Bekijk het origineel

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER NED. HERV. KERK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER NED. HERV. KERK

4 minuten leestijd

Secretariaat: Poortstraat 71, Utrecht. Aan de Ouderlingen der Ned. Herv. Kerk in Nederland. Eerwaarde Broeders.

Mogen wij voor het onderstaande een oogenblik Uw welwillende aandacht vragen ?

Wanneer wij terugzien op de moeilijke jaren, welke achter ons liggen, dan kunnen wij niet dankbaar genoeg zijn voor het nieuwe leven, dat in onze Kerk gewekt is.

De Synode is gaan spreken, is leiding gaan geven.

Allerwege komt er meer bereidheid om te luisteren naar de Boodschap, die zij, in opdracht van haar Heer en Heiland brengt. In de Kerk zelve worden wij ons er dieper van bewust, wat de eigen verantwoordelijkheid van den Ouderling is. Gold deze ambtsdrager voorheen en ook nu nog vaak als een „ornament”, meer en meer dringt het bewustzijn door, dat dit veranderen moet. Meer dan ooit gevoelt men de behoefte om beter voorbereid te worden op de taak, waartoe wij als ambtsdragers geroepen zijn. Maar ook meer dan ooit gevoelen velen hun machteloosheid en kwellen zich met de vraag, hoe en waar die betere voorbereiding te krijgen.

Onze vereeniging wil U hierbij gaarne van dienst zijn. Zij stelt zich ten doel een band te leggen tusschen de ouderlingen der Ned. Herv. Kerk, teneinde hen door onderlinge voorlichting bij de vervulling van hun pasto-rale taak te steunen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, waarop vraagstukken betreffende den geestelijke opbouw der gemeente in het algemeen en het ambt van ouderling in het bijzonder worden besproken.

b. het verstrekken van voorlichting op het gebied van den ambtelijken arbeid van den ouderling.

c. het publiceeren van artikelen, verband houdende met deze arbeid.

d. het uitgeven van brochures enz. tot onderlinge steun en voorlichting.

Kortom zij tracht dit doel te bereiken, door in woord en geschrift de ouderlingen meer bewust te maken van de beteekenis van het hooge ambt, dat zij bekleeden.

Wij zijn dankbaar, dat in de Boodschap van de Synode aan de Classicale Vergaderingen ook onze vereeniging is genoemd, waaruit blijkt, dat het werk, dat wij trachten te doen, ook door dit hoogste college wordt erkend en aanbevolen.

Geldgebrek was oorzaak, dat wij niet meer konden doen, dan er reeds gedaan werd.

Dit kan echter veranderen, als er meer alge-meene aansluiting komt. Reeds sloten vele ouderlingen en colleges van ouderlingen uit alle deelen van ons land zich aan, in letterlijken zin van Dollart tot Schelde, maar nog meerderen hielden zich tot nu toe afzijdig. Vaak door onbekendheid met het bestaan der vereeniging.

Mogen wij ook U of Uw college verzoeken zich aan te sluiten ? De contributie behoeft geen bezwaar te zijn. In verschillende gevallen wordt deze zelfs betaald door de kerk-voogdij of de diakonie der gemeente.

De contributie bedraagt voor afzonderlijke leden minstens f 1.— peV jaar.

Colleges, die zich collectief aansluiten betalen minimum 50 ct. per ouderling.

Het blad „Hervormd Nederland” is tevens orgaan van onze vereeniging. De abonnementsprijs bedraagt f 2,88 per jaar en sluit het lidmaatschap in voor één persoon. Het abonneeren hierop is echter niet verplicht.

Van de uitgegeven brochures zijn nog voorradig:

a. „Het ambt van Ouderling”, door Prof. Dr. Th. L. Haitjema à 40 et.

b. „Huisbezoek”, door Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel à 15 ct.

Bestellingen liefst per giro aan het secretariaat Giro No. 263594.

Wij hopen U spoedig welkom te mogen heeten in de rijen van de honderden, die zich reeds aansloten.

Met broedergroeten,

het bestuur:

Dr. C. P. Gunning, Amsterdam, Voorz. F. L. Kroesen, Utrecht, Poortstr. 71, Secr.-Penn.

Leden:

S. Bijl, Schiedam. J. Drop, 's-Gravenhage. Prof. Dr. Th. L. Haitjema, Groningen. A. G. v. d. Hooft, Middelborg. A. Hijmans, arts, Rotterdam. W. P. J. Overmeer, Heemstede.

N.B. Mogen wij in aansluiting met het bovenstaande aan H.H. Predikanten, die dit blad ontvangen, verzoeken, althans dit nummer aan hun ouderlingen ter lezing te geven. Wellicht willen zij dan tevens een woord van opwekking tot aansluiting aan onze vereeniging er aan toe voegen. Bij voorbaat onzen har-telijken dank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1943

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

VEREENIGING VAN OUDERLINGEN DER NED. HERV. KERK

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1943

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken