn immers niet alleen een zaak van de kerkenraad. Inzake de vacature van een herkiesbare ambtsdrager wordt de gemeente om een stilzwijgende instemming gevraagd om deze ambtsdrager opnieuw een termijn te laten dienen. Indien er geen aanbevelingen worden ingediend, betekent het dat de gemeente ermee instemt dat de ambtsdrager opnieuw bevestigd wordt. Dit betekent dat als er echte bezwaren zijn tegen een zittende ambtsdrager er een mogelijkheid is om een andere lidmaat aan te bevelen, zodat er een verkiezing nodig is. De kerkenraad is in dat geval niet verplicht de aanbevolen lidmaat naast het zittende kerkenraadslid op dubbeltal te stellen, maar mag ook een andere lidmaat plaatsen. Blijft staan dat ieder stemgerechtigd lid het recht heeft om van de mogelijkheid gebruik te maken om een andere lidmaat aan te bevelen.

De stemmingsvergadering

10. Kan er per volmacht worden gestemd?

Nee, dat is niet mogelijk. De kerkorde gaat uit van een stemmingsvergadering waarbij de stemgerechtigde leden daadwerkelijk aanwezig zijn om hun stem uit te brengen.

Het is dan ook wenselijk dat er daadwerkelijk een stemmingsvergadering plaatsvindt.

11. Wanneer is iemand gekozen?

Wanneer hij de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen. De volstrekte meerderheid betekent dat bij 10 uitgebrachte geldige stemmen, degene die zes stemmen (of meer) heeft gekregen, gekozen is. Indien er 11 geldige stemmen zijn uitgebracht, is eveneens diegene die zes stemmen (of meer) heeft gekregen gekozen.

12. Wat is een geldige stem?

Dat is een stembiljet waarop duidelijk zichtbaar één persoon is gestemd en waar dit met gesloten briefjes (dus anoniem) is gebeurd. Andere stembiljetten zijn niet geldig en tellen niet mee. Als bijvoorbeeld 20 stemgerechtigde lidmaten aanwezig zijn, moeten er ook 20 stemmen worden uitbracht. Als dat niet het geval is, is de stemming ongeldig en zal de stemming opnieuw plaats moeten vinden.

Als vervolgens blijkt dat van de twintig uitgebrachte stemmen er twee blanco zijn en er één stembiljet is waarop twee namen zijn aangekruist, zijn er drie stemmen ongeldig en tellen deze niet meer mee. Vervolgens worden de overige zeventien stemmen geteld. Degene met de volstrekte meerderheid van de zeventien stemmen (negen of meer) is vervolgens verkozen.

Zie ordinantie 1, artikel 23.

13. Wat moet er gebeuren als de stemmen staken en er geen meerderheid is?

Indien er gestemd wordt over een dubbeltal dient nog een keer een stemming gehouden te worden. Als ook dan de stemmen staken, dient nogmaals een stemming gehouden te worden. Als in deze derde stemming opnieuw de stemmen staken, is de oudste in leeftijd gekozen. In het Hervormde kerkrecht heeft de oudste een streepje voor! Indien gestemd wordt over een verkiezingslijst met meer dan twee namen, dient na de eerste stemming een tweede stemming gehouden te worden. Als ook dan de stemmen staken dient een stemming gehouden te worden waarbij alleen nog gestemd kan worden tussen de twee die in de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Eventueel kan door middel van een tussenstemming bepaald worden wie op dit dubbeltal geplaatst worden. Zie ordinantie 1, artikel 23.

14. Wie mogen de stemmen tellen?

Daartoe worden door de voorzitter van de stemmingsvergadering (minimaal) twee personen aangewezen uit de aanwezige lidmaten. Dit mogen zowel ambtsdragers als niet-ambtsdragers zijn.

15. Op welke manier moet verslag van de stemmingsvergadering gemaakt worden?

Van de uitslag van elke stemming wordt door het stembureau een proces-verbaal opgemaakt. Dit verbaal wordt ondertekend door de leden van het stembureau en met de stembriefjes in bewaring gegeven van het archief van de gemeente.

16. Moet de gekozene direct zijn beslissing kenbaar maken?

Nee. Hij wordt door de kerkenraad schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn verkiezing en heeft vervolgens zeven dagen bedenktijd.

Zie ordinantie 3, artikel 10, lid 3.

17. Als een gekozene zijn verkiezing niet aanvaardt, moet de procedure dan opnieuw doorlopen worden?

Ja, de gehele procedure moet opnieuw gevolgd worden. De gemeente dient dus opnieuw de gelegenheid te krijgen om aanbevelingen in te dienen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Kerkblad | 24 Pagina's

Veel gestelde vragen met betrekking tot de ambtsdragerverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken