Bekijk het origineel

Korte Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Korte Berichten

4 minuten leestijd

Dinsdag 24 Juni heeft de beroepen missionaire predikant van Utrecht voor den Zendingsarbeid te Poerworedjo, Ds. F. A. Keuchenius, in de vergadering van de Classe Utrecht zijn zendingsexamen afgelegd. Gehoord het daartoe strekkend advies van de deputaten der Generale Synode naar Art. IV der Zendingsorde, is hij met algemeene stemmen toegelaten tot den missionairen dienst. Hij zal D.V. weldra bevestigd worden en hoopt in October naar Java te vertrekken.

Mej. A. M. van Zuijlen.

Mej. A. M. van Zuijlen, die de benoeming tot hoofdverpleegster aan het Petronella Hospitaal te Djokja heeft aangenomen, zal D.V. naar Indië gaan met de „Johan de Wit” die Augustus a.s. uit Amsterdam vertrekt.

Mej. P. v. d. Kruit.

Tot verpleegster in dienst der Zending te Solo is benoemd Mej. P. v. d. Kruit te Delft. Zij nam deze benoeming aan, en hoopt in het laatst van Augustus te vertrekken.

J. Groen.

De heer J. Groen te den Haag is benoemd tot onderwijzer te Magelang en nam die benoeming aan.

G. den Dulk.

Tot onderwijzer bij het Christ. onderwijs te Solo is benoemd de heer G. den Dulk te IJmuiden.

Dr. en Mevr. van Andel—Rutgers.

Dr. en Mevr. van Andel—Rutgers zijn voornemens na 11 Juli enkele weken in het buitenland te vertoeven om wat rust te nemen.

Dr. J. C. Flach.

De Kerkeraad te Utrecht ontving bericht, dat Dr. J. C. Flach, de directeur van het Zendingshospitaal te Poerworedjo, wegens ongesteldheid eenigen tijd zijn arbeid moest neerleggen. Er was echter goede hope, dat hij spoedig hersteld zou zijn.

Dr. H. Slettenaar.

Na een voorspoedige reis is Dr. Slettenaar te Poerworedjo aangekomen. Met Mevrouw gevoelt hij zich op Java — zoo berichtte hij — reeds goed te huis, terwijl de arbeid hem zeer voldoet.

Scheiding van terreinen op Soemba.

Geruimen tijd reeds is de vraag besproken, of het ook aanbeveling zou verdienen Soemba in onderscheiden Zendingsterreinen te splitsen en de samenwerking van de Kerken van Groningen, Drenthe, Overijssel, Bentheim en Oost Friesland, zooals die thans is geregeld, te doen eindigen. De deputaten voor de Soembazending hebben geadviseerd hiertoe niet over te gaan en de Particuliere Synoden van Drenthe en Overijssel hebben zich met dat advies vereend.

Nog een missionair dienaar voor Soemba.

Aan de deputaten voor de Zending op Soemba is machtiging verleend om een plan voor de uitzending van nog een missionair dienaar des Woords naar Soemba voor te bereiden.

Een vierde missionaire predikant voor Solo.

In het verslag van een Gemeentevergadering te Solo lezen we, dat het beroepen van een vierde missionaire predikant aan de orde is gesteld. Besloten werd, dat Dr. H. A. van Andel en Br. J. Beumer als gemachtigde van de Kerk te Solo in deze zaak zullen optreden.

Bedevaartgangers naar Mekka.

Ned.-Indië leverde, naar gemeld wordt, het laatste seizoen 30.000 Mekka-gangers. Dit is bijna 3000 meer dan in het vorige seizoen.

De lust om naar Mekka, de heilige stad der Mohammedanen, te gaan, is dus nog zeer sterk onder de Indische bevolking.

Zendingsbibliotheek.

Boeken uit de Zendingsbibliotheek vrage men aan bij Ds. D. Pol te Rijsoord.

Knikkert] es.

Wie een „Knikkertje” begeert, zende ƒ5 aan Mej. M. D. Pol te Rijsoord, die voor spoedige toezending zorgt.

Blikken Busjes.

Blikken busjes zijn verkrijgbaar bij Mej. M. D. Pol te Rijsoord, per stuk ƒ0.23 5 stuks ƒ1.—, 10 stuks ƒ1.55. Eerst na ontvangst der gelden worden de busjes verzonden.

Papieren Busjes.

Deze busjes, die geopend en weer met losse teksten kunnen gesloten worden, kosten de 10 stuks thans slechts ƒ1.— en de teksten ƒ0.90 de 100. Men bestelle bij G. H. Feij te Middelburg, Burg 109 en sture vooraf het geld. Giro No. 64188.

Adresverandering.

Wie van adres verandert geve dit op — niet bij de Redactie — maar bij de Administratie „Vada”, Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen.

Theelood enz.

Wie theelood, zilverpapier en gebruikte postzegels voor de zending verzamelt, zende dit aan P. J. Schreuder, Zestienhovenstraat 3c, Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1930

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 32 Pagina's

Korte Berichten

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1930

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 32 Pagina's

PDF Bekijken