Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

6 minuten leestijd

De Openbaring in de Godsdiensten van Britsch-Indië en de Christusverkondiging door Prof. Dr. Fr. Heiier; bij H. J. Paris te Amsterdam ƒ 1.40.

De geleerde schrijver van dit merkwaardig boek, ziet in de „Godsdiensten van Britsch-Indië” een openbaring Gods in wezen niet verschillend van de Godsopenbaring die wij hebben in de Heilige Schrift. Duidelijk is zijn standpunt getee-kend, als hij b.v. op blz. 17 zegt: „Inderdaad kan niemand de Indische Godsdiensten bestudeeren zonder zich gedrongen le gevoelen de aanspraak op het absolute van het Evangelie van Christus te herzien.” En op blz. 18: „Men moet ook hutten het Christendom en juist in den kring van de Indische Godsdiensten een heilsopenbaring Gods erkennen en waardeeren. Centrale waarheden van het Christelijk geloof als Drieëenheid, menschwording en verzoeningsdood van een Zoon Gods, zoude vergeving en eeuwig leven zijn in onvolkomen vorm en vermengd met vele dwalingen ook aan het Indische volk geopenbaard.

Wat voor ons het Oude Testament is, dat kan naar zijn oordeel voor Indië de Bhakti-vroomheid zijn.

Het spreekt van zelf, dat deze opvatting door ons zoo beslist mogelijk moet worden afgewezen. Dr. Heiier miskent de volstrekte tegenstelling tusschen het Christendom als de eenig ware religie en de valsche religie van Indië. — Voor ons staat die tegenstelling volkomen vast.

Zijn boek, dat van groote belezenheid en kennis van de godsdiensten van Britsch-Indië blijk geeft, met talent is geschreven, en ook tal van rijke gedachten uitspreekt, is zeer geschikt om de linksche, meer of minder moderniseerende richting in de Zendingswereld te leeren kennen, maar wijst ons den weg niet, dien wij in de zending moeten volgen.

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Zesde deel. N.V. J. H. Kok te Kampen; geb. in linnenband ƒ 11.—, in halfleeren band ƒ 13.—.

Dit zesde deel behelst het Supplement en het Register. Hiermede is dit standaardwerk van hooge en blijvende waarde compleet. In zijn geheel is het een sieraad in de boekenkast en een vraagbaak, die men zelden te vergeefs raadpleegt. Het uitvoerig register verhoogt de gebruikswaarde zeer.

Godskennis en zelfkennis, door Dr. H. A. van Andel; bij Kok te Kampen.

Van dit kostelijk boekje, dat in nauwe aansluiting aan de werken van Dr. H. Bavinck de voornaamste onderwerpen van het Christelijk geloof behandelt, is dit de tweede druk. De eerste druk was voor Ned.-Indië bestemd en is verschenen in 1927.

Gods Gebod en ons Gebed, door Dr. H. A. van Andel; bij Kok te Kampen.

Ook dit boekje beleeft zijn tweede druk.

De eerste oplaag werd in 1928 in Indië gedrukt en daar geplaatst. De tweede is èn voor Nederland èn voor Indië bestemd. Een uitnemend boekje voor de praktijk van het Christelijk leven.

Zendingsliederen-Bundel. Tekstuitgave van den derden herzienen en veel vermeerderde druk; bij N.V. Zendingsboekhandel, den Haag.

In handig formaat en keurige uitvoering zijn in dezen bundel 120 zendings-liederen bijeengebracht. Een zeer rijke verzameling. De prijs is billijk, per stuk ƒ 0.60, bij 10 ex. ƒ0.50, 25 ex. ƒ0.35, 50 ex. ƒ 0.30, 100 ex. ƒ0.27½.

Ook het Zendingslied is voor de zending van geen geringe beteekenis.

Alberts Avonturen, door P. Keuning; bij Bosch en Keuning te Baarn; geb. ƒ 1.35.

Keuning kan smakelijk vertellen. Ook in dit mooie jongensboek doet hij dat. En de inhoud is goed. Stellig zullen onze jongens het graag lezen. Ook aardig geïllustreerd.

Maranatha Kalender 1932; bij Kok te Kampen.

De bekende Maranatha Kalender doet het weêr heel goed. Het schild is goed geslaagd. En Ds. Knap schreef de voorzijde der blaadjes Altoos zeer waard om gelezen te worden. Ook aan de achterzijde is goede zorg besteed. De Kalender kost ƒ 0.90. Met het premieboek Heil den Koning door T. Bokma ƒ 1.55.

Beknopte Kerkgeschiedenis, door Dr. H. Kaajan en G. Meima; bij J. B. Wolters. ƒ1.90.

De bekwame schrijvers bedoelen een beknopte Kerkgeschiedenis te geven voor Gymnasia, H.B.scholen, Kweekscholen, Jongelings- en Meisjesvereeniging, enz.

In een kort bestek biedt dit boek heel veel. Hier en daar zijn echter wel eens uitdrukkingen gebruikt, die lang niet ieder verstaat. Toch bevelen we het graag aan. Het is een zeer betrouwbaar boek, dat een juiste blik geeft in de geschiedenis der Kerk. En de Zending is niet vergeten.

Voorheen en Thans. Leesboekje van de Indische Geschiedenis, door P. Lok en W. Schmidt, deel I en II; bij W. Versluys, Amsterdam-Batavia ƒ 1.30 en ƒ 1.50.

Mooie leesboekjes, goed geschreven. De bekwame schrijvers hebben de stof ontleend vooral aan de Inheemsche Geschiedenis. We achten deze boekjes als leesboekjes voor de school geslaagd en daarbij zeer geschikt om de Indische geschiedenis te leeren kennen. Invoering van deze boekjes op de Christ. scholen is ook voor de Zending wel van belang.

De boekjes zijn heel aardig geïllustreerd.

De Jonge Vrouw; bij Bosch en Keuning te Baarn.

Een zeer smaakvol blad, naar inhoud en vorm, dat zeer in den smaak valt.

Ook de illustraties zijn heel mooi. Als het zoo doorgaat zal dit blad stellig opgang maken. En dat is het waard.

Joop, Jaap en Job, door D. v. d. Zee; bij Bosch en Keuning te Baarn; geb. ƒ 1.35.

Een echt jongensboek, dat jongens van elf, twaalf jaar met heel veel smaak zullen lezen.

Tusschen Spcl en Ernst. Een boek voor oudere meisjes, door Phe Wijnbeek; bij Kok te Kampen ƒ 1.75, geb. ƒ 2.60.

Een boeiend verhaal, met talent geschreven en van uitnemende strekking. Zeer aan te bevelen. Een mooie uitgave in sierlijken band.

Korte Verklaring.

De bekende Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling, verschijnend bij den uitgever J. H. Kok te Kampen, zal binnenkort weer met enkele belangrijke deelen worden uitgebreid. Van de hand van Prof. Dr. A. Noordtzij komt de bewerking van het Boek Ezechiël, terwijl de Brief aan de Romeinen, die reeds ter perse is, tot hoofdstuk 9 bewerkt ia door wijlen Prof. Dr. J. A. C. van Leeuwen, en daarna door Dr. D. Jacobs.

„De Gemeene Gratie”.

Naar wij vernemen zal van het bekende standaardwerk van Dr. A. Kuyper: „De Gemeene Gratie” een nieuwe, onveranderde herdruk verschijnen bij den uitgever J. H. Kok te Kampen. Het werk is ter perse en het drukken is reeds zoover gevorderd, dat het eerste deel spoedig kan verschijnen. Wie een inzicht heeft in de groote beteekenis van dit werk, dat voor een der beste werken van Dr. Kuyper geldt, zal zich verheugen dat dit boekwerk na eenige jaren niet in den handel te zijn geweest, thans weer verkrijgbaar is.

Calvijn literatuur.

Bij N.V. Boekhandel W ten Have te Amsterdam verschijnen twee belangrijke aanwinsten tot de Calvijn-literatuur, n.1.: E. Doumergue — Le caractère de Calvin, en Jean de Saussure — A l’école de Calvin; beide in Nederlandsche vertaling. Het eerstgenoemde boek werd in de christelijke pers geestdriftig aanbevolen. Eet andere werk geeft, aan de hand van zijn Institutie, een overzicht van Calvijn’s gedachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1931

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 28 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 1931

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 28 Pagina's

PDF Bekijken