Bekijk het origineel

Zendingsstudie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zendingsstudie

4 minuten leestijd

In de Amsterdammer van 4 Aug. lezen wij het volgende;

INGEZONDEN.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Zendingskennis kweekt Zendingsliefde.

Geachte Redactie.

Sedert tal van jaren wordt, onder redactie van Ds. H. Dijkstra, te Smilde, uitgegeven het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Men zou denken, dat dit uitmuntend maandblad, dat nog geen twee kwartjes per jaar kost, zoo ongeveer in elk Gereformeerd gezin te vinden is. Het tegendeel is het geval echter, met name in Amsterdam, Het ligt niet in onze bedoeling, daarvan thans de oorzaak na te speuren maar alleen, om den stoot te geven tot de hoog noodige verbetering in dit opzicht. Aanleiding hiertoe gaf een gedeelte van den „brief naar Antiochië", die Ds, D. in het laatste Juli-nummer schreef, In dien brief staat namelijk het volgende;

„In Juni ontving ik een briefje van een plaats, die ik nu niet noemen wil, en beloofde een antwoord in te lasschen bij een schrijven aan u. Uw oordeel moogt gij dan wel eens bekend maken, en meedeelen, of er iets van komt. Het briefje luidt;

„Zeer geachte Ds, Dijkstra.

„In ons dorp wordt een poging aangewend om te komen tot het oprichten van een Zendingsvereeniging, die zich ten doel stelt meerdere kennis te verwerven en te verbreiden aangaande Zendingsarbeid en Zendingsveld.

„Zou u zoo vriendelijk willen zijn ons met uw raad té dienen, in hoeverre we daarin het nuttigst kunnen werkzaam zijn en hoe we het best aan degelijk werk over Zending en wat daarmee in verband staat kunnen komen?

,,Vertrouwend, enz

„Onder uw nadere goedkeuring wil ik daarop antwoorden:

,,a. De leden der vereeniging zullen elk voor zich op het Zendingsblad moeten abonneeren en dat aandachtig lezen, geregeld bewaren en aan het einde des jaars laten inbinden.

,,b. De vereeniging zal zeer verstandig doen als zij voor het rondlezen en voor de bibliotheek één of twee exempl. v. d. „Macedoniër” neemt, zooveel als er noodig zijn, dat elk lid zijn aflevering behoorlijk op tijd kan krijgen. Op het einde des jaars moeten de compleete jaargangen, die nog netjes zijn, stevig worden ingenaaid en in de bibliotheek gezet.

„Zeer veel nadruk leg ik op dat innaaien en bewaren. Als men daar eenige jaren voor zorgt, kan men stof vinden voor zijn Zendingsstudie.

,,c. Voor een overzicht kan de vereeniging nemen: ,,De Hedendaagsche Zending in onze Oost”. Uitgegeven door den Zendingsstudieraad, Javastraat 78, Den Haag.

,,d. Elke vergadering geeft één der leden een opstel over het voornaamste dat hij sedert de vorige vergadering in Zendingsblad en Macedoniër” gelezen heeft en daarna geeft de voorzitter gelegenheid om dit aan te vullen en er over van gedachten te wisselen.

,,e. Voor het verhoogen van de gezelligheid op de vergadering neme men een bundeltje Zendingsliederen, b,v, dat van Ds W, B, Renkema, uitgegeven bij den heer J, Zomer, Drukkerij „Vada” te Wageningen”.

Naar onze mecning zou een dergelijke vereeniging ook in Amsterdam een zeer noodige en nuttige taak kunnen verrichten. De waarheid van het opschrift van dit artikeltje zou or door blijken. Aan allen, die vGOr dit plan — dat in den vorm natuurlijk voor allerlei wijziging vatbaar is — iets gevoelen, wordt verzocht, onder letter K, D. L. hun raamkaartje te zenden of een briefkaart aan het adres van den laatst ondergeteekende.

Een vergadering kan dan worden belegd om tot oprichting te geraken van een vereeniging als bovenbedoeld.

Onzen dank aan de Redactie, voor de hierin betoonde medewerking.

F. J. WELZENBACH.J. W. ROUW 2de Weteringdwarsstr. 71.Amsterdam, Aug. 1916.

Deze zaak verdient de aandacht, daarom brengen wij haar nog eens onder de oogen onzer lezers, H. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Zendingsstudie

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken