Bekijk het origineel

DE OPLEIDING VAN DE ZONDAGSSCHOOLKRACHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE OPLEIDING VAN DE ZONDAGSSCHOOLKRACHTEN

7 minuten leestijd

In September kan zij beginnen.

De Synodale Commissie: De Hervormde Jeugdraad verzorgde een vernieuwde uitgave van de „Richtlijnen voor het Zondagsschoolwerk”, zooals zij in 1941 gegeven zijn. Deze uitgave is bijgewerkt met hetgeen sedert dat jaar op het terrein der Zondagsschool veranderd is; met hetgeen aan nieuwe dingen is ontstaan, terwijl het voorts is aangevuld met het rapport der Subcommissie voor den arbeid onder de 6—12 jarigen, welk rapport een project is, dat het opleidingsplan weergeeft. In beperkte mate is deze uitgave nog bij ons Bureau (zie adres aan het slot) verkrijgbaar, terwijl zij van den Jeugdraad uit aan alle kerkeraden en plaatselijke jeugdraden is toegezonden. Men vrage hier dus naar!

Intusschen heeft de bovengenoemde Subcommissie aan den Jeugdraad de uitwerking van haar plan-opleiding voorgelegd. Dit is in de laatste vergadering van den Jeugdraad aanvaard, zoodat thans nadere mededeelingen kunnen geschieden.

Er zal een schriftelijkcn leidraad worden gegeven, die gebruikt dient te worden bij mondelinge cursussen. De schriftelijke leidraad zal bevatten 40 lessen, zoo mogelijk van 1 October a.s. af, elke week een gedeelte van de stof, toe te zenden aan de cursisten. Deze stof is als volgt verdeeld.

Behandeld worden de volgende vakken:

a. Kennis van de Heilige Schrift; 15 lessen Oude Testament en 15 lessen Nieuwe Testament.

b. Kennis van den Hoofdinhoud der belijdenisgeschriften, de hoofdlijn der Kerkgeschiedenis; begrip van wezen en taak der zending; voor belijdenisgeschriften en kerkgeschiedenis samen 10 lessen, voor zending 5 lessen.

c. Kennis van de psychologie van het kind; 8 lessen.

d. Liturgiek; indeeling, beteekenis en uitvoering van den kinderdienst; 5 lessen voor Liturgiek en 9 lessen voor het overige, waarbij inbegrepen de methodiek van het verantwoord leiden en vertellen.

e. Zang; het kerkelijk lied, voornamelijk het kinderlied; 8 lessen.

f. Huisbezoek; contact Zondagsschool-gezin etc; 5 lessen.

Overziet men dit programma, dan ontdekt men dus 80 lessen, die in 40 weken de cursisten zullen bereiken. De medewerkers voor de verschillende onderdeden worden gezocht en zijn voor een deel reeds gevonden. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, hoopt de commissie na den zomer, wanneer de cursussen in de gemeenten zijn georganiseerd, met de toezending te beginnen.

Uit het onmiddellijk voorafgaande blijkt reeds, dat de leergang zijn doel ten eenenmale zal missen — dat doel is, het vormen van Zondagsschoolpersoneel! — indien niet reeds op dit oogenblik allerwege in de gemeenten tusschen Zondagsschoolbestuur en Kerkeraad contact wordt gezocht om den cursus te doen slagen. Dit moet dus nu geschieden. Want, behoudens, dat in enkele gevallen de schriftelijke cursus wel persoonlijk gebruikt zal kunnen worden (als men bv. op geïsoleerde posten werkt), is deze alleen vruchtdragend te gebruiken, indien de stof mondeling en in onderlinge bespreking wordt behandeld. Op de dorpen zal men veelal deze taak in handen moeten leggen van den predikant of van een onderwijzer of hoofdonderwijzer; in de steden in die van het ontwikkelde gemeente-lid. Zaak is, dat men dit tijdig bespreekt en overlegt en maatregelen neemt. Waar de groep Zondagsschoolkrachten te klein is, trachte men met naburige gemeenten tot een oplossing te komen ten einde een gezamenlijke opleiding te verkrijgen. Voor de docenten aan de opleidingscursussen geeft de commissie zoo noodig verdere practische wenken.

Wie moeten aan den cursus meedoen? Voor volwassen personen, die de noodige geestelijke rijpheid en persoonlijke zelfstandigheid bezitten om leiding te geven aan het Zondagsschoolwerk, soms ook reeds lang deze leiding geven, maar die de noodige kennis missen, moet de cursus niet noodeloos worden gerekt en kan met eén jaar worden volstaan, bv. van October tot Juli. Inrichting van den cursus: 40 lesavonden, nl. éen per week, terwijl in eén avond dan de beide vakken, die elke aflevering zal bevatten, kunnen worden behandeld.

Eén der vakken is altijd (afwisselend) Oude of Nieuwe Testament, terwijl het andere afwisselend gekozen wordt uit de onder b—f genoemde.

Voor de assistenten en jongere, aanstaande krachten in het Zondagsschoolwcrk, die verplicht dienen te worden den leergang te volgen, kan de stof over langeren tijd verdeeld worden (bv. 1 y2 of 2 jaar, al naar behoefte), waarnaast als practisch werk gezorgd moet worden, dat eerst luisteren en leeren, kleine hulpdiensten verrichten, terwijl de zelfstandige leiding van een klas het eerst kan worden opgedragen na be-eindiging van den cursus, na het verkrijgen van ervaring en geestelijke rijpheid ook. In verband hiermede zal een leeftijdsgrens van 18 jaar als minimum moeten worden gesteld.

Beoordeeling en verklaring van bekwaamheid. De Subcommissie voornoemd heeft lang beraadslaagd over den vorm, waarin de afsluiting van den cursus voor de deelnemers moest worden erkend. Immers, het gaat er mede om, dat den Kerkeraden, die thans ook de Zondagsschoolkrachten een kerkelijke aanstelling kunnen geven, een middel bereikt, waarmede zij de verantwoordelijkheid voor zulk een aanstelling zooveel mogelijk kunnen aanvaarden. Hiervoor meent de commissie den weg gevonden te hebben, door regionaal, verdeeld over het gehcele land, een aantal personen te vragen, dat bereid is, in overleg met de plaatselijke kerkeraden, de candidaten te beoordeelen op hun bekwaamheid, waarbij het ten slotte zal gaan om:

a. Bekwaamheid om te vertellen; b. bekwaamheid om een afdeeling zelfstandig te leiden; c. bekwaamheid om met kinderen om te gaan; d. kerkelijk medeleven (kerkbezoek en voor lidmaten deelname aan het H. Avondmaal); e. bereidheid en geestelijke bekwaamheid.

Levert dit onderzoek een voldoende resultaat op, dan kan de beoordeelingscommissie, namens den Jeugdraad (die hierin de Kerk vertegenwoordigt) een verklaring afgeven, die de betrokkene bij zijn/haar kerkeraad kan overleggen en telkens gebruiken, bv. bij verhuizing naar een andere gemeente, wanneer men ook daar weder aan het Zondagsschoolwerk wil deelnemen.

Nu reeds herhaalde malen om deze opleiding is gevraagd en zij bovendien ook zeer noodzakelijk is, zal het aan geen twijfel onderhevig zijn of de besturen en de kerkeraden zullen alle krachten inspannen om haar ook te doen slagen. De vorming der cursussen moet daarom thans reeds plaats vinden.

Het spreekt vanzelf, dat alle deelnemers zeif moeten beschikken over de stof, die wordt uitgereikt. De schriftelijke cursus zal f 3.— kosten, franco toegezonden, voor alle 40 afleveringen (elke aflevering 8 pagina's gemiddeld). Waar men dit bedrag niet persoonlijk kan betalen, moeten wegen gevonden worden om dit te doen uit de kas der Zondagsschool, of uit dien van den kerkeraad (geheel of ten deele). Ook daarover dient dus overleg te worden gepleegd.

Intusschen is het voor het vaststellen van het juiste aantal deelnemers zeer gewenscht, dat men zich zoo spoedig mogelijk opgeeft. Met duidelijken naam en adres. Dit kan ook collectief gebeuren door het bestuur, c.q. kerkeraad, onder opgave van namen en adressen der gegadigden. Men betale echter niet, alvorens daarover nader bericht is verschenen.

De opgaven worden echter ingewacht in den loop van Augustus bij het Bureau van de Subcommissie van den Herv. Jeugdraad, p/a A. Smit, Keizer Ottoweg 21, Naarden, alwaar het secretariaat is gevestigd.

(Aan kerkelijke mededeelingenbladen wordt verzocht het bovenstaande geheel of gedeeltelijk te willen overnemen).

Verantwoordelijk voor den geheelen inhoud: de Secretaris der Synode. — Uitgever: Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk, Javastraat 100, Den Haag. — Drukker: N.V. De Ned. Bock- en Steen-dr. v.h. H. L. Smits, Westeinde 135, Den Haag. — P 1483/1. — Verschijnt 1 x per week. — Ab.-prijs f 3,— p. j. — Prijs p. nummer f 0.10.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juli 1944

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

DE OPLEIDING VAN DE ZONDAGSSCHOOLKRACHTEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juli 1944

Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk | 4 Pagina's

PDF Bekijken