Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

6 minuten leestijd

Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde Gezindheid (1850—1852) door Dr. G. M. den Hartogh, hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen; bij N. V. W. D. Meinema, Delft, ƒ 2.25, geb. ƒ 2.90.

Met bijzonder genoegen namen we kennis van dit voortreffelijk werk, waaraan een breede, diepgaande bronnenstudie is besteed. Hervormden, Gereformeerden, Christelijk Gereformeerden, Oud-Gereformeerden vinden hier het voor een groot deel uit onbekende brieven en acta saamgestelde verhaal van een interessante episode uit het leven van hun „gezindheid”. De meegedeelde uitwisseling van intieme gedachten en beschouwingen tusschen mannen als Groen van Prinsterer, Da Costa, Beets, Heldring, Wormser, Brummelkamp, Van Velzen, Gezelle Meerburg enz. over de opleiding tot den Dienst des Woords en in verband daarmee over de wenschelrjkheid en de moeilijkheid van een gemeenschappelijk front, heeft niet alleen groot historisch belang, maar is ook van rijke beteekenis voor onzen tijd.

„‘t Is feest, als Moeder voor ons leest”, door Mevr. G. Gilhuis Smitskamp. Geïllustreerd door Adino Alino, bij N.V. Meinema Delft, ƒ 1.25.

Een heel aardig kleuter-boek. Een bundel versjes en vertellingen, zeer geschikt om voorgelezen te worden aan de kleintjes. Zij zullen er met plezier naar luisteren.

De eerste halte, door Betty v. d. Plaats, bij

N.V. Meinema, Delft, ƒ1.35.

Een mooi meisjesboek. Origineel en pakkend. Het sluit aan bij het vorige boek van deze schrijfster „Als de grote reis begint”. Maar het is ook op zich zelf een goed geheel. En ‘t is goedkoop.

Voor Dordt en ‘t Vaderland, door J. Snoep, bij N.V. W. D. Meinema, Delft, ƒ0.75.

Een nieuw historisch jeugdboek van dezen schrijver. Het verhaal speelt in Dordrecht en teekent frisch en levendig de moeilijkheden, die men doormaakte in den tijd der Fransche overheersching.

Brandende Harten, door Mevr. Gera Kraan v. d. Burg. De geschiedenis van Maurits en Suze van Hol. Derde druk, bij Kok te Kampen, ƒ 2.50, geb. ƒ 3.25.

Dit prachtboek is stellig één van de beste werken, die in dat genre den laatsten tijd zijn verschenen. Het feit, dat binnen twee jaar tijds een derde druk noodig was, teekent sterker dan de beste aanbeveling, hoe zeer dit boek er ingegaan is. En terecht.

Het Verbond Gods. Een hoofdstuk uit de Geschiedenis der Openbaring, door Dr. G. Ch. Aalders, brj Kok te Kampen, ƒ 3.20, geb. ƒ3.90.

Een voortreffelijk boek, dat in voor ieder begrijpelijken vorm de vrucht biedt van een breede, diepgaande studie over een onderwerp, dat thans weer bijzonder aan de orde is.

Wie degelijke, betrouwbare voorlichting over dit belangrijk onderwerp begeert, leze dit uitnemend werk, dat zich zoo nauw aansluit aan de Heilige Schrift en aan wat onze beste theologen weleer hebben geleerd.

Wij zijn den geleerden schrijver dankbaar voor dit werk.

Dood en opstanding in het Oude Testament, door Dr. A. de Bondt, bij Kok te Kampen, ƒ 1.40, geb. ƒ 1.90.

Het was een goede gedachte, die Dr. de Bondt bewoog den inhoud van zijn voortreffelijk proefschrift, waarmede hij den doctorstitel verwierf, in populairen vorm weer te geven. Nu kan ieder, die belang stelt in de urgente onderwerpen, waarover dit boek handelt, uitnemende voorlichting vinden. Gaarne bevelen we dit boek aan.

Met geheel uw verstand, door A. Janse, bij Kok te Kampen, ƒ2.30, geb. ƒ2.90.

De heer Janse schrijft veel en vlot. En meestal is het de moeite wel waard van zijn geschriften kennis te nemen, ook al is het, dat men het niet altoos met hem eens is.

In dit boek geeft hij geen stelselmatige uiteenzetting van het liefhebben Gods met geheel uw verstand, gelijk de titel onwillekeurig doet verwachten, maar een bundel schriftbeschouwingen, die daarmede min of meer in verband staan.

Onderwijzend personeel, door K. Dijkstra. Een novelle over het schoolleven, bij Kok te Kampen, ƒ1.25, geb. ƒ1.90.

Deze novelle is geschreven in vlotten levendigen stijl. Zij laat ons het schoolleven zien zooals het is.

Het Koningschap van Christus. De openbaring van Johannes voor de Gemeente, verklaard ‘door Ds. A. Ringnalda, bij Kok te Kampen.

Wij verwachten, dat dit boek, waarvan de eerste aflevering verscheen, veler aandacht zal trekken.

Blijkbaar heeft Ds. Ringnalda, die veel studie van het laatste Bijbelboek maakte, een eigen kijk op de beteekenis van het Openbaringenboek.

Het verschijnt in 12 afleveringen a ƒ0.45 per afl.

II Korinthe, door Dr. F. W. Grosheide, bij Kok te Kampen ƒ2.65.

In de bekende serie: „Korte verklaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling”, waarvan de uitgave met bekwame spoed wordt voortgezet, verscheen thans van de hand van Prof. Grosheide eene verklaring van II Korinthe. Prachtwerk van blijvende waarde. Alle aanbeveling is absoluut overbodig.

Geboorte, door Berendien Meijer-Schuiling, bij Kok te Kampen, geb. ƒ 0.90.

Een dertigtal kleine, teere verzen, waarin een moeder haar diepgevoelde weelde uitzingt. Er zijn juweeltjes brj.

Menigerlei Genade. Wekelijksche predikaties onder redactie van Dr. K. Dijk en Dr. B. Wielenga, bij Kok te Kampen, ƒ8.— per jaargang.

Het is een gunstig teeken, dat deze preeken nog altoos goeden aftrek vinden, ofschoon het reeds de 29e jaargang is. Maar zij zijn het ook waard. Het zijn doorgaans beste preeken.

Paraphrase Heilige Schrift. Galaten en Thessalonicenzen; door C. Vonk en J. van Dijk, b. T. Wever te Franeker; bij inteekening ƒ 1.—, geb. ƒ 1.35, anders ƒ 1.15 en ƒ 1.35.

Deze eenvoudige omschrijving van de Heilige Schrift gaat voort te verschijnen. Zij kan mede dienen om den Bijbel te doen verstaan.

In de volgende maanden zullen verschijnen:

Dr. J. Schelhaas, Genesis.

Dr. A. de Bondt, Prediker en Hooglied.

H. Veldkamp, Amos en Obadja.

Jac. Jonker, Colossensen.

J. Los, Filippensen.

W. Tom, Jacobus.

C. Veenhof en L. Hoorweg, Petrus- en Johannes-brieven.

Dat belooft veel goeds.

Christelijk vrouwenleven. Eind-redactrice Mevr. A. v. Hoogstraten Schoch. Uitgave van H. A. Bottenburg, Amsterdam; per halfjaar ƒ 2.45.

Dit uitnemend geredigeerd tijdschrift verschijnt den eersten Donderdag van elke maand. De inhoud is zeer gevarieerd. Een staf van bekende schrijfsters werkt er aan mede. Uit ervaring weten we, dat de vrouwen die het lezen, dit blad zeer op prijs stellen.

Kleine rakkers; door P. M. Legêne. Uitgave van het Zeister Zendingsgenootschap, f 0.35. De rustelooze pen van Legêne geeft ons weer een boeiend Zendingsboekje.

Openbare Scheurmaking op Soemba, door S. J. P. Goossens. Uitgave van A. J. Wuestman te Harderwijk.

In dit boek van 160 pagina geeft Ds. Goossens zijn oordeel over de moeilijkheden op Soemba. Het behelst een aanklacht en een verweer.

Maranatha.

Het mooie schild van den Maranatha-Kalender voor 1940 is er al. Het stelt voor: Nathan bij Daniël. Het blok wordt weer bewerkt door Ds. J. J. Knap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1939

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1939

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken