Bekijk het origineel

De Zending der Broedergemeente

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Zending der Broedergemeente

4 minuten leestijd

Het was in den zomer van 1731. Zinzendorf, die reeds sinds langen tijd velerlei verbindingen had met het Deensche hof, besloot, na eenige aarzeling, deel te nemen aan de kroningsplechtigheden van Christiaan VI in Kopenhagen. Drie Herrnhutter broeders, de beide Moraviërs Nitschmann en de Zwaab Dober begeleidden hem op die reis. Midden in den glans van de feestelijkheden zullen die broeders zichzelven wel vrij overbodig zijn voorgekomen. Maar het was niet slechts de glans en de vreugde, die zij daar aanschouwden. Onverwacht zagen zij daar in een duistere diepte van nood en ellende en vernam hun oor den wanhopigen kreet om hulp van een gefolterde menschheid, dien zij nooit meer vergeten konden. De neger Anton, die in dienst stond van den koninklijken opperstalmeester verhaalde hun van zijn vaderland, het West-indisch eiland St. Thomas en van zijne volksgenooten, die daar, door God en menschen verlaten, als slaven hun aanzijn rekten. Hier is een roeping voor ons, dat was hun aanstonds duidelijk. Midden in de feestelijke drukte waren hart en zinnen van den graaf en zijne metgezellen bij den zwarten broeder en zijn volk. Zij vroegen verlof voor Anton en reisden in Juli met hem naar Herrnhut, waar hij van den nood zijner volksgenooten op St. Thomas een aangrijpend tafereel ophing. Daarmede had de pelgrimsdrang der broeders een nieuw en machtig doel gevonden. Den volgenden dag reeds ontving de graaf een plechtig schrijven van twee jonge broeders, waarin dezen zich tot den evangeliedienst op St. Thomas bereid verklaarden. En al zouden zij zelf slaven moeten worden om den weg tot ’t hart der slaven te vinden, zij wilden ’t willig doen, al zouden zij daardoor ook maar één ziel kunnen redden! De wijsheid der gemeente echter liet zich door dat vuur der eerste geestdrift niet tot onbezonnen handelen dringen. Want nu volgde een grondige proeftijd en tijd van wachten. Eerst in den zomer van 1732 gaf het lot, dat men bij zulke gewichtige ondernemingen plaats placht in te ruimen, de beslissing. De pottenbakker Leonard Dober en de timmerman David Nitschmann werden 18 Augustus 1732 als de eerste heidenboden der gemeente geordend. In de vroege morgenuren van 21 Aug. geleidde de graaf hen in zijn equipage tot Bautzen. Voor de poorten van de stad liet hij stilhouden, knielde met de beide broeders neer om te bidden, gaf hun elk een dukaat mede en liet hen toen gaan, hun nog voor het laatst toefluisterend: „Gaat dan heen en tracht zielen te winnen voor het Lam.” Een pakje op den rug, een knoestigen stok in de hand, den Heiland in het hart, zoo trokken de beide pelgrims verder naar de zwarte broeders aan gene zijde van den oceaan.

Als wij dat alles zoo lezen, dan komt er toch eigenlijk een groote verbazing over ons. Daar gaan er twee op reis, die het grootste deel van hun leven niet veel verder dan hunne boerenwoning zijn geweest en voor wie achter Bautzen een vreemde wereld begint, naar Indië, alsof ’t daarginds een eindje verder lag! En dat niet alleen die eene maal. In 1733 zien wij er weer twee op weg gaan, ditmaal naar het verre Noorden. Want behalve den neger Anton, hadden de broeders in Kopenhagen ook twee Groenlanders ontmoet, om niet minder getroffen teworden door degeestelijke nooden, waarvan deze hun spraken. Zoo werden de gebroeders Stach in 1733 naar Groenland gezonden. En zoo is het verder gegaan. En de Heiland is met hen gegaan. Hij heeft gesloten deuren geopend en wegen gebaand door Noordsche ijswoestijnen en tropische oerwouden en Hij heeft Zijn zegen gegeven op de pelgrimstochten der Hrrnhutter broeders. Twee eeuwen lang tot op dezen dag toe! Heden ten dage telt de Hernhutter Zending in Amerika, Afrika en Azië 841 stations met 253 zendelingen en zendingszusters en mag zij temidden van 138000 inboorlingen haren arbeid verrichten.

Een eenvoudig, maar treffend verhaal van de Zending der Broedergemeente geeft Zendeling P. M. Legène in een fraai uitgevoerd geïllustreerd boekske, getiteld: „De waterstroom uit het heiligdom,” dat als feestnummer van het Zendingsblad is uitgegeven.

Woensdag 5 October ’s av. 8 uur zullen in de Herst. Ev. Luth. Kerk Zendeling Legène optreden, alsook Mr. Dr. v. d. Helm, oud gouvernementssecretaris van Suriname in een bijzondere bijeenkomst, waar gedachtenis gevierd zal worden van het tweehonderdjarig jubileum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1932

De Wartburg | 4 Pagina's

De Zending der Broedergemeente

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1932

De Wartburg | 4 Pagina's

PDF Bekijken