Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

4 minuten leestijd

Ziekenverpleging te Amsterdam.

In „Hollandia” schrijft Reflex:

„’t Is reeds meer dan een jaar geleden, dat ik u schreef over het besluit van onze Geref. Diaconie, om de wijkverpleging ter hand te nemen. Sedert heb ik verlangend uitgezien naar de uitvoering hiervan. Het is u echter bekend, dat kerkelijke en diaconale zaken hier in den regel niet vlug van stapel loopen. In dit geval moesten trouwens ook allerlei besprekingen voorafgaan, o.a. met de Geref. Ziekenverpleging en met Mej. Kuyper, die in den Haag de leiding heeft van de Diac. Wijkverpleging, zoodat de vertraging wel eenigszins te verklaren is, temeer waar de commissie aan welke deze zaak was opgedragen, een en ander maal van leden verwisselde. Thans heeft de zaak echter haar beslag, en ik geloof, dat ze weldra aller sympathie zal verwerven. Voorloopig gaat men nog niet over tot de aanstelling van een eigen wijk-zuster, maar zal men zich de hulp verzekeren van 1 of 2 zusters door een contract met de Geref. Ziekenverpleging ; bovendien zal ook worden getracht vrouwelijke hulp te vinden voor de huisverzorging in die gezinnen, waar de dokter niet bepaald een verpleegster voorschrijft, maar waar toch eenige hulp in de huishouding noodig is. Een en ander wordt geregeld door een Diac. Commissie in overleg met de zusters van onze kransen „Ziekenzorg”, die ook zitting hebben in deze commissie. De Diac. Vergadering heeft voor dit jaar een toelage van f 500 toegestaan.

Hoe vindt ge het? Een mooi begin nietwaar? Ik ben blij, dat ’t er eindelijk gekomen is!

’t Is nog wel niet wat ik wenschte. Alle diaconale arbeid is begrensd ; een Geref. Vereeniging voor wijkverpleging en huisverzorging, die iedereen helpt, rijken zoowel als armen, gereformeerden en niet-gereformeerden, is mijn ideaal. Waar echter zulk een vereeniging niet bestaat, prijs ik het in onze Diaconie, dat zij althans voor haar armen gezocht heeft deze zaak tot stand te brengen. ’t Is nu maar te hopen, dat men er niet alleen wat voor voelt, maar er ook wat voor over heeft. Hoe wordt bij u in deze gevallen voorzien? ’t Zou wel mooi zijn, als ook bij ons zich enkele vrouwen en meisjes aanboden om vrijwillige hulp te verleenen ; dat zou voor het werk der huisverzorging best kunnen en de commissie veel kosten besparen. Ge moet me daarover toch eens iets schrijven ; misschien kunnen we daarmee ons voordeel doen. Alle begin is moeielijk ; zij daarom ook dit begin in den Naam des Heeren.”

We kunnen hieraan toevoegen, dat de Commissie voor Wijkverpleging en Ziekenverzorging zoo vriendelijk was aan onze Redactie een exemplaar van hare Regelingen en van de daarbij gebruikte formulieren toe te zenden. Met veel lof kunnen we daarvan melding maken. Het ziet er alles keurig en vooral practisch uit. En een nauwgezette administratie en regeling is een belangrijke voorwaarde voor het wel slagen van zulk een werk, waarmede zoo velen te doen hebben.

Classis Barendrecht.

De Classis Barendrecht heeft in hare vergadering van 1 Maart besloten, op de e.k. Particuliere Synode der Gereformeerde kerken van Z. H. ten Z. te brengen het volgend voorstel:

„De Particuliere Synode der Gereformeerde kerken van Zuid-Holland (Z. G.), van oordeel, dat het aanhangig Ontwerp tot wettelijke regeling van het armbestuur niet voldoende rekening houdt met de plaats, die de diaconieën volgens kerkrechterlijke beginselen innemen in het kerkelijk instituut (v.g.l. art. 5 wetsontwerp) ; de vrijheid der diaconieën niet genoegzaam eerbiedigt (v.g.l. art. 12, 13, en 67 W.O.), en de armenverzorging van Overheidswege op een voor de kerken vernederende wijze uitbreidt (v.g.l. art. 27 en 30 W.O.) in stee van de reeds ten aanzien van die punten bestaande bezwaren op te heffen, besluit: de Generale Synode te verzoeken: bij de Hooge Regeering en de Staten-Generaal er op aan te dringen, dat in het Wetsontwerp zoodanige wijzigingen worden aangebracht als noodig zullen zijn om aan genoemde bezwaren tegemoet te komen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1911

Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland | 20 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1911

Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland | 20 Pagina's

PDF Bekijken