Bekijk het origineel

De Vereeniging Dr. Scheurers hospitaal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Vereeniging Dr. Scheurers hospitaal

5 minuten leestijd

We mogen en willen niet nalaten in het Zendingsblad met een enkel woord te wijzen op het jaarverslag, waarin de Vereeniging Dr. Scheurers hospitaal mededeeling doet van haar arbeid in het laatste boekjaar loopend van 1 Juli 1921 tot 30 Juni 1922. De arbeid van deze vereeniging kan niet dankbaar genoeg worden gewaardeerd. Zij is „een dienende Martha”. Pretentie heeft zij niet en zeggenschap over den arbeid in Indië begeert zij niet. Haar doel is gelden voor den Med. dienst in de Vorstenlanden te verzamelen, terwijl zij tevens voor den inventaris zorgt voor zooveel dit hier te lande moet gebeuren. Maar al draagt al haar arbeid een dienend karakter, toch is haar werk van groote beteekenis. Voor wat de kosten betreft steunt de Med. Zending in de Vorstenlanden voor een aanmerkelijk deel op deze Vereeniging. In het laatste jaar heeft zij voor dit werk afgedragen ƒ9888.90½. Metterdaad een beduidende som. Gaarne zouden we enkele bladzijden van het mooie verslag hier overnemen, maar onze ruimte gedoogt dit niet. We willen alleen hier afdrukken het slotwoord, waarmede Dr. Scheurer, de vader van onze Medische Zending, het Petronella Hospitaal in aller liefde aanbeveelt.

„Ik kan niet nalaten dit zes-en-twintigste jaarverslag met een kort woord te besluiten. Ik doe dit, omdat er gevaar bestaat, dat ons Petronella-Hospitaal een weinig in ’t gedrang komt. Dit Hospitaal is het eerste zendingsziekenhuis op het terrein der Gereformeerde kerken. Daarna zijn te Solo, te Poerbolingo, te Poerworedjo, te Keboemen en te Wonosobo Hospitalen voor onze kranke Javanen verrezen. De onderscheidene kerken begonnen toen een ieder voor haar eigen ziekenhuis te zorgen en vergaten, dat het moeder-Hospitaal te Djocjakarta altijd nog de liefde en steun van al de kerken van noode heeft. Het Petronella-Hospitaal is te vergelijken met het moederschip van een torpedovloot. Dit moederschip zorgt steeds dat de vloot in orde blijft. Telkens zoeken de torpedobooten van de vloot steun en herstelling voor de gevechtswaarde bij dat moederschip. Verwaarloost men nu dit moederschip, dan vermindert de gevechtswaarde van de geheele vloot. Alle zorg moet dus besteed worden om het moederschip in staat te stellen ten allen tijde de noodige hulp te kunnen bieden. Welnu, zoo is het ook met onze medische zendingsvloot op Midden-Java. Aan het Petronella-Hospitaal is een opleidingsschool voor verplegers en verpleegsters verbonden. Het is zoo volledig mogelijk ingericht, opdat het de dochter Hospitalen voortdurend hulpe kan schenken. In tijd van nood kan van daaruit de noodige steun worden verleend. Moeder en de vele dochteren mogen elkander niet uit het oog verliezen. Zij moeten in nauw contact blijven en voeling met elkander houden. Zal dus de medische Zending goed kunnen ope-reeren, dan moeten de kerken niet alleen voor eigen bootje zorgen, maar is het dure plicht het moederschip — het Petronella-Hospitaal — van al het noodige te voorzien.

Broeders en zusters! vergeet dus Djokja-karta niet. Weest niet zelfzuchtig, doch steunt door gebed en gaven ons moeder-Hospitaal. De vereeniging „Scheurer’s Hospitaal” vertrouwt op uw oude liefde, op uw verstandig handelen en vraagt van u allen een krachtige medewerking in dit heerlijk werk der zending.”

Ermelo. J. G. SCHEURER.

Zoo de Heere wil zal de Missionaire arts van de Kerk te Utrecht Dr. J. C. Flach met zijn gezin weldra wêer terugkeeren naar Midden-Java, om zijn veelomvattenden arbeid in het hospitaal te Poerworedjo te hervatten.

De welverdiende rust, die hij, na eenige jaren van zeer inspannenden arbeid in den Medischen dienst der zending, hier in Holland gedurende enkele maanden genoot, heeft hem verfrischt en gesterkt, om straks

met lust en moed zijn wel moeilijk maar ook mooie werk te hervatten. Het is zijn voornemen den 24e Februari a.s. van uit Rotterdam te vertrekken met het stoomschip „Tjerimai”.

Op ons verzoek was hij zoo vriendelijk ons een photo van zijn gezin te geven voor het zendingsblad. De dokter en Mevrouw zien er welvarend uit. Zoo op het oog gelukkig nog lang niet versleten. Die vijf lieve kinderen gaan natuurlijk mêe. Naast dokter staat Willy, en meisje van tien jaar. Tus-schen dokter en Mevrouw in staat achteraan de achtjarige Jacoba. Deze twee kinderen zijn nog in Holland geboren eer Dr. Flach voor de eerste maal uitging. Links van Mevrouw ziet ge Sjoertje, een meisje van zes jaar. Dit kind is te Koetoardjo geboren. En die drie lieve meisjes hebben met elkaar twee broertjes, beiden geboren te Poerwordio. Vooraan zit Andreas, die vier jaar telt, en de kleine Gerrit die nog twee jaar moet worden zit natuurlijk in het midden. We zeggen Dr. Flach dank voor deze photo.

Er wordt in Poerworedjo zeer verlangd naar zijn terugkeer. De Miss. arts Mej. Dreckmeijer kan het niet af. Brenge de Heere Dr. Flach en zijn gezin in welstand terug op Midden Java en stelle Hij hem ten rijken zegen. W. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

De Vereeniging Dr. Scheurers hospitaal

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken