Bekijk het origineel

Giften

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Giften

29 minuten leestijd

Ontvangen voor de Generale Zendingskas.

Door Ds. S. van Dijken 10 % der ontvangsten voor de Zending in de classe Harderwijk, 2e en 3e kwar taal 1938 samen ƒ285.—. Aandeel collecte Christ. Nationaal Zendingsfeest ƒ45.—. Door G. A. Gold-schmidt van de Arnhem sche Hulp-Raad voor Zendingsstudie ƒ10.—.

J. KRüGER.

Castricum, 22 Dec. 1938.

Giro No. 35811.

Door Ds. M. van Alphen 10 % der ontvangsten in de Classis Apeldoorn 4e kwartaal 1938 ƒ170.11. Opbrengst zilverpapier Sohooikinderen Achlum ƒ0.40. Door Ds. J. G. Feenstra, van iemand, die onbekend wenscht te blijven ƒ1000.—. Door Ds. A. Schweitzer: Uit de onderlinge samenwerking voor de pensioenlast, Hoofddienst ƒ 3365.—. Med. dienst ƒ 1235.—. Van G. v. d. Brug, Arnhem, opbrengst postzegels ƒ 5.60.

Santpoort, 22 Dec. 1938. W. BREUKELAAR.

Giro No. 32806.

Verantwoording van giften ontvangen voor de Zending onder de Chineezen en Oosterlingen van 10 Aug. ‘38—25 Dec. ‘38.

Giften van Geref. Kerken.

Leens ƒ2.50; Sleeuwijk ƒ10.—; Noordwijk-Binnen ƒ1.—; Haren ƒ2.50; Bergen op Zoom ƒ5.—; Nijkerk ƒ2.—; Burum ƒ2.—; ‘s-Gravenhage-Loosduinen ƒ5.-; Metslawier ƒ2.ö; Serooskerke f l.É; Oud-Schoone-beek ƒ2.—; Zuidbroek ƒ1.—; Balk ƒ2.—; Purmerend ƒ1.—; Voorburg ƒ25.—; Zuilen ƒ10.—; Ooster-zee ƒ1.—; Slootdorp ƒ1.50; Zuidwolde (Gr.) ƒ19.10; Delfzijl ƒ2.50; Hoek (Z.) ƒ1.—; Hijken ƒ1.—; Putten ƒ2.50; Nunspeet ƒ2.50; Zoetermeer ƒ1.—; Overschie ƒ10.—; Goes ƒ5.—; Katwijk a. Zee ƒ5.—; Oppenhuizen ƒ1.—.

Collecten spreekbeurten Dr. Pieron:

Strand (Katwijk a. Zee) ƒ25.03; Deventer ƒ3.50; Moordrecht ƒ13.20.

Rotterdam, Strevelsweg 5. Namens deputaten:

Postrekening No. 92386. Ds. H. POPMA.

Ontvangen uit de busjes van Henk Bijkerk en Bertus Vreeden ƒ1.06; Wim en Ab. Kamphuis f 0.61½; Alie Drexhage, Bas Nederhof en Jan Visser ƒ 0.71; Gerke, Mientje en Annie Schmidt ƒ4.98½; Jan, Rietje en Jopie Batelaan en Nelly Bareman ƒ6.69; Wim Burggraaff ƒ5.02½; Henk, Mientje en Arie v. d. Velden ƒ 3.25½; Jannie en Tonny Vos ƒ3.27 en 200 h.c; Grietje en Rytie Bloemendaal ƒ2.44½; Miep, Willy en Kees Karssen en Lena Schaftenaar ƒ6.63; Neeli en Richard Drexhage ƒ3.26. Totaal ƒ47.82.

Namens de Kinder-Zendings-Ver.,

Mej. M. VAN NORREN.

Bussum, Spoorlaan 15.

Kerstfeestviering te Solo.

In dank ontvangen van Mej. T. V. te ‘s-Gr. ƒ1.—. Postrek. 245952. H. DE LANGE,

Zwanenlaan 17, Den Haag.

Chr. Perswerk Ned. Indië.

In de afgeloopen maand ontving ik voor het Chr. Perswerk in Indië de onderstaande giften:

Uit Hillegersberg door tusschenkomst van br. P. v. d. Boom ƒ 9.—, zijnde de in 1938 voor dit doel verzamelde halve centen tot een totaal van niet minder dan 1800 stuks! Een prestatie! Zeer hartelijk dank! Via Ds. Breukelaar van N.N. te Deinum ƒ3.—. Geref. Kerk te Eindhoven ƒ1.—, id. Overschie ƒ1.—, Grijps-kerke Z. ƒ2.—. En tot slot via Ds. Keur te Scheve-ningen van een onbekenden gever de som van vijf honderd, gulden. Vooral ook voor deze laatste gift bijzonder hartelijk dank. Dat zal een heele blijdschap zijn voor onze „persmenschen” in Indië. Een bemoediging tevens voort te gaan op den ingeslagen weg. Aan alle gevers in Holland voor dit mooie werk onzen dank. Wij konden in 1938 zoodoende weer een aardig bedrag overmaken. We bevelen dezen arbeid in het nieuwe jaar gaarne in aller belangstelling aan.

De Kerkeraden hebben alle weer een Kerkenkalender ontvangen voor 1939. Vriendelijk vragen we den Kerkeraden, die een jaarlijksche gift of vaste contributie geven, het bedrag weer te willen storten op mijn postrekening: Utrecht 289929. Tot mijn spijt is dat nummer niet vermeld op de circulaire.

Dan bevat de bijgevoegde circulaire nog een onjuistheid. Medegedeeld werd dat „DE ZAAIER” met ingang van 1 Januari een WEEKBLAD zou worden. Dit plan kon echter door redactioneele moeilijkheden niet doorgaan. Ds. J. A. C. Rullmann was belast met de Hoofd-redactie en werd tijdens zijn verlof vervangen door Ds. G. D. Kuiper. Ds. Rullmann gaat nu terug, maar kan onmogelijk deze werkzaamheden waarnemen. Nu gaat Ds. Kuiper met verlof. Ds. J. H. Sillevis Smitt heeft zich nu bereid verklaard het Hoofd-redacteurschap te willen aanvaarden. Maar Z. Eerw. kan ook onmogelijk door zijn veelomvat-tenden arbeid een WEEK-blad verzorgen, zoodat „De Zaaier” een 14-daagsch blad blijft.

Belangstellenden zenden wij gaarne eens enkele nummers van dit blad. Ook de uitgaven van de „Zaaier-bibliotheek” hebben wij in voorraad. Zoo vaak lazen we reeds uitstekerfde recensies met de bijvoeging: Zeer geschikt ook voor Holland! Toch worden er hier weinig gebruikt. Vraagt eens enkele exemplaren ter inzage. We zenden ze graag!

G. M. A. LAERNOES,

H. Tollensstraat 4.

Utrecht. Giro 289929.

Verantwoording van ingekomen giften en contributies door den Penningmeester van het Comité voor Maatschappelijk Onderwijs op Soemba

van 1 Sept. tot 31 Aug. 1938.

Van kerken: Zuidwolde ƒ 15; Van Groningen, Ommen, Siddeburen, Winsum-Obergum, Kampen, Zuidlaren, Zwolle, de Krim, Middelstum, Groningen, Ommen, alle ƒ10; Van Baflo ƒ 8; Van Haren, de Krim, Roodesehool, Vroomshoop, Veendam, de Krim, alle ƒ 7.50; Van Dalfsen, Uithuizermeeden, Marum, Nieuweerdinge, Lutten, Garrelsweer, Onstwedde, Enschedé, Nieuwe Pekela, Hoogeveen, Roden, Ten Boer, Delfzijl, Dedemsvaart, Hengelo, Almelo, Weisinge Sauwerd, Spijk, N.-Amsterdam, Leens, Gerkersklooster-Stroobos, Uithuizen, Nijverdal, Zwartsluis, Lop-persum, Bedum, Assen, Steenwijk, Bergertheim, N.-Amsterdam, Onstwédde, Marum, Steenwijk, alle f 5; Van: Holten ƒ3; Van: Schouwerzijl, Kielwindeweer, Gasselternijeveen, Westerbork, St. Jansklooster, Nieuweroord, Wildervank, Onderdendam, Sleen, Oos-terwolde, Smilde, Klazienaveen, Schoonoord, Grams-bergen, Rouveen, Ezinge, Hardenberg, Zuidbroek, Nijeveen, Zuidwolde, Diever, Ter Apel, Gees, Wierden, Goor, Hoogersmilde, Dwingelo, Emmen, Hookerk, Stadskanaal-Pekelderweg, Sappemeer, Houwerzijl, Scheemda, Oldenzaal, Pruchterveld, Heemse, Cadoelen, Schoonebeek, Vries, Wijhe, Marienberg, Dwingelo, Aduard, Echildwolde, Kielwinderweer, Rijssen, Zuidwolde, Zuidbroek, Onderdendam, Gees, alle ƒ 2.50; Van: Borger, Wagenborgen, Holten, Delden, Hijken, Ulrum, Nieuwolda. Oldehobe, Appingedam, Emmer-compas, alle ƒ2; Van: Niezijl, Hasselt, Stadskanaal, Stadvollenhove, alle f 1.50; Van: Kamperveen, Niewe-schans, Overschild, Daarle, Nieuw Buinen, Langeslag, Nieuwland, Kantens, Blokzijl, Oude Pekeia. Lemelerveld, 2e Exloermond, Meeden, Daarle, Nieuwlande, alle ƒ1; Van: Een ƒ1.84.

Van Scholen en schoolbesturen: Rijssen ƒ 1, Oost-wold ƒ2, Hoogeveen ƒ5, Nijverdal ƒ1, Vries ƒ 1, Winschoten ƒ 10, Groningen ƒ 10, Ten Boer ƒ 2.50, Steenwijk ƒ 2.50, Ten Post ƒ1, Zuidwolde ƒ5, Leens ƒ 5, Zevenhuizen ƒ 5, Meppel ƒ 2.50, Lutten ƒ 5, Zwartsluis ƒ1. Hoogkerk ƒ2.50, Nieuweerdinge ƒ1, Almelo ƒ1.50, Munnekezijl ƒ2.50, Groningen (Anneveld) ƒ 25, Enschede ƒ5.

Van particulieren: R. N. te N. ƒ 0.75; P. N. v. W. te A., Wed. A. S. te C, T. H. B. te A. ƒ0.50; Ds. N. v. T. te Z., H. J. M. te M., J. J. W. te G., J. B. te G., K. S. te G., Ds. W. L. M. te A., Ds. H. P. te St. J., Ds. T. v. d. M. te D., N. S. te A.. Mevr. F. te G., H. W. te W., J. P. K. te N., Wed. P. K. te N., P. P. B. te A., Ds. J. M. K. te D., W. J. F. te E., K. V. te H., Ds. K. B. te L., A. D. te M., Ds. J. C. B. te N., J. B. te N., L. S. te H„ rI. J. W. te H., J. A. B. te H., F. Z. te G., Mevr. Wed. J. K. te A., Mej. P. B. te A., Mej. I. B. te H., Ds. H. V. te D., Dam. dé J. te H., H. M. te Z., Ds. L. O. den H., Ds. J. L. te S., Ds. G. S. te V., H. J. B. te Z., H. W. te G., J. V. te G., J. G. te Z., Wed. M. van de B. te Z., M. M. te Z., H. B. te Z., D. W. T. te Z., H. B. te Z., J. P. te Z., H. W. B. te Z„ H. F. te Z., H. S. te Z., D. J. M. te Z., Mr. J. P. te Z., Dr. P. A. J. te Z., T. B. D. te L, Mevr. Wed. S. te G., G. S. te E, A. H. te M., G. J. S. te H., H. S. te H., Dr. K. S. te K., J. J. G. te K., Ds. H. W. E. te M., M. J. H. te N., Ds. J. V. te O., K. E. te S., G. V. te S., J. E. te O., S. A. G. te Z., H. V. te A., A. S. te A., Mej. W. D. te B., H. V. te N., A. B. R. te N., A. H. E. W. te G., J. E. te G., T. H., te G., Mej. S. S. te G., D. A. F. te G., H. H. te G., J. S. te E., Mej. G. V. te L., Mej. G. H. te Z., J. B. te C., G. t. B. te W., A. R. Z. te H., K. S. te H., Dam. K. te O., Mej. A. H. te B., Ds. D. S. te H. J. V. v. Z. te E., A. W. te A., B. R. te L., H. O. te B., Ds. H. D. te N.B., Mej. G. H. te Z., H. G. S. te G., H. J. D. te G., G. L. te G., G. E. te A., A. B. O. te A, A. T. W. te A., J. B. te C., K. S. te H., Ds. G. B. te Z., H. K. te H., P. B. te S.. Mevr. A. B. te Z., Ds. T. v. d. M. te D., J. G. te Z., Wed. J. M. v. d. B. te Z., M. M. te Z., H. B. te Z., D. W. T. te Z., H. B. te Z., J. P. te Z., H. W. B. te Z., H. F. te Z., H. S. te Z., J. D. M. te Z., Dr. P. A. J. te Z., Wed. K. S. te S., W. B. te S., M. W. te R., J. W. te H., Ds. J. H. M. te d. H., Ds. J. B. V. de G., 2e E., Gebr. W. te A., Ds. W. L. M. te A., Wed. J. K. te A., R. D. te A., J. A. B. te H., Ds. J. K. te O., allen ƒ1; Ds.J. O. te K., S. v. D. te S., T. D. te Z., Wed. K. H. te N., E. de G. 2e E.. Mej. F. H. te G., P. E. T. te G., Ds. D. S. te H., J. V. te G., allen ƒ 1.50; J. H. W. te G., G. L. te Z., Mej. G. te O., L. H. te G., P. P. te K., Mej. H. P. te H., A. H. B. te Z., Wed. ds. V. te Z., J. C. te Z., B. N. te Z., P. W. te H., J. W. te H.. H. E. te S.; Wed.. G. P. W. te S., Wed. J. S. te A., Dr. S. T. de R. te G., J. N. te G. S. v. d. Z. te G., J. B. te G., H. Z. te H., P. K. te M., K. V. te G., Ds. J. M. te H., A. H. B. te Z., Mevr. Wed. Ds. V. te Z., J. C. te Z., J. C. v. d. L. te Z., B. N. te Z., Mej. H. E. N. te N., allen ƒ 2.—.

P. v. d. K. te O., Ds. Ij. K. V. te M., W. P. W. te S., S. G. W. te L., G. J. te G., Ds. D. v. D. te G., E. S. S. te G., Wed. J. W. v. d. K. te Z., Dam. B. te Z., B. R. te Z., C. J. J. te Z., A. W. B. te Z., J. W. K.te Z., J. T. te G.. H. G. te H., H. M. P. te S., J. S. te G., Dr. L. B. te G., S. B. te G., G. D. W. te G., D. M. B. te G., R. J. S. te G., K. D. te S., G. H. te A., H. K. te H., J. de J. te G., D. W. te G., J. D. F. v. H. te A., G. F. H. te A., J. B. te H., Wed. J. W. v. d. K. te Z., Dam. B. te Z., B. R. te Z., A. W. B. le Z., J. W., K. te Z., K. D. te S., Mej. B. H. v. H. te H., H. E. W. te G., E. W. W. te G., Mevr.. E. E. A. M. te Z., Dr. S. G. te K., allen ƒ 2.50.

Ds. J. H. L. te A. ƒ 5.—; Mr. J. A. K. te M. ƒ 5.—. Geref. Zend.krans te Z., Mej. J. v. d. J. te Z., Geref. Zend.krans te Z., Mej. J. v. d. K. te Z. ƒ 10.—.

Het comité houdt zich aanbevolen voor giften en contributies. Tot hiertoe was het comité in staat jaar-lijks ƒ 1000 af te dragen aan de deputaten voor den arbeid op Soemba. Echter kost het maatschappelijk onderwijs op Soemba dezen deputaten meer, zoodat zij uitzien naar meerdere inkomsten door het comité.

We dringen er op aan, dat de kerken hun toezegging om jaarlijks te contribueeren gestand doen en dat de kerken, die geen toezegging deden, besluiten een jaarlijksche bijdrage voor bovengenoemd doel af te staan. De kerkeraden kunnen uit de acta der zendingsynode weten, dat de arbeid van het comité dringend wordt aanbevolen, omdat het gelden verzamelt voor een onderdeel van den zendingsarbeid, die voor rekening van deputaten ligt.

Laten vooral ook de scholen niet afzijdig blijven staan. Er zijn zulke goede voorbeelden. Misschien zijn er wel schoolbesturen, die in staat zijn jaarlijks te contribueeren. En laten voorts vele particulieren zich aanmelden voor een contributie. Het comité was nog nimmer in staat zooveel bijeen te brengen, dat de kosten voor de school te Lewa konden gedekt worden.

De bedragen voor het jaar 1938 zijn voor het grootste deel binnen. Van de scholen zien we deze maand nog gaarne heel wat tegemoet.

De penningmeester,

Ds. H. A. MUNNIK.

Zuiderkerkstraat 29, Zwolle. Postgiro 107388.

Onderstaande verantwoording is van het Comité tot uitbreiding van het Chr. onderwijs op het zendingsterrein Banjoemas van de prov. Zuid-Holland-Zuid.

Penningmeester Ds. H. Knoop, Heemraadsingel 209b, Rotterdam. Giro 41881.

Chr. school Adamshofstraat, Rotterdam (Euser) ƒ45.—; id Oudeijk, Rotterdam (Allaart) ƒ30.—; id. Alblaserdam (H. J. v. Wijnen) ƒ3.60; id. Zwijndrecht (B. Folkersma) ƒ 5.—; id. H. I. Ambacht (H. Hogeweg) ƒ 7.20; gift van J. Snijder ƒ 1.—; Chr. school Zwijndrecht (J. Turkstra) ƒ 5.—; id. Zwijndrecht (C. v. d. Meer) ƒ 1.—; id. Middelharnis (v. Leeuwen) ƒ 10.—; id. Hovenierstrat, R’dam (A. Pijl) ƒ 7.—; id. Prins Willemschool, Dordrecht ƒ 7.50; Eben Haëzer bewaarschool, Bethlehemstr., R’dam ƒ 2.50; Chr. school Adamshofstraat, R’dam (Euser) ƒ4.75; id. Couverne-straat, R’dam (J. Spoelman) ƒ 6.—; id. Buitenhofstr., R’dam (A. de Wit) ƒ 14.35; id. K. de Stouteplein, R’dam (H. Wijma) ƒ 27.30; id. Sandelingplein, R’dam (M. Verwoest ƒ 15.05; id. Hillegersberg (v. Keulen) ƒ 12.56; id. Buitenhofstraat, R’dam (A. de Wit) ƒ 4.50; id. Ber-kelschelaan, R’dam (A. Th. de Voogd) ƒ19.42; id. Alblaserdam (H. J. Wijnen) ƒ 7.—; id. Zwijndrecht (Folkersma) ƒ 7.—; id. Oudedijk, R’dam (Allaart) ƒ 20.—. Totaal ƒ 262.73.

Deze verantwoording loopt tot 8 November 1938. Namens het comité,

W. EUSER Jr., Secretaris.

Comité tot steun der Rijnsche Zending in de Bataklanden.

58e Verantwoording van 22 October tot 22 December 1938.

Met hartelijken dank ontvingen wij de volgende giften:

J. K. te N., N. N. te N., Ds. J. v. d. S. te Z.-Gr. L. (j.1.), P. D. te G., L. G. te O., Ds. K. O. te ‘s-Gr., P. P. J. M. P. te H. (j.1.), Mej. E. K.te A. (½ j.1.), W. E. v. d. B.-C te Z., Ds. L. te D., tezamen 10 giften van ƒ 0.50 is ƒ 5.—.

G. K. te Z., Mevr. E. J. A. W. de M. te B., Ds. C. E. F. de V. te S., G. J. L. te S., Mevr. K. te Z. (extra), Wed. G. B.-Ph. te A. (j.1.), T. K. te D., H. A. v. S. te R. (j.1.), J. G. te Z., M. P. te R., D. v. D. te T., J. A. H. te M., Mej. N. H. te E., Mr. P. S. B. te V., Mej. C. P. M. K. te E. (j.1.), T. v. d. K. te ‘s-Gr., J. J. C. L. te R., Geref. Kerk te H., idem te W., Mej. H. B. te P., J. W. K. te Z., Mej. A. J. P. te S., K. S. te ‘s-Gr., A. K. te W., N. N. te N., Ds. J. P. U. te B., J. W. B. te H., dames v. d. K. te Z., Mej. de B. te Z., P. V. te O., N. N. te ‘s-Gr., J. H. v. d. B. te A., F. J. v. d. E. te K. (j.1.), Mej. S. te D. (j.1.), W. v. d. B. te N. (j.1.), Ds. I. W. B. te L. (j.1.), Ds. v. d. V. te G. (j.1.), Ds. B. R. te D. (j.1.), Ds. A. L. C. K. te W. (j.1.), J. Th. te E. (j.1.), C. W. F. te H. (j.1.), J. G. D. te H. (j.1.), A. H. te E. (j.1.), Ds. E. H. B. te R. (j.1.), R. H. te E (j.1.), J. H. P. te E. (j.1.), Mej. A. V. te E, Mej. S. D. te H., J. A. G. M. te Z., S. v. D. te N., Zend.ver. te B., Mej. M. E. de B. te G., P. M. A. H. te Z. (j.1.), tezamen 53 giften van ƒ1.— is ƒ 53.—.

Mevr. Wed. F. B. S. te A., Zend.comm. Ned. Luth. Jeugdfed. te A., A. J. B. te A., Mevr. H. V.-W. te A., C. V. Jr. te H., Mevr. B. te A., Mevr.,Rh. te E. (j.1.), Geref. Kerk te H. (Z.), tezamen 8 giften van ƒ1.50 is ƒ12.—.

K. K. te A., D. W. te O., F. H. H. te H., Geref. Kerk te H., Mej. J. R. te ‘s-Gr., A. B. te ‘s-Gr., M. C. v. d. S. te N., Mej. G. V. te L. (j.1.), tezaben 8 giften van ƒ2.— is ƒ 16.—.

Mej. M. de S. te ‘s-Gr., A. J. R. te H., Mej. D. W. S. A. v. M. te H., Geref. Kerk te D., Mej. A. H. te B. (j.1.), Mej. T. J. v. B.-C. te U., Mej. D. A. J. te ‘s-Gr., Mej. W. C. J. H. te H., P. v. d. B. te A., C. ten B. té H. (j.1.), in coll. Geref. Kerk te U., Mej. E. G. te E., Mevr. Ds. C. te Z., Baronesse Q. de Q. te ‘s-Gr., Mej. J. W. te V., Geref. Kerk te A., Ds. J. de V. te T., H. G. W. v. N. te H. (jd.), Mej. G. J. v. D. te K. (j.1.), Ds. H. S. te H. (j.1.), Geref. Kerk te W., idem te H., idem te R., J. H. W. B. te V., Mevr. G. S. B.-S. te W., W. B. te H., Geref. Kerk te O., idem te G., tezamen 28 giften van ƒ 2.50 is ƒ 70.—.

H. M. te R., Mej. W. M. te B. te A., Geref. Kerk te G., J. B. te A., Mej. M. C. P. te A., G. de V. te S., Jhr. A. M. E. v. S. te ‘s-Gr, J. v. D. te H. (Fr.), Mej. H. J. B. te H., Wed. G. J. M. te Z, W. M. te A., P. R. te A., C. J. v. d. M. te O., Jhr. M. de P. te A., Mevr. de J. S. te ‘s-Gr. (j.1.), N. N. te N., Geref. Kerk te Z., tezamen 17 giften van ƒ 5.— is ƒ 85.—.

H. W. v. M. te A., J. S. Z. te E., Mr. J. P. G. v. L. S. te ‘s-Gr, J. v. Z. te H, Mej. L. v. L. te H, Mej. B. te H. L. N. te A, Geref. Kerk te A., idef te L., Come-niussch.te ‘s-Gr.; Blakenheimsch. te A., Geref. Kerk te H. tezamen 12 giften van ƒ 10.— is ƒ 120.—.

K. V. te L. ƒ 2.—; D. C. M. v. M. te W. ƒ 6.—; R. V. te W. ƒ 1.75; Wed. K. R. te B ƒ3.; Zend.comm. Geref. Kerk te V. ƒ 75.—; Ds. H. L. G. te N ƒ 3.—; Mevr. M. E. J. D. te ‘s-Gr. ƒ 25.—; Dr. H. N. te ‘s-Gr. (mnd.) ƒ 1.67; p. H. coll werkk. ƒ 24.75; leerl. de Moorsch. te ‘s-Gr. ƒ 2.92; J. W. W. te D. (mnd.) ƒ 0.25; Z. v. K. te Z ƒ 50.—, Geref. Kerk v. Sch. ƒ25.—; N. N. te R. ƒ 25.—; Geref. Kerk te A. ƒ 25.—; coll. Geref. Kerk te Z.-W. (Gr.) ƒ 19.10; Mevr. A. E. G. te E. ƒ 1.25; Mej. M. V. te B. ƒ 13.25; N. N. (Stand.) te A. ƒ 0.25; Dr. H. N. te ‘s-Gr. (mnd.) ƒ 1.67; J. W. W. te D. (mnd.) ƒ 0.25; filmfert. te A. ƒ47.—; Zend.Comm. Geref. Kerk te ‘s-Gr. (W.) ƒ 75.—; R. v. D. te R ƒ 25.—; tezamen ƒ 472.11.

Totaal alle giften tezamen: ƒ 833.11.

Hartelijken dank voor deze mooie lijst van giften, waardoor wij in staat waren weer ƒ 1000.— naar het zendingsterrein op Sumatra te zenden.

Het 12e boekje heeft dus wel ingeslagen. Ook de circulaire aan de kerkeraden heeft gedeeltelijk haar doel bereikt. Er zijn er echter nog velen, die niets van zich lieten hooren. Mogen wij nog eens herinneren aan den nood op het Zendingsterrein, zoowel de geestelijke nood der heidenen als de financieele nood van het werk zelf.

En nu gaat binnenkort ook het 13e boekje in zee, moge het onder Gods zegen zijn werk verrichten.

Namens het steuncomité,

J. N. MUNNIK, Penningm.

Den Haag. Giro 339337.

Galileistraat 139.

Suriname.

Idenburgfonds.

Verantwoording van gelden ontvangen ten bate van het Idenburgfonds, ten beboeve van het Zendingswerk in Suriname over het tijdvak 22 October 1938 tot en met 17 November 1938.

Giften. D. van D. te T. ƒ1.—; familie S. te B. ƒ1.05 plus zilverpapier enz.; leerlingen der Chr. Nat. School te Witmarsum ƒ5.—; Personeel der Groen van Prins-tererschool te IJmuiden ƒ12.—; Dameskrans „Bidt en Werkt” te Zwolle ƒ10.—; Geref. Vrouwenvereeni-ging „Tryfosa” te Surhuisterveen ƒ40.—; giften uit Bergambacht ƒ1.—; idem uit Den Haag-West ƒ2.—; idem uit Monster ƒ9.50; idem uit Rijswijk ƒ16.—; idem uit Zwingelspaan ƒ7.25; idem uit Veenendaal ƒ48.25; Mej. L. de R. te B. ƒ1.50; Wed. J. C. M. te M. ƒ1.—; Zendingscommissie te B., opbrengst verkochte bloemen uit de pastorie van Ds. O. ƒ30.— (vindt dit voor-beeld navolging?); A. C. O. te ‘s-Gr. ƒ2.50; lezers Leeuwarder Kerkbode te Huizum ƒ6.—; W. A. te A. W. ƒ1.—; B. V. te Af. ƒ2.50; A. v. D. te V. ƒ1.—; A. B. te ‘s-Gr. ƒ2.—; B. H. te O. B. ƒ13.—.

Contributies uit: Reeuwijk ƒ1.50; Nieuwerkerk aan den IJssel ƒ5.—; Amsterdam ƒ5.50; Haarlem ƒ41.50; Badhoevedorp ƒ2.50; Bergambacht ƒ10.25; Monster ƒ7.50; ‘s-Gravenhage-West ƒ10.25; Scheveningen ƒ0.75; Rijswijk ƒ9.75; Groningen ƒ1.75; Genemuiden ƒ0.75; Gorinchem ƒ1.25; Bussum en Naarden ƒ2.75; Hilversum ƒ0.25; Rijnsburg ƒ19.10; Krimpen aan de Lek ƒ3.—; Scharnegoutum ƒ5.75; Medenblik ƒ1.—; Groote Lindt ƒ0.50; Breda ƒ9.—; Zevenbergen ƒ5.—; Raams-donk ƒ0.75; Hoofddorp ƒ1.—; Veenendaal ƒ17.—; Nederhorst den Berg ƒ4.80 en Apeldoorn ƒ1.—.

Collecten. Geref. Kerk van Dwingelo ƒ19.25.

Geref. Kerken giften. Van de kerk van Bloemen-daal ƒ5.—; Klundert ƒ2.50; Tienhoven ƒ1.—; Warffum ƒ1.—; Oosterbierum ƒ1.—; Holwerd ƒ2.—; Holten ƒ2.—; Nijemirdum ƒ1.—; Kielwinderweer (contr. ƒ2.50); Hornhuizen-Kloosterburen ƒ1.—; Wagenborgen ƒ1.—;. Assen ƒ5.—; Lochem ƒ1.—; Nijeveen ƒ2.50; Zwam-merdam fl.—; Zaamslag ƒ2.50; Den Ham ƒ1.50; Olde-hove ƒ1.—; Baarland ƒ1.—; Uithuizermeeden ƒ2.50; Schettens ƒ1.— ; Zuidwolde ƒ2.—; Oude- en Nieuwe Bildtzijl ƒ2.—; Valthermond ƒ2..—; Ameide ƒ1.—; Apeldoorn ƒ2.50; Sappemeer ƒ2.50; Driesum ƒ2.—; Zwagerveen ƒ2.50; Ouddorp ƒ1.—; Heeg ƒ2.50; Zuilinchem ƒ1.—; Zwijndrecht ƒ2.—; Broek op Langendijk ƒ5.—; Hommerts ƒ2.—; Lexmond ƒ1.—; Waddinxveen ƒ2.—; Krabbendijke ƒ1.—; Gaastmeer ƒ2.—; Maartensdijk ƒ1.—; Diever ƒ2.50; Vn’fhuizen ƒ4.—; Nieuw-Lekkerland ƒ1.—; Doesburg ƒ2.—; Mijdrecht ƒ2.50; Colijnsplaat ƒ2.50; Cubaard ƒ1.—; Kommerzijl ƒ1.—; Wormerveer ƒ2.50; Oosterend op Texel ƒ2.—; Wolve-ga ƒ2.—; Tiel ƒ1.—; Gramsbergen ƒ1.—; Ierseke ƒ1.—; Bergen op Zoom ƒ2.—; Herwrjnen ƒ1.—,

Zendingscommissies Geref. Kerken. Zendings-comm. Geref. Kerken van Amsterdam-Noord ƒ20.— (collecte); idem van Vlissingen ƒ40. (jaarl. bijdrage); idem van die te Nijkerk ƒ25 (jaarl. bijdrage).

Rechtstreeks ontvangen door Zeist. Mej. J. K. te Z. ƒ6.50 (K.K.S.) en J. C. van S. te Den H. ƒ1.—. Kampen, 23 November 1938.

Verantwoording van gelden omvangen ten bate van het Idenburgfonds, ten behoeve van het Zendingswerk in Suriname, over het tijdvak 18 November 1938 tot en met 17 December 1938.

Giften. P. V. te O. ƒ1.—; Mej. C. R. te A. ƒ25.—; C. M. te O. ƒ1.—; B. K. te Roodeschool, collecte muziekfeest ƒ9.15; N. N. te R. ƒ25.—; A. R. te A. ƒ0.50; giften uit Leerdam ƒ6.25; uit Giessen Oud- en Nieuwkerk ƒ15.75; uit Vriezenveen ƒ1.—; N. N. te M. ƒ1.50; leerl. 2e kl. Gr. van Prinst.sch. te Den Helder ƒ1.60; N. N. te Z. ƒ1...; Mevr. Ph. P. R.-v. V. te U. ƒ2...; door Ds. K. te S. van N. N. ƒ 500.—; G. v. W. te B. ƒ 1.—; Geref. M.V. „Bid en Werk” te Oldekerk (Gr.) ƒ7.45; N. N. te N. ƒ40.—; D. E. te-B. ƒ5.—; J. P. H. te B. ƒ5.—; Geref. M.V. „Zuster der Barmhartigheid” te Bedum ƒ3.—; Leerl. klasse 2 Chr. School te Veenendaal ƒ2.50; Mej. H. C. M. te A. R. ƒ12.—; P. G. te H. ƒ1.—; J. N. V. te St. ƒ5...; H. P. N. te W. ƒ5.—; Ds. V. d. L. te W ƒ10.—.

Contributies uit: Amstelveen ƒ11.50; Amsterdam-West ƒ6.—;Ouderkerk aan den Amstel ƒ2.—; Steenwijk ƒ1.—; Heeg ƒ5.75; Rotterdam ƒ7.50; Assen ƒ1.—; Bussum ƒ1.—; Badhoevedorp ƒ11.—; Beverwijk ƒ0.25; Amsterdam ƒ2.50; Arum ƒ0.75; Meppel ƒ47.25; Hollandscheveld ƒ1.50; Zaandag ƒ13.25; Giessen Oud- en Nieuwkerk ƒ5...; Vlaardingen ƒ1.—; Sassenheim ƒ1.—; Hilversum ƒ0.25; Almelo ƒ1—: ‘s-Gravenhage ƒ1.—; Apeldoorn ƒ1.—; Zandvoort ƒ3.25; Delden ƒ10.—; Vriezenveen ƒ15.80; Wierden ƒ1.50; Nieuwerkerk aan den IJssel ƒ1.50; Zuidwolde (Gr.) ƒ18.75.

Collecten. Geref. Kerk van Gasselternijeveen ƒ13.67.

Geref. Kerken, giften: Van de kerk van Genderen ƒ1.—; Bilthoven ƒ2.50; Niezijl ƒ1.—; Ottoland ƒ0.50; Helmond ƒ1.—; Brouwershaven ƒ 1.—; Oosterzee ƒ1—; Arnhem ƒ2.50; Metslawier ƒ2.50; Oude Pekela f1.—; Stadskanaal ƒ2.50; Hardenberg ƒ2.—; Giessen-Rijswijk ƒ0.50; Bennekom ƒ5.—; Idskenssuizen ƒ2.50; Ede ƒ1.50; Honselersdijk ƒ1.50; Nijmegen ƒ10.—; Westerbork ƒ2.—; Heer Hugowaard ƒ2.—; Westeremden ƒ1.—; Grouw Irnsum ƒ2.50; Dedemsvaart ƒ 2.—; Baflo ƒ2.50; Waerder ƒ1.—; Wommels ƒ2.—; Gerkesklooster-Stroobos ƒ5.—; Beverwijk ƒ2.50; IJsselstein ƒ1.—; Middenmeer ƒ25.— Hoorn ƒ2.50; Nieuw-Loosdrecht fl.—; IJmuiden-Oost ƒ2.50; Varsseveld ƒ1.—; Heemse ƒ2.50; Spijkenisse ƒ1.—; Zutphen ƒ5.—; Overschie ƒ1.—; Sleeuwijk ƒ1.—; Alblasserdam ƒ2 ....

Zendingscommissies Geref. Kerken. Zendings-comm. Geref. Kerk van Baanbrugge ƒ1.—; Alphen (aan den Rijn) ƒ40.— (jaarlijksche bijdrage) wie volgt?; Bodegraven ƒ5.—; Boxum (Fr.) ƒ10.—.

Rechtstreeks ontvangen door Zeist. B. F. te P. ƒ0.50; Pers. Geref. School te H. ƒ4.80; P. v. d. S. te H. ƒ1.25; J. C. van S. te Den H. ƒ1.—; Geref. Kerk van G. ƒ13.71; idem van P. ƒ10.—.

K. R. HUMMELEN.

Penningm. van het Idenburgfonds.

Kampen, 20 December 1938.

Fernhoutstraat 24.

Postrekening no. 196921.

De Herrnhutter-kerk bedient, zoo zeiden we, een vierdubbel zendingswerk. Eén onderdeel daarvan: de Stadszending. Deze omvat: de centrale diaconie der 6 stadsgemeenten (1900 leden); een openbare Chr. leeszaal; een weesverzorging (ruim 300); een arbeidsbeurs; een werkverschaffing i.d. kleinen landbouw; een mooie filmzaal met volledige klankfilm-installatie; een groote evangelisatie met veel huisbezoek en samenkomsten. Aan de Stadszending zijn verbonden: 1 directeur, freule v. Lynden en oud-ond.es mej. Waller + 1 kantoorkracht en dit alles kost totaal even ƒ 7000.— per jaar. Broeders en zusters, kàn het zuiniger? Zulk een werk is waard te steunen, nietwaar? Dat doet ook het Idenburgfonds en U daarin via giro: 196921.

W. F. E. SMELIK.

Zending van de Geref. Kerken op Soemba.

11e Verantwoording van 25 Nov.—24 Dec. 1938.

Provincie Groningen:

W. Brons, Ten Boer, Nikk., Ohr. School ƒ 23.65; Ds. P. Deddens, Groningen, halve centen ƒ 1.74; Dr. L. v. d. Zanden, Groningen, halve centen ƒ 1.—; Ds. P. v. Strien, Groningen, h. ct. en stuivertjes ƒ 21.70; Geref. Kerk, Uithuizen, coll. gift ƒ15.—; H. Uyterkijk, Groningen, busje cursus Ds. Van ‘t Veer ƒ 9.06; Geref. Kerk, Sauwerd, bijdragen en lezing Dr. Miedema ƒ 271.78; idem Jong.-Vereen. ƒ 2.87; Geref. Kerk, Gerkeskl.-Stroobos, busjes kinderen ƒ33.22; O. v. d. Wal, Groningen, contributies ƒ851.60; J. Knol, Overschild, busje ƒ 12.80; idem, Nikk., School ƒ 9.00; idem, Knapenver. ƒ3.20; G. Rozendal, Haren busje Ohr. School ƒ 4.—; E. v. d. Veen, Ulrum, leerl. H. de Cocksch ƒ49.—; J. H. te Leek, 42 h.ct. ƒ0.21; Ds. H. de Zwart, Warffum, coll. gift ƒ10.—; P. Winter, Ten Post, Zend. comm. ƒ20.—; Ds. J. H. Lammertsma, Appingedam, coll. dankdag ƒ 2,50; K. ter Laan, Schildwolde, Nikk., Chr. School ƒ 10.—; Ds. M. Stadig, Ezinge, „Mirjam” ƒ0.80; H. Stam-huis, Oostwold, Nikk., Chr. School ƒ 5.—; H. Witkop, Ter Apel, coll. gift ƒ 2.50; idem, busjes Chr. School ƒ 19.15; idem, saldo zend.bladen ƒ 5.—; Geref. Kerk, 2e Exloërmond, busje H. Ottens ƒ 10.96; idem, overschot kalenders ƒ 3.70; Ds. K. Spoelstra, Meeden, coll. zilveren bruiloft, fam. Mellema-Dekker ƒ 5,85; F. Berghuis, Helpman, Zend.bladen ƒ 11.18; idem, busjes April—Sept. ƒ 78.—; idem, halve ct. spaarders ƒ1.93; J. Boersma, Bedum, Zend. comm. ƒ200.—; idem, coll.gift ƒ 10.—; A. Kaspers, Winsum, coll.gift ƒ 1.—; idem, i. d. pastorie-brievenbus ƒ 10.—; F. Groenewold-Munneke, Musselkanaal, busjes ƒ 145.-; idem, Verlov. Zw. Slim ƒ 5.27; idem, h.ct., Tini Vos ƒ 0.35; K. Buist, Hoogkerk, 10 bruiloftbusjes ƒ 39.37; Per H. Pilon, Uith. meeden, ingekomen gift ƒ 50.—.

Provincie Drenthe:

J. Wassens Zuidwolde, Dr. overschot kalenders ƒ 1.44; Ds. J. A. v. Arkel, Diever, coll.gift ƒ 10.—; A. Sliekers, Nieuwlande, busjes ƒ 46.88; Ds. N. Duursema, Nieuw-Amsterdam, G. B. H. ƒ 9.80; idem, coll. gift ƒ0.50; K. Metselaar, Holl. veld, busjes ƒ56.50; Ds. J. ten Hove, Gees, coll. gift ƒ 2.50; B. Nijmeijer, Nieuweroord, Zend. comm. ƒ40.—; Mej. A. Klingenberg, Oud-Schoonebeek, kalenders ƒ 5.93; Ds. S. Hania, Schoonoord, kalenders ƒ 5.55; W. Schuiling, Schoonoord, 100 halve centen ƒ 0.50; P. van Rotterdam, Klazinaveen, Zend. comm. ƒ 75.—; B. J. Schraft, Roden, busje school ƒ 11.72; A. Wildeman, Berghuizen-Ruinerwold, Nikk., Geref. Sch. ƒ 5.—; Mej. A. Klingenberg, Oud-Schoonebeek, Nikk., Chr. School ƒ7.60; Mej. Krans, Coevorden, busjes in de kerk ƒ 1.65½; idem, busjes van 2 maanden ƒ 55.26½; Per Ds. Drenth: busjes en kerkbussen Smilde ƒ 131.94; idem, filmavond Borger ƒ 8.25; idem, Pietje Dekker, Oosterwolde ƒ 4.12; idem busjes, catech.bus en kalenders, Veenhuizen ƒ 24.42.

Provincie Overijsel:

H. Bolhuis, Vroomshoop, busjes ƒ 58.64; A. G. van Gorkum, Vriezenveen, leerl. Chr. School ƒ5.—; H. A. Beukenkamp, Den Dam, H.G.S. Den Ham ƒ 12.50; T. Oegema, Dedemsvaart, dankdagcollecte ƒ 165.80; R. Fennema, Ommen, busje Chr. School ƒ 5.—; idem, gift kerkcollecte ƒ 2.50; idem, idem ƒ5.—; J. F. Fleurke, De Krim, halve et. N.N. ƒ 0.73; idem, idem, ƒ 1.15; S. Malda, Lutten, tweemaandel. bijdr. ƒ 50.—; B. Brouvver, Wijhe, Zend. comm. ƒ 8.—; Geref. Kerk, Vollenhove-Stad, oversch. kalenders ƒ 2.46; idem, Nikk. Chr. School ƒ 6.90; Geref. Kerk, Heemse, bijdragen ƒ 228.71; S. Dwarshuis, Avereest, busjes ƒ 157.12; T. Ogema, Dedemsvaart, Zend. comm. ƒ184.40; idem, K. V. „Obadja” ƒ6.65; idem, M. V. „D. d. H.” ƒ 8.95; Ds. H. Post, St. Jansklooster, coll. J.-V. ƒ3.60; idem, bruiloft Mulder-Slot ƒ1.65; D. de Vries, Steenwijk, Zend. comm ƒ 65.—; H. Hopman, Deventer, Zend. comm. ƒ 100.—; Per Ds. J. H. Broek Roelofs, busjes Dalfsen ƒ83; idem, aanvulling collecte Dalfsen ƒ 30.—; J. A. v. Klaveren, Rijssen, Oostwold, Old. ƒ 207.75.

Soembaweken Groningen:

De Wilp ƒ 40.25; Pieterburen ƒ 121.60; idem, nagift ƒ 20.—; Ter Apel ƒ46.28; Sappemeer ƒ 141.70; Onnen ƒ54.50; Ten Post ƒ128.25; Schildwolde ƒ192.—; Enumatil ƒ 77.25.

Soembaweken Drenthe:

Nieuwlande ƒ 148.10; Schoonoord ƒ 72.30; Roden ƒ 89.30; Hijken ƒ 102.05; Zwartemeer ƒ 20.68; Klazinaveen ƒ 80.—.

Soembaweken Overijsel:

Vroomshoop ƒ 146.85; Goor ƒ31.25; Dedemsvaart ƒ270.40; Cadoelen ƒ55.45; Zwolle ƒ350.—; Harden-berg ƒ70.59; St. Jansklooster ƒ51.—.

2e Algemeene Collecte Groningen:

De Wilp ƒ 9.16; Sauwerd ƒ 52.92; Grootegast ƒ43.54; Oude Pekela ƒ21.13; Hornhuizen ƒ16.85; Kielwinde-weer ƒ 20.03; Niezijl ƒ35.32; Meeden ƒ.17.70; Middel-stum ƒ 86.76; Winsum ƒ 109.65; Oostwold (Old.) ƒ 58.

2e Algemeene Collecte Drenthe:

Sleen ƒ19.71; Alteveer ƒ17.—; Nagift Appelscha 1.—.

2e Algemeene Collecte Overijsel:

Holten ƒ 36.36; Olst ƒ17.20; Almelo ƒ 272.41; Goor ƒ 12.90; St. Jansklooster ƒ 17.62; Deventer ƒ 56.20. Diverse ontvangsten:

Ds. S. Hania, opbrengst Classic. Zendingsdag i. d. Class. Coevorden ƒ 140.—; N.N. ƒ 40.—.

Totaal 11e verantwoording ........ ƒ 7272.73

1e tot en met 10e verantwoording .. „ 79108.52

Totaal tot op heden .......... ƒ 86381.25

Met hartelijken dank voor de toezending.

JURRIËN VELDKAMP, Quaestor.

Postrekening 138000.

Groningen, 24 December 1938.

Adres: Hofstede de Grootkade 34.

HET ZENDINGSBLAD

VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

EN DIT EVANGELIE DES KONINKRIJKS ZAL IN DE GEHEELE WERELD GEPREDIKT WORDEN TOT EEN GETUIGENIS ALLEN VOLKEN

Matth. 24 :14a

FEBRUARI 1939 — No. 2

REDACTIEADRES: Ds. W. Breukelaar, Santpoort.

Het blad verschijnt in het midden van elke maand. Stukken of berichten moeten vóór den 26sten van de maand, die voorafgaat aan de maand, waarin het No. verschijnt, bij de Redactie zijn ingezonden.

ADRES- EN AANTALSVERANDERINGEN aan de Uitgevers: Gebr. Zomer & Keuning, Drukkerij „Vada”, Wageningen. Telefoon No. 2345 — Postrekening No. 7287

ABONNEMENTSPRIJS per jaar f 0.84 franco per post. Bij getallen aan een adres boven 3 ex. f 0.72 franco p. p.

INHOUD: De Heiligheid des Heeren. — Van Zendingsaangelegen-heden: De Boodschap van Tambaram; Dr. Henry Beets. — De Internationale Zendingsconieientie van Tambaram (Indrukken); De Conferentie te Tambaram (Haar resultaten). — Zending van de Gerei. Kerk te Middelburg en de met haar samenwerkende Kerken van Zeeland. Noord-Brabant en Limburg: Onze Kerstfeestvieringen; De bevestiging en intrede van Ds. Soemardjo Atmo Soekarto. — Zending van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam en de met haar samenwerkende Kerken van Zuid-Holland (Zuid): Ds. J. A. C. Rullmann en gezin. — Zending van de Gereformeerde Kerk te Delft en de met haar samenwerkende Kerken van Zuid-Holland (Noord): Zendingsmomenten. (Javaansche Vrouwenconferentie). De Zendingsmeisjes te Ottoland. — Zending van de Geref. Kerk te Utrecht en de met haar samenwerkende Kerken in Utrecht en Gelderland: Brief van Dr. J. v. d. Linden (Van een nieuwe schooi, een feest en een bedreiging); Zendingscommissie te Veenendaal. — Zending van de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe, Overijsel, Bentheim en Oost-Friesland: Schetsen uit Soemba (No. 49); De Zendingscommissie te Diever met haar collectantjes; Het Zendings-ziekenhuis te Waikaboebak; De Zendingscolleciantjes te Hasselt; Opleidingsschool voor Zendingsonderwijzers te Solo; De Zendingscommissie te Driesum met de Jonge dames, die haar helpen; Mevrouw Iden-burg-Duitz † — Van andere Zendingen en van voor de Zending belangrijke dingen: Sprekende getallen; Zending Oegstgeest; Uit het geteisterde China. — Korte berichten. — Leestafel. — Giften.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1939

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Giften

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1939

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken