Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

4 minuten leestijd

De Intellectueelen en het Christendom, door Dr. P. Bard. Uit het Duitsch bewerkt. — Uitgave J. H. Kok, Kampen. Een zeer lezenswaardig boek. De schrijver toont met goed gekozen uitspraken van beroemde denkers en dichters aan, hoe hooge bewondering het Christendom bij tal van hoogstaande intellectueelen heeft gevonden. Een boekje, ook geschikt voor evangelisatie onder intellectueelen.

Zending en Christelijke Arbeidersbeweging. Een uiteenzetting door P. J. van Mullem, met een inleidend woord van Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruin. — Uitgave van de Drukkerij Edecea te Hoorn. Een interessante studie. Zeer de moeite waard om te lezen. Het hier behandelde is nog nieuw. Wellicht zegt menigeen: „Wat heeft nu de Zending toch te maken met de Christelijke Arbeidersbeweging?” Maar na de lezing van dit boekje zal men dat niet zoo hard meer zeggen. Belangrijke gegevens zijn ons in dit werkje neergelegd. Natuurlijk is over dit onderwerp het laatste woord nog niet gesproken. Misschien komen we er nog wel eens op terug. Gaarne bevelen we deze studie ter overweging aan.

Kruimkens van ’s Heeren Tafel.

Scheurkalender voor 1924. Uitgegeven door Gebr. van Noort-wijk te Schiedam. Deze kalender, die al sinds 1880 verschijnt, is een oude bekende in menig christelijk gezin. En een bekende van goeden naam. De inhoud voor 1924 werd verzorgd door de predikanten D. B. Hagenbeek, G. Kruiswijk, L. van Loon, J. Mulder, K. Schilder en J. L. v. d. Wolf. Deze namen waarborgen, dat de inhoud voortreffelijk is. Het schild doet het goed.

Maranatha Scheukalender voor het jaar 1924, bewerkt door Ds. J. J. Knap, Dr. J. C. de Moor en de achterzijde der blaadjes door J. C. de Koning.— Uitgave van J. H. Kok te Kampen. Prijs 90 cent en van het Premieboek 65 cent. Een prachtig schild. En de inhoud natuurlijk goed werk. Deze kalender vindt stellig wel weer zijn weg. Het premieboek: „Roelof Dirksz., een verhaal uit den tijd van Leidens beleg en ontzet in 1574, door Johannes”, voldoet maar matig.

Menigerlei Genade. Wekelijksche predikaties onder redactie van Dr. J. C. de Moor en Ds. B. Wie-lenga, 13e jaargang. — Uitgegeven bij J. H. Kok, per jaargang ƒ8.—. Gaarne vestigen we nog eens de aandacht op deze voortreffelijke uitgave. Aanbeveling hebben deze preeken niet meer noodig. Een beetje goedkooper van prijs zou echter wel gewenscht zijn.

De geheimzinnige wetenschap der Pharao’s.

Naar wij vernemen zal begin November bij de Uitgeversmaatschappij Gebr. Zomer en Keuning te Wageningen verschijnen: „De geheimzinnige wetenschap der Pharao’s” door Abbé Th. Moreux, uit het Fransch vertaald door Dr. T. J. Boks.

In dit werk wordt een reeks van onthullingen gegeven, die zeker met groote verwondering gelezen zullen worden en waardoor we gaan begrijpen „de houding van de geweldige Sphinx, die met haar blik gewend naar den verren horizon, de geheimen van de priesters uit deze oudheid moest bewaken.” Talrijke illustratie’s zullen den tekst verduidelijken. Met belangstelling zien we de verschijning van „De Geheimzinnige Wetenschap der Pharao’s” tegemoet. We hopen dan op dit belangwekkende werk terug te komen.

Een nieuw boek over de Vader-Iandsche Geschiedenis.

Bij den uitgever J. H. Kok te Kampen is een zeer bijzonder boek van de pers gekomen.

Deze nieuwe uitgaaf voert den veelzeggenden titel: „Uit den schat van Neêrlands verleden. Wat ieder van onze geschiedenis weten wil. Bijeengebracht door J. Schouten.”

In dit boek wordt inderdaad iets buitengewoons geboden. Het is geen gewone beschrijving van de Vaderlandsche geschiedenis, zooals er reeds zoovele bestaan, die

niet anders dan een dorre opsomming geven van feiten en jaartallen. De bekende Auteur geeft in dit werk waarlijk iets nieuws. Niet het kroniekmatige, maar het interessante heeft de Schrijver naar voren gebracht. Hij doceert niet, maar vertelt. Historische anec-doten heeft hij niet als iets onbeduidends weggelaten, maar zooveel mogelijk opgenomen. Het geheel is een complex van historische verhalen. Het boek wil ten behoeve van school, huisgezin en rijpere jeugd het verhalend element in onze geschiedenis naar voren brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1923

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken