Bekijk het origineel

Als Een Leeuw En Als Een Jonge Leeuw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als Een Leeuw En Als Een Jonge Leeuw

4 minuten leestijd

Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de Heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden; welke, wanneer hij doorgaat, zoo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde. Micha 5 : 7.

Met twee beelden teekent Gods Woord in dezen tekst de plaats en de beteekenis van het volk des Heeren in de wereld.

Allereerst als een leeuw onder de beesten des wouds, als de Koning der dieren, die de bewoners der wildernis ontzag inboezemt, die door zijn macht onoverwinlijk is. Zoo is naar Gods belofte de gemeente des Heeren niet te overwinnen door de machten der wereld en van Satan.

Maar dat niet alleen. Het volk des Heeren betoont ook zijn triumfeerende kracht als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, waar hij inbreekt neerwerpt en verscheurt, zonder dat iemand redt. (Vert. Prof. Ridderbos).

Onoverwinlijk en triumfeerend. Zoo verkeert de gemeente van Christus in het midden der wereld.

Als een leeuw en als een jonge leeuw. Merkwaardige beeldspraak.

Het schijnt wel anders te zijn. De machten, die zich tegen Gods kerk verheffen schijnen eerder en beter vergeleken te kunnen worden met machtige roofdieren, terwijl daartegenover de gemeente meer op een weerlooze kudde gelijkt. In de botsing met de wereldmachten schijnt het Koninkrijk Gods ver in de minderheid. Waar bruut geweld gebruikt wordt, om Gods Kerk te vernietigen, schijnen de aanslagen te gelukken. En ook in den strijd met de geestelijke machten schijnt het Koninkrijk Gods het onderspit te moeten delven. Naar menschelijke berekening staat het er met de zaak van Gods Koninkrijk op aarde hopeloos voor. Wat kan het overblijfsel van Jakob beginnen tegenover de geweldhebbers dezer wereld? Wat is een schaapskudde waard tegenover een leeuw, belust op zijn prooi? Ja, zoo stellen wij ons de verhouding voor tusschen Gods Volk en zijn vijanden. Maar Gods Woord stelt die verhouding juist andersom. Het Volk des Heeren is niet zwak en weerloos, maar onbetwist overwinnaar. En de waarheid van Gods Woord mogen we aanschouwen in de historie van Gods Volk. Ondanks alle bestrijding is de gemeente van Christus er nog. Alle wereld machten, die in het verleden Gods Koninkrijk zochten te vernietigen, hebben gefaald. Nineve is gevallen. Babel is weggevaagd. De Romeinsche wereldmacht is neergestort. En — het Koninkrijk Gods bestaat nog op aarde. Zoo is naar Gods belofte, ook in den strijd der geesten van thans Gods volk als een leeuw: onoverwinlijk.

En voor hen, die niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet, viert het Koninkrijk Gods ook thans zijn triumfen, en het zal ze vieren. Het zet zijn overwinningsgang over de aarde voort. Al Gods uitverkorenen worden toegebracht tot de gemeente.

Maar ook in anderen zin — en daarop valt in Micha’s woord de nadruk — zal het overblijfsel van Jakob triumfeeren: in de terneerwerping van alle Gode vijandige macht, in de verbrijzeling van de vijanden van Christus en van Zijn gemeente.

Van die zijde beschouwen we misschien niet dikwijls de triumf van Gods Koninkrijk. Meestal hebben we daarbij het oog op de inlijving van Heidenen en Mohammedanen in de Kerk van Christus. En ons hart verheugt zich, wanneer we Gods Geest en Gods Woord zien werken, ook op ons eigen Zendingsterrein, zóó, dat zondaren zich bekeeren en het leven vinden in Jezus Christus.

Maar niet alleen op die manier openbaart zich de overwinnende kracht van het Koninkrijk Gods. Zij bestaat ook in de verbreking van al wat zich tegen den Heere en Zijn Gezalfde en Zijn Volk verheft. Daartoe gebruikt de Heere Jakobs overblijfsel, opdat het als een jonge leeuw onder de schaapskudden zou neerwerpen en verscheuren, zonder dat iemand redt. Onder de voeten van Gods volk zal de macht der wereld en van Satan verpletterd worden.

Aangrijpende gedachte, dat wij ook in den Zendingsarbeid daarmee bezig zijn!

Een zware verantwoordelijkheid ligt hierin op de Kerk des Heeren!

Die gemeente kan dat niet in eigen kracht.

Jakobs overblijfsel is in zichzelf zwak. Het is onoverwinlijk en het triumfeert door Hem, die uitgaat overwinnend en opdat Hij overwon.

Laat ons dan geloovend zien op Hem, opdat Hij Zijn kracht in onze zwakheid verheerlijke.

Door Hem, maar ook door Hem alleen, zijn wij meer dan overwinnaars.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Als Een Leeuw En Als Een Jonge Leeuw

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken