Bekijk het origineel

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

5 minuten leestijd

— De Classicale Vergadering van Nijmegen werd bijgewoond door 27 predikanten en 24 ouderlingen.

Herkozen werden voor het Provinciaal Kerkbestuur dr. P. Smit, predikant te Heumen en diens secundus M. Hefting, predikant te Elst.

Voor het Classicaal Bestuur: H. J. C. Pierson, predikant te Ressen (ook als praeses); J. Jonker, predikant te Overasselt; C. C. Haspels, ouderling te Nijmegen; en hunne respectieve secundi: F. H. G. van Iterson, predikant te Nijmegen; G. A. Barger, predikant te Hees; en A. N. Schouten, ouderling te Hees. Ook de aftredende quaestor en diens secundus, A. H. Magendans, predikant te Maasbommel en L. Meeuwenberg, predikant te Driel, werden als zoodanig herbenoemd.

Consideraties op de Synodale voorstellen: I 38 voor, 13 tegen. Met 31 tegen 20 stemmen wordt hierbij aangenomen een voorstel— van Iterson om in art. 2 van het Reglement op de benoeming de woorden „en tenminste één jaar geleden” enz. zonder meer te schrappen. II, VII, IX en X allen voor; VIII: met 26 tegen 22 stemmen werd tot behandeling besloten, waarna de vergadering in meerderheid zich tegen verklaarde (29—19). Met één stem verschil wordt aangenomen een voorstel—Creutzberg om er bij de Synode op aan te dringen art. 17 van het Algemeen Reglement zóó te wijzigen, dat ook vrouwen tot lid van den Kerkeraad kunnen worden benoemd.

Besloten wordt ter kennis van de Synode te brengen dat Nijmegen instemming heeft betuigd met de resolutie van de Ned. Afd. van den Wereldbond der Kerken.

Het mandaat der aftredende leden der Zendingscommissie werd bij acclamatie verlengd; ds. Israël, van Batenburg, zal het penningmeesterschap van ds. Meeuwenberg, van Driel, overnemen.

— In de Classicale Vergadering van Amersfoort waren aanwezig 24 predikanten en 29 ouderlingen.

Herkozen als primus-lid van het Provinciaal Kerkbestuur ds. K. den Hollander, als secundus-lid ds. K. J. van den Berg en gekozen als tertiUs lid in de plaats van dr. J. D. de Lind van Wijngaarden, die bedankte, ds. F. C. Hospers.

Herkozen in het Classicaal Bestuur als primi: ds. P. C. IJsseling, dr, J. D. de Lind van Wijngaarden en ouderling W. Meijering en als secundi: ds. H. H. Ynzonides, ds. J. Pannebakker en ouderling H. Schoenmaker.

Herkozen als praeses ds. P. C. IJsseling en als assessor dr. J. D. de Lind van Wijngaarden, als quaestor ds. J. C. Klomp en als secundi-quaestor ds. M. G. Gerritsen.

Consideraties reglementswijzigingen: I. allen voor, maar de termijnstelling zoo kort mogelijk; II. allen voor, maar 3 maanden met het oog op de diaconierekening; III. allen voor; IV. allen voor; V. de groote meerderheid voor met een andere formuleering; VI. allen voor met eenigszins andere formuleering; VI. allen voor met eenigszins andere formuleerihg; VII. allen voor; VIII. 40 tegen en 13 voor; IX. allen voor; X. allen voor; Wereldbond der Kerken, 46 voor en 6 tegen. Evangelische Maatschappij, allen voor met een motie. Voorstel dr. J. J. Bleeker, enz. 27 voor en 27 tegen.

— De Classicale Vergadering te Leeuwarden was bezocht door 39 predikanten en 32 ouderlingen. Benoemd werden tot primus-lid van het Classicaal Bestuur ds. W. Pothoven, dr. C. G. Wagenaar en de heer W. Meindersma; tot secundus-lid ds. J. H. C. Kater, ds. A. Carsjens, de lieer W. Groen en ds. G. Westmijse; tot praeses ds. W. Pothoven, tot assessor dr. C. G. Wagenaar, tot quaestor ds. A. Hoving, tot secundus-quaestor dr. S. Cuperus.

De geheele vergadering verklaart zich voor de reglementswijzigingen I, II, III, IV, V, VI, VII, IX en X, wat 1 betreft met overneming van het amendement van het Classicaal Bestuur van Sneek; bij IV wordt opgemerkt, dat tengevolge van deze wijziging het geval zich kan voordoen, dat indien bij de vaststelling der lijst van stemgerechtigden fouten mochten zijn gemaakt, die niet zijn hersteld, deze foutieve lijst ten grondslag wordt gelegd voor de verkiesbaarheid van ouderlingen en diakenen, zoodat de mogelijkheid geschapen wordt, dat werkelijk verkiesbaren zouden worden uitgesloten en niet verkiesbaar zouden worden; bij X wordt de wenschelijkheid uitgesproken, dat de betaling van de premie en de uitbetaling der pensioenen zooveel mogelijk reglementair wordt gewaarborgd. De wijzigingen VIII worden aangenomen met 15 stemmen tegen; 2 leden zijn tegen de bepaling, dat de gehuwde vrouw geen pred. kan blijven.

Met een kleine meerderheid verklaart de vergadering zich voor de voorstellen van dr. J. J. Bleeker c.s. De geheele vergadering is voor het voorstel ds. A. G. H. van Hoogenhuyze c.s., maar wenscht dat ook vrouwen tot het vermeerderde aantal diakenen zullen kunnen behooren. Het adres van de Ned. Afd. van den Wereldbond dei-Kerken, te zenden naar de ontwapeningsconferentie van den Volken-hond, vindt algemeene instemming. Een motie van ds. Melchers betreffende het verleenen van emeritaatspensioen (het is niet voldoende het bedrag te verhoogen, ook de voorwaarden moeten gewijzigd worden), te zenden aan de Synode, wordt met groote meerderheid van stemmen aangenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1931

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

III. Berichten uit de Classicale Vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1931

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken