Bekijk het origineel

Pachtwetaangelegenheden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pachtwetaangelegenheden

5 minuten leestijd

(Het z.g. remissie-recht)

Door het Diaconaal Advies- en Verifica-tiebureau is dezer dagen aan de diaconieën van onze Kerk een belangrijk schrijven gezonden, dat ook in ons orgaan een plaats moge vinden.

De brief was van den volgenden inhoud:

Eén van de bezwaren, welke wel tegen de oude pachtregeling werden aangevoerd, was het feit, dat de pachter het volle bedrijfsrisico vrijwel alleen moest dragen. Ook wanneer, tengevolge van buitengewone omstandighe-den, die te voren niet te voorzien waren, zijn bedrijf in een bepaald jaar hem vrijwel niets opleverde, moest hij den vollen pachtprijs be-talen. Wel kon hij volgens de artikelen 1628 t/m 1632 van het Burgerlijk Wetboek bij ge-heele of gedeeltelijke mislukking van den oogst tengevolge van buitengewone omstandigheden een recht op vermindering van den pachtprijs laten gelden, maar dit recht werd door bepalingen in de pachtcontracten meestal buiten werking gesteld.

Aan deze moeilijkheden heeft de nieuwe Pachtwet een einde willen maken. Art. 23, hetwelk het z.g. remissie-recht regelt, bepaalt, dat de verpachter een vermindering van den pachtprijs moet gedoogen, wanneer gedurende een pachtjaar of een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan der overeenkomst te verwachten was.

Volgens alinea 5 van hetzelfde artikel is elk beding, waarbij ten nadeele van den pachter van het bepaalde in dit artikel wordt afgeweken, nietig, zoodat in de toekomst de pachter in sommige gevallen zijn recht op vermindering van den pachtprijs kan laten gelden.

Dit recht ontstaat echter pas als er „bui-tengewone omstandigheden” zijn en het dientengevolge geleden verlies „aanzienlijk” is.

Wat onder „buitengewone omstandigheden” zal zijn te verstaan, is in de wet niet nader gepreciseerd. Men mag echter stellig aannemen, dat stormschade, hagelschade, overstroomingsschade en dergelijke risico’s daaronder vallen. Heeft dus in eenig pacht-jaar een pachter tengevolge van een van deze omstandigheden een aanzienlijke schade, dan kan hij voor vermindering van den pachtprijs bij den verpachter aankloppen.

Het behoeft geen betoog, dat dit remissie-recht voor de diaconieën eigenaardige moei-lijkheden mee kan brengen. Wanneer een geheele streek, waarin de eigendommen van een diaconie gelegen zijn, door een natuurramp geteisterd wordt, kan het gebeuren, dat zij een groot deel van de pachtpenningen zal moeten derven, waardoor haar geheele begrooting in de war wordt gebracht.

Er is echter een mogelijkheid het risico aan het remissierecht verbonden, aanzienlijk te verkleinen.

Volgens het derde lid toch van art. 23 P.W. geldt als opbrengst van bedrijf hetgeen de pachter krachtens een overeenkomst van verzekering of uit anderen hoofde ontvangt. Indien de pachter dus tegen de hierboven geschetste risico’s verzekerd is, zal hij zijn schade geheel of gedeeltelijk van de ver-zekeringsmaatschappij terug ontvangen en dus niet kunnen aantoonen, dat hij een „aanzienlijk” verlies geleden heeft.

Het is mogelijk — de wet verzet zich daar-tegen niet — den pachter in de pachtover-eenkomst de verplichting op te leggen zich tegen bedrijfsschade te verzekeren.

Ook kan de verpachter zelf zich verzekeren tegen schade, die voor hem kan voortvloeien uit de verplichting om op grond van art. 23 van de Pachtwet vermindering van den pachtprijs toe te staan.

De Vereeniging „Het Grondbezit”, de Vereeniging „Het Friesch Grondbezit”, de „Nederlandsche Bond van Landbezitters” en de „Bond van Landpachters en Hypo-theekboeren in Nederland” hebben overleg gepleegd over de vraag of het wenschelijk zou zijn door onderlinge samenwerking de lasten te verlichten, die uit de Pachtwet voor de pachters en voor de verpachters zullen voortvloeien. Resultaat van dit overleg is geweest de oprichting van de Pachtwet-On-derlinge, een verzekeringslichaam, waarbij men zich tegen de risico’s hiervoren genoemd, kan verzekeren. De Pachtwet-On-derlinge is aangesloten bij de bekende Co-operatieve Vereeniging „Centraal Beheer”.

Daar wij dit in het belang achten zoowel van de diaconieën als van de pachters, advi-seeren wij eerstgenoemden de verplichting tot verzekering tegen bedrijfsschade in de pachtcontracten op te nemen.

De Pachtwet-Onderlinge treedt voorts op als borg voor de pachters, die tot deelneming aan de door haar ontworpen borgstellings-regeling zullen worden toegelaten. De pacht-overeenkomsten zullen, nu ze voor onbepaal-den tijd moeten worden aangegaan, wel van langeren duur zijn dan voorheen het geval was. Mede om die reden is het wenschelijk, dat de diaconieën zich door het eischen van een goeden borg tegen schade trachten te dekken.

Het komt ons om verschillende redenen voor, dat een organisatie als de Pachtwet-Onderlinge is te verkiezen boven persoonlijke borgen en wij geven den diaconieën in overweging van de pachters te eischen, dat zij zich bij de borgstellingsregeling moeten aansluiten. De daarvoor vastgestelde jaar-premie is gering en bedraagt slechts ½% van het bedrag, waarvoor de Pachtwet-Onderlinge ten behoeve van den deelnemer borg is met een minimum van ƒ 1.50 per jaar.

Evenals met het opmaken van pachtcon-tracten, belasten wij ons gaarne met de werkzaamheden, welke uit het treffen van regelingen als bovenomschreven, voortvloeien, terwijl wij ons ook tot het geven van nadere inlichtingen omtrent elk bijzonder geval beschikbaar stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1939

Diakonia | 30 Pagina's

Pachtwetaangelegenheden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1939

Diakonia | 30 Pagina's

PDF Bekijken