Bekijk het origineel

Korte Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Korte Berichten

4 minuten leestijd

Ds. L. Netelenbos de Missionaire predikant van Utrecht te Poerworedjo is met verlof in Nederland. Adres Heemstede.

Op voorstel van het Moderamen is door de deputaten voor de zending op Soemba besloten, tot de Particuliere Synode van Groningen, Drenthe en Overijssel het verzoek te richten om eventueel de verzorging van den Medischen Dienst over te dragen aan eene vereeniging.

Met algemeene stemmen besloten de deputaten voor de zending op Soemba om de Geref. Kerk te Hoogeveen uit te noodigen den heer P. J. Lambooij, Theol. candidaat te de Bilt te beroepen voor den Missionairen dienst te Pajeti.

Reeds was vroeger in beginsel besloten. dat er voor West-Soemba een tweede Missionaire predikant zou worden beroepen.

Wegens gebrek aan de noodige gelden is hieraan tot nu toe geen uitvoering gegeven.

Thans is door de deputaten voor de zending op Soemba besloten de Paticuliere Synode der drie samenwerkende provinciën nogmaals op de noodzakelijkheid van een tweeden Miss. dienaar voor West-Soemba, te wijzen, en haar te verzoeken te dezer zake eene beslissing te nemen.

Ds. H. A. Wiersinga heeft zijn intrede gedaan als predikant van de Geref. Kerk te Medan. De vacature ontstaan door het vertrek van Dr. Harrenstein is dus weer vervuld.

In de Geref. Kerk te Batavia wordt overwogen om te komen tot het beroepen van een tweeden dienaar des Woords. Kostelijk, als het kan. Vooral ook met het oog op den arbeid onder de verstrooiden.

Na langdurige vacature, zal D.V. de Geref. Kerk te Soerabaja weldra weêr een eigen dienaar des Woords bezitten. Ds. A. Ringnalda van Gramsbergen hoopt derwaarts te gaan. Gelukkig. De vacature duurde reeds al te lang.

Tijdens het verlof van Ds. Netelenbos, zal Ds. Merkelijn van Magelang als consulent het zendingsterrein van Poerworedjo verzorgen.

In het „Kerkbl. van de Geref. Kerken in Ned. Oost-Indië” betoogt Ds. D. Bakker, de wenschelijkheid om de classis Batavia van de Particuliere Synode van Zuid-Holland (N.) los te maken en rechtstreeks in

verband te brengen met de Generale Synode.

Den 5e Mei is Ds. L. P. Krijger met zijn gezin van het Centraal-Station te Amsterdam vertrokken naar Genua, om van daar, met de „Prinses Juliana”, de reis voort te zetten naar Indië. Met groote opgewektheid gingen Ds. Krijger en Mevrouw wÊer terug naar Soemba. Maar toen zij van hun dochter Antje afscheid namen en haar voor het laatste in de armen sloten, toen werd het hun wel wat machtig. En aan wie er bij stonden ook. Maar Antje hield zich flink We schreven onlangs, dat het aan Antje menige traan zou kosten om Vader en Moeder en de broertjes te zien heengaan en dan zelf te moeten achterblijven. Maar we hadden het mis. Antje las dat en zei: „Ik zal niet schreien”. En zij heeft woord gehouden.

Geve de Heere, dat zij over enkele jaren Vader en Moeder en de broers in gezondheid wêer moge ontmoeten!

Tot onze blijdschap vernamen we, dat er thans een Javaansch Kerkblad wordt uitgegeven voor de Javaansche Gemeenten op Midden-Java. Stellig een uitnemend middel om het kerkelijk leven dier Gemeenten te versterken.

De 7en April is met de „Tambora” naar Indië vertrokken mej. H. F. ten Kate. Deze zuster, benoemd tot Hoofdverplegter aan het Zendingshospitaal te Keboemen, is bestemd de opvolgster te worden van zuster T. de Jong, die over enkele maanden in het huwelijk hoopt te treden met den heer A. den Hoed, hoofd der Holl. Chin. school al daar.

Wie van adres verandert, zende daarvan bericht aan de Uitgevers-Mij. Gebrs. Zomer en Keuning te Wageningen.

Boeken uit de Zendingsbibliotheek vrage men aan bij Ds. D. Pol te Rijsoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Korte Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken