Bekijk het origineel

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

15 minuten leestijd

De Classicale Vergadering te Nijmegen werd bezocht door 32 predikanten en 25 ouderlingen. Nadat de notulen waren goedgekeurd en het jaarverslag was aangehoord, ging de vergadering over tot het geven van consideraties op de voorloopig aangenomen Reglementswijzigingen.

Punt I verwierf 55 stemmen voor; slechts 2 tegen werden uitgebracht.

Punt II 33 stemmen voor en 24 tegen; terwijl een amendement, waarin ook de begeerte naar passief vrouwenkiesrecht werd uitgesproken, slechts 15 stemmen verwierf, met 42 tegen.

Punt III Bedeeldenkiesrecht werd door 32 leden begeerlijk geacht, door 24 verwerpelijk.

De overige voorstellen IV—IX vonden algemeene instemming; ofschoon bij VI de bezwaren van den Rotterdamschen Kerkeraad werden gedeeld; en men wenschte bij VIII al. 3 te lezen in plaats van „eenmaal voor 5 jaar” de woorden „telkens voor 2 jaar”.

De voorstellen van den Ring IJsselmonde en van den Nationalen Christelijken Werkmansbond werden met algemeene instemming door de vergadering overgenomen.

Verschillende verslagen werden uitgebracht, als van het Classicale Hulpfonds, de Classicale Weduwenbeurs, de Vereehiging Kinderzorg, de Classicale Zendings-Commissie.

De benoemingen hadden plaats als volgt:

Gekozen werden tot primus-lid J. Ossewaarde, predikant te Nijmegen, A. M. Magendans, predikant te Maasbommel, G. W. Kastein, ouderling te Hemmen; en tot secundi: P. J. Couvée, predikant te Nijmegen, M. Pol, predikant te Horssen, W. de Bie, ouderling te Wychen; terwijl in de vacature W. Breunissen gekozen werd H. H. Zurich, ouderling te Nijmegen.

De quaestor en diens secundus C D. Moulijn, predikant te Lent en A. M. Magendans, predikant te Maasbommel, werden herkozen.

— De Classicale Vergadering van Rotterdam, bijgewoond door 43 predikanten en 52 ouderlingen, benoemde: in het Provinciaal Kerkbestuur ds. J. J. van der Grient te Maassluis, secundus ds. P. Bokma te Schiedam; secundus-ouderling M. Dijkshoorn te Hillegersberg; in het Classicaal Bestuur: ds A. Tap te Schiedam, ds. T. Stigter te Berkel, L. de Neef, ouderling te Rotterdam en tot hunne secundi ds. P. Bokma te Schiedam, ds. D. Ozinga te Pernis, H. R. Lauwaars, ouderling te Rotterdam; ds. A. Tap tot scriba en quaestor en ds. D. A. van Haselen te Charlois tot secundus-quaestor.

Van de Synodale voorstellen werden I, III, IV, V, VII en IX algemeen gunstig ontvangen; vóór II verklaren zich 24 leden, terwijl 58 er tegen zijn; tegen VI verklaren zich alle leden; omtrent VIII adviseeren 54 van de 80 leden ongunstig.

Voorts betuigt de vergadering hare instemming met het voorstel van den Ring IJselmonde en in beginsel met het voorstel ds. Vossers.

— De Classicale Vergadering van Leiden werd bijgewoond door 40 predikanten en 36 ouderlingen.

Benoemd werden: tot lid van het Provinciaal Kerkbestuur J. Gras, ouderling te Gorinchem en tot secundus F. A. Groen, ouderling te Hellevoetsluis; voor het Classicaal Bestuur J. Nierstrasz, predikant te Leiderdorp, praeses, secundus J. Koek, predikant te Valkenburg; B. Bollée, predikant te Katwijk a/d Rijn, scriba, secundus L. J. v. Leeuwen, predikant te Lisse; J. G. Haselager, predikant te Warmond, lid, secundus N. G. Veldhoen, predikant te Alphen a/d Rijn; J. v. Polanen, ouderling te Leiden, tot lid-ouderling, secundus W. Turkenburg, oud-ouderling te Bodegraven; tot quaestor B. Bollée, predikant te Katwijk a/d Rijn en diens secundus Jac. Eringa te Woerden.

Van de Synodale voorstellen werden I, III, IV, V met algemeene aangenomen tot vaststelling; II met 62 tegen 14 stemmen verworpen; VI met amendement 34 voor en 42 tegen vaststelling; VII met wijziging in C. f 2000 met 73 voor en 3 tegen aangenomen; VIII met toevoeging Art. 2 al. 2 „die minstens twee jaren hebben gediend”, met algemeene stemmen aangenomen; met toevoeging aan Art. 9 al. 1 „door het daarboven staand bestuur gewaarmerkt”.

Bij de Synode werd overgebracht een verzoek wederom cursussen voor sociale studiën, ten behoeve van theologische studenten met verplichte bijwoning te laten houden.

— Op de Classicale Vergadering van Brielle waren tegenwoordig 22 predikanten en 29 ouderlingen. Zij moest wegens beperkte reisgelegenheid later dan gewoonlijk aanvangen. De praeses ds. A. W. Feenstra, van Oudenhoorn, sprak woorden van eerbiedige en weemoedige hulde aan de nagedachtenis van br. Joh8. van der Reyden, lid-ouderling van het Classicaal Bestuur, die 27 Juli 1917 op 71 jarigen leeftijd nog onverwachts overleed. Ook herinnerde de praeses in zijn openingswoord aan de Nationale Synode van Dordrecht, wijzende op haar degelijken arbeid in de vaststelling van belijdenis en bijbelvertaling.

De uitslag der stemmingen was aldus:

Gekozen als lid-ouderling de heer J. Veenenbos, ouderling te Brielle, als diens secundus de heer D. Korteweg, ouderling te Ooltgensplaat.

Herkozen als lid-ouderling de heer A. van der Meer, oud-ouderling te Spijkenisse, als diens secundus de heer D. van Rees, ouderling te Brielle.

Herkozen ds. J. W. J. Addink, te Herkingen, en diens secundus ds. A. F. P. Pop, te Middelharnis.

Gekozen als secundus van ds. A. Hoogendijk, te Stellendam, ds. W. A. Dekker, te Mellisant.

Herkozen als quaestor ds. J. Polhuys, te Stad aan het Haringvliet, en gekozen als diens secundus ds. J. W. J. Addink.

De Synodale circulaire kwam in behandeling me dezen uitslag:

I, IV, V. IX allen voor vaststelling.

II: 19 voor vaststelling, 20 voor het voorstel van ds. J. G. Knottnerus, te Brielle. Ook in art. 3* Algemeen Reglement na manslidmaten worde ingevoegd „en ongehuwde vrouwelijke lidmaten”.

III: 38 voor vaststelling.

VI: 19 voor, 27 tegen vaststelling, 14 waren voor het voorstel van ds. H. M. E. Bremer, te Brielle dat aan al. 1. van art. 3 worde toegevoegd, „en voor 1 October schriftelijk aan den voorzitter van den kerkeraad het verlangen hebben te kennen gegeven op deze lijst geplaatst te worden”.

VII: Allen tegen vaststelling zooals de aanvulling nu luidt. Maar allen er voor als naar het advies van de heeren ds. H. M. E. Bremer, te Brielle, en F. A. Groen, ouderling te Hellevoetsluis, f 1500 worde veranderd in f 2000 en nog worde toegevoegd, „benevens vrijdom van belastingen”.

VIII: 15 voor, 31 tegen de vaststelling.

Allen verklaren zich voor opzending van het verzoek van ds. G. Vossers, te Wester-Schelling, ook voor dat van den Ring IJselmonde.

Naar een ingediend voorstel van een 13 tal leden zijn 13 er voor en 37 er tegen om er bij de Synode op aan te dringen, dat zij plannen overwegen, dat het beginsel van evenredige vertegenwoordiging wordt vastgelegd in de kerkelijke wetten.

Allen zijn er voor naar aanleiding der circulaire van het Hoofdbestuur van den Christelijken Nationalen Werkmansbond, de Synode te verzoeken te doen hervatten den gestaakten arbeid der Sociale cursussen aan onze Universiteiten.

Voorgelezen wordt een schrijven van de predikanten van Wageningen over beter pensioen voor de predikanten en uitkeering bij invaliditeit. Ds. Hoogendijk doet mededeeling over de kortelings opgerichte Weduwen- en Weezenbeurs in de classis Brielle.

Ds. Dekker wekt op tot samenwerking hen die voor Classicale Zending zijn.

— In de Classicale Vergadering van Sneek werden alle aftredende leden van het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland en van het Classicaal Bestuur herkozen, terwijl in een opengevallen plaats als secundus-lid werd gekozen de heer G. Venema, predikant te Koudum.

Van de Synodale voorstellen werden:


I verworpen; 20 stemmen waren er voor.

II verworpen; 17 stemmen waren er voor.

III met algemeene stemmen aangenomen.

IV met algemeene stemmen aangenomen.

V met algemeene stemmen aangenomen.


Op VI werden eenige amendementen voorgesteld; de stemmen staakten bij stemming over het. geheel;

VII met een amendement aangenomen met algemeene stemmen;

VIII en IX met algemeene stemmen aangenomen.

De wenschelijkheid werd uitgesproken, dat de Synode de cursussen over sociale vragen weer instelde en in verband hiermede werd instemming betuigd met het adres van het Hoofdbestuur van den Chr. Nat. Werkmansbond aan de Synode.

Ook werd instemming betuigd met het verzoek van ds. G. Vossers te West-Terschelling om een betere verzorging der geestelijke belangen van de zeelieden te Amsterdam en Rotterdam.

— De Classicale Vergadering van Zwolle deed de navolgende benoemingen: Herbenoemd tot leden van het Classicaal Bestuur zijn: B. Zoete predikant te Avereerst, tevens als scriba en quaestor. P. C. de Groot, predikant te Vroomshoop, D. R. Jordens, ouderling te Zwolle.

Herbenoemd als secundi-leden: J. G. Bos, predikant te Gramsbergen, tevens als secundus van den scriba en quaestor, H. Guittart, predikant te Dalfsen, Joh. Dorgelo, ouderling te De Krim.

Voor het Provinciaal Kerkbestuur in Overijsel zijn herbenoemd: A. de Haan, predikant te Zwolle, primus, B. Zoete, predikant te Avereerst, secundus, B. de Jong, predikant te Heemse, tertius. Van de Synodale voorstellen werden I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX aangenomen, grootendeels met algemeene stemmen. Voorstel II werd verworpen met 25 stemmen, 15 voor en 1 blanco. Bij VI werden op de afzonderlijke artikelen eenige voorstellen ingediend en aangenomen, o. a. ook dat de lijst der stemgerechtigden zoo vroeg gereed gemaakt worde, dat het Classicaal Bestuur in de Septembervergadering de ingebrachte bezwaren kan behandelen.

De vergadering betuigde voorts instemming met de missives: werkmansbond, Ring IJselmonde, Wageningsche predikanten, en Zeemanszending.

Den heeren Visser en van Oeveren werd per telegram hulde gebracht voor het streven in zake het fonds „Aanpakken”.

— De Classicale Vergadering van Groningen werd bijgewoond door 42 predikanten en 43 ouderlingen.

Tot leden van het Classicaal Bestuur werden herkozen: tot scriba en quaestor ds. R. K. Dijksterhuis en tot zijn secundus ds. O. Tiddens te Middelbert; tot lid-ouderling de heer L. Berghuis, ouderling te Wilp; en tot zijn secundus de heer W. Kamps, ouderling te Sappemeer.

Gekozen tot lid ds. A. E. K. Pols te Noorddijk, tot zijn secundus ds. D. A. Hoekstra te Oldehove.

Gekozen tot praeses ds. J. W. Dijkstra te Westerbroek.

Bij de behandeling der Synodale voorstellen werd voorstel 1 met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel 2 aangenomen met 43 tegen 16.

Een motie, waarbij de Synode verzocht werd ook het passieve kiesrecht voor de vrouwelijke lidmaten toe te kennen verwierf 30 stemmen.

Voorstel 3, 4 en 5 met algemeene aangenomen.

Voorstel 6. Voor groote steden werd de bepaling, dat aanteekening moet gehouden worden van den datum van vertrek onuitvoerbaar geacht.

Voorstel 7. Algemeen werd het minimum te laag gevonden, eene klassificatie met aanvangsalaris f 1500 opklimmend tot f 3500 met vrije woning werd wenschelijk geacht.

Voorstel 8 met algemeene stemmen goedgekeurd. Een nadere regeling ten opzichte van den Ring werd noodig geacht.

Voorstel 9 met algemeene stemmen goedgekeurd.

— Op de Classicale Vergadering van Appingedam waren tegenwoordig: 30 predikanten en 32 ouderlingen.

Tot leden van het Classicaal Bestuur werden herbenoemd: ds. J. W. Hannema, predikant te Holwierde, die ook tot scriba werd herkozen; ds. W. J. Reesink, predikant te Oosterwijtwerd, die ook tot secundus van den scriba werd herkozen, en tot diens secundus ds. J. W. Hoekstra, predikant te Wirdum; ouderling J. Bultman te Garrelsweer en tot diens secundus: ouderling H. Steenhuis Geertsema te Wirdum. Tot secundus van ds. F. W. G. Verheul werd gekozen: ds. D. Douma, predikant te Wittewierum en tot secundus van ds. B. Bruins, ds. A. Offeringa, predikant te Schildwolde.

Tot quaestor werd herbenoemd ds. J. J. Talens, predikant te Bierum en tot diens secundus: ds. W. A. Vermeer, predikant te Appingedam.

Bij de behandeling der Synodale voorstellen werd:


Voorstel I met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel II aangenomen met 32 tegen 29 stemmen.

Voorstel III met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel IV met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel V met redactioneele wijziging met groote meerderheid aangenomen.

Voorstel VI met wijzigingen, waarin o.a. wordt bepaald, dat de stemgerechtigde lidmaten zich, om op de kiezerslijst geplaatst te worden, daarvoor moeten opgeven, met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel VII met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel VIII met wijziging met algemeene stemmen aangenomen.

Voorstel IX met algemeene stemmen aangenomen.


— De Classicale Vergadering van Breda heeft herbenoemd de aftredende predikantsleden, ds. C. Plaatsman, tevens als scriba-quaestor, ds. G. C. A. de Roos, tevens als assessor, en het ouderling-lid J. A. Geleyns. Ook werden herbenoemd als secundi, ds. G. C. A. de Roos, en de heer H. Timmers. Benoemd werden verder als secundi, ds. H. P. Fortgens en de heer D. J. Middelbeek. Met algemeene stemmen werden aangenomen, de voorstellen I, III, IV, V, VI, VII, IX.

II, actief kiesrecht aangenomen met 30 tegen 20 stemmen, passief kiesrecht verworpen met 33 tegen 14 stemmen.

VIII aangenomen met 38 tegen 5 stemmen.

Voorts werd aangenomen eene aanvulling, van art. 3 Algemeen Reglement 2de alinea…. en die aan hun verplichting volgens het reglement op de Generale Kas niet hebben voldaan; een motie tot afschaffing van de zoogenaamde Collatierechten, terwijl adhaesie betuigd werd aan het voorstel Vossers inzake „Zeemans zending.”

— Op de Classicale Vergadering van Eindhoven zijn alle aftredenden voor het Classicaal Bestuur herkozen. Tot secundus-lid ouderling is benoemd de heer M. C. Enghardt, ouderling te Helmond.

Van de Synodale voorstellen zijn met algemeene stemmen aangenomen I, IV, V, VIII en IX;

II is verworpen met 24 tegen 1 stem. Een amendement-Westhoff alléén actief vrouwenstemrecht en de rest te laten vervallen wordt aangenomen met 15 tegen 10 stemmen;

III aangenomen met 18 tegen 7 stemmen;

VI zooals het daar ligt, verworpen met algemeene stemmen, naar den hoofdinhoud eveneens verworpen met 13 tegen 10 stemmen;

VII aangenomen met 19 tegen 5 stemmen.

Het voorstel van den Christelijken Nationalen Werkmansbond en dat van den Ring IJselmonde worden aangenomen met algemeene stemmen.

Een motie van ds. A. J. Westhoff: „De classicale vergadering van Eindhoven betuigt haar groote ingenomenheid met en diepgevoelden dank voor het werk van den heer van Oeveren c. s. inzake het Fonds „Aanpakken”, wordt aangenomen met algemeene stemmen.

De Classicale vergadering van Maastricht werd bijgewoond door 14 predikanten en 9 ouderlingen, vertegenwoordigende 12 gemeenten.

De aftredende leden ds. T. Biebericher en ds. T. G. Meester werden herkozen evenals hunne secundi ds. J. ten Bruggenkate en ds. C. Hengeveld. Als sec. Scriba-quaestor werd gekozen, in plaats van ds. van Rossem, die als zoodanig bedankte, ds. T. G. Meester, terwijl ds. W. Bax Jr. tot assessor werd benoemd. Alle gekozenen namen de benoeming aan.

De quaestor ds. Huiskamp werd, na accoordbevinding der Classicale rekening gedéchargeerd en herkozen. Ds. Bax, quaestor der Wed. en Weezenbeurs der classis Maastricht, deed eenige mededeelingen omtrent deze eenige jaren geleden opgerichte beurs, waaruit o.a. bleek dat het kapitaal thans f 950 nominaal 3% inschr. Grootboek bedraagt; aan ds. Bax werd onder dankzegging décharge verleend voor zijn beheer over 1917.

Van de Synodale Voorstellen werden I, II, III, IV, V, VI en IX met algemeene stemmen aannemelijk geacht; bij VII werd voorgesteld het minimum traktement te bepalen op minstens f 2000 benevens vrije woning of voldoende vergoeding van huishuur, terwijl bij VIII de praeses voorstelde de aan art. 2 toe te voegen alinea aldus te lezen: „Bovendien kunnen predikanten, dienstdoende in een gemeente van niet meer dan 400 zielen voor herderlijken en catechetischen arbeid als hulpprediker worden toegevoegd aan een predikant in een groote gemeente tegen een gewaarborgde vergoeding”, en in al. 3 van het in te voegen art. 5* het woordje „eenmaal” te vervangen door „telkens”, zoodat vernieuwing van de aanstelling meer dan eenmaal mogelijk wordt. Aldus geamendeerd werden VII en VIII met algemeene stemmen aannemelijk geacht.

Tenslotte werd aan het voorstel van den ring IJselmonde inzake aan den ring toekomende vacature gelden, aan het verzoek van den Chr. Nat. Werkmansbond in zake hervatting der sociale cursussen en aan het voorstel van ds. Vossers te Wester-Schelling in zake de behartiging van de godsdienstige belangen der zeelieden met algemeene stemmen adhaesie betuigd.

— Op de Classicale Vergadering te Assen waren tegenwoordig 14 predikanten en 16 ouderlingen. Als leden van het Classicaal Bestuur en als scriba, sec. scriba-quaestor en als assessor werden herkozen resp. ds. W. E. P. Germs, dr. D. Klein Wassink en ds. G. A. Sterringa, als secundi werden herkozen ds. B. Scholten en ds. W. A. Noest; als secundus gekozen ds. C. Pekelharing. Tot quaestor werd herkozen ds. H. van Dijk. Bij de behandeling van de Synodale Reglementswijzigingen werd:

Voorstel I aangenomen met algemeene stemmen; toch wilde men „leden” houden in plaats van lidmaten.

Voorstel II verworpen met 24 stemmen tegen 6 stemmen, omdat er niet de verkiesbaarheid der vrouwen in was opgenomen.

17 leden dringen aan om de vrouwlijke lidmaten benoembaar te stellen tot predikant, ouderling en diaken; 13 stemmen verklaren zich hiertegen, 4 stemmen willen de vrouwen alleen benoembaar zien tot ouderling en diaken.

Voorstel III aangenomen met algemeene stemmen evenals voorstel IV en V, waarbij echter de Synode gewezen werd op de mogelijkheid, dat scriba en sec. scriba beide afwezig zouden zijn. In deze moeilijkheid voorziet het reglement niet.

Voorstel VI aangenomen met algemeene stemmen, doch met verzoek art. 3 en 5, 9 en 10 duidelijker te formuleeren en een enkele wijziging aan te brengen.

Voorstel VII, VIII en IX aangenomen met algemeene stemmen.

Met algemeene stemmen werd besloten adhaesie te betuigen met het voorstel van den Ring IJselmonde, om minstens f 1000 uit vacante gemeenten in de ringkas te doen storten en met de poging van ds. G. Vossers, van West-lerschelling, inzake de geestelijke verzorging der zeelieden.

— Classicale Vergadering te Meppel. Deze werd bijgewoond door 17 predikanten en 18 ouderlingen.

Omtrent de voorloopig aangenomen Reglementswijzigingen (Synodale circulaire n∘. 479: 1—9) werd aldus geadviseerd. I allen voor; II al. 1 aangenomen met 23 tegen 7; II al. 2 en 3 verworpen met 19 tegen 11; II al. 4 en 5 verworpen met 16 tegen 14 stemmen; III allen voor; IV allen voor; V allen voor; VI 21 voor, 7 tegen; VII allen voor; VIII de principieele kwestie 23 voor, 5 tegen; 400 worde veranderd in 600 : 16 voor, 12 tegen, IX allen voor. — Het verzoek van den Christelijken Werkmansbond werd algemeen ondersteund, eveneens dat van ds. G. Vossers.

Herbenoemd werden voor het Classicaal bestuur: ds. B. R. Knottnerus, van Zuidwolde, als scriba-quaestor, ds. W. A. B. ten Kate, van Kolderveen, als lid, ds. P. W. Poeken, van Meppel, als secundus-scriba en ds. J. Kooiman, van Hollandscheveld, als secundus-quaestor. Benoemd werden tot secundileden: ds. D. J. F. Westenburg te Pesse en ds. H. v. Elven te Hollandscheveld (Z. O.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1918

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1918

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken